تبلیغات
سیستم دانا
 
سیستم دانا
رفع مشکلات وخطاهای موجود در سیستم دانا (حتما نظر دهید.)
درباره وبلاگ


پیشنهادات شما مفید خواهد بود

مدیر وبلاگ : محمدرضا اسلامی
نظرسنجی
پیشنهادات خودرا بیان کنیدسرور 1

سرور2
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جدول مجوزهای امحاء اوراق امتحانی و ...بنا درخواست همکاران ، به پیوست 3 برگه جدول مجوزهای امحاء اوراق و ... بخش امتحانات و آزمون های ورودی ( تخلیص شده از مجموعه مجوزهای عمومی و اختصاصی آموزش و پرورش ، مصوب شورای اسناد ملی ) تقدیم می گردد.

دانلو فرمایید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه سی ام مهرماه سال 1393
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه بیست و نهم مهرماه سال 1393
نوع مطلب : ترفندهای کامپیوتر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه بیست و هشتم مهرماه سال 1393
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نرم افزار تبدیل پی دی اف فارسی به متن

1-       -PDF To Text Converter 2.1 برنامه ای برای تبدیل فایلهای PDF به متن می باشد

       که از پی دی اف های فارسی پشتیبانی نموده و قادر به تبدیل آنها نیز می باشد. البته از آنجائیکه ناشران فایل های PDF از نرم افزار ها و کدگذاری مختلف جهت ساخت فایل پی دی اف استفاده می کنند متن فارسی برخی از فایل های PDF ممکن است توسط این برنامه قابل استخراج نباشد.

 

1-       برخی از ویژگی های نرم افزار e-PDF To Text Converter 2.1:
تبدیل پرونده هایPDF به فرمت text با دقت و سرعت بالا
امکان تبدیل گروهی چند فایل PDF به فایل متنی
پشتبانی از خصوصیات PDF1.6
حفظ طرح بندی صفحات

2-       پشتیبانی از تمام نسخه های ویندوز
قابلیت استخراج متن از فایل PDF رمزگذاری شده
امکان drag & drop کردن فایل ها
پشتیبانی از کد گذاری های UTF 8، LATIN1 و ASCII((

سرور 1 

     

سرور2

راهنمای نصب

1-       نرم افزار را نصب کرده و سپس اجرا کنید.
2- فایل
Keygen.exe را از درون پوشه Keygen اجرا کرده و شماره سریالی تولید کنید.
3- نرم افزار را با اطلاعات تولید شده توسط
Keygen رجیستر کنید. 

طرز کار:
نرم‌افزار اجرا کرده و در پنجره‌ای که باز می‌شود دکمه‌ی
Add File در پایین پنجره را کلیک کرده و فایل PDF مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس با زدن دکمه‌ی Settings در همان پنجره قبلی به صفحه‌ی تنظیمات رفته و گزینه UTF-8 را در قسمت Output Encodings انتخاب کنید و OK را بزنید. حال می‌توانید با زدن دکمه‌ی Convert PDFs فایل‌های PDF خود را به متن ساده تبدیل کنید.
اگر فایل پی دی اف دارای پسورد است و اجازه تغییر در آن داده نمی شود از 
این نرم افزار
 برای حذف محدودیت های آن استفاده کنید.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جهت آموزش نقشه ایران در کلاس های هوشمند فایل را دانلود وسپس از حالت فشرده خارج نموده و احرا نمایید   دانلود فایل 1.6MB
نوع مطلب :
برچسب ها : نرم افزار،
لینک های مرتبط :
یکشنبه بیست و هفتم مهرماه سال 1393

دانلود فرمایید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه بیست و هفتم مهرماه سال 1393


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1- حداقل ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ «ﺑﺮوزآوری ﭘﺎﻳﮕﺎه» را اﻧﺠﺎم داده و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن (BackUp) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد و روی CD ذخیره ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. 

2- ﻫﺮﮔﺰ رﻣﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی را عدد یك نگذارﻳﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻮاره از رﻣﺰﻫﺎی ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺜﻞ 35ER92T اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

3- رﻣﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی را در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨـﻮی «ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ» ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و رﻣﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ رﻣﺰ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻗﺮار داده و در اﺧﺘﻴﺎر وی ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

4- از ﻳﻚ آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس ﻗﻮی و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی و ﺑﻪ روز ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. (پیشنهاد ما : NOD32)

5- ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی را روی ﻳﻚ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و از اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر ﻣﺪرﺳـﻪ روی آن راﻳﺎﻧـﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

6- روی راﻳﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی در آن ﻧﺼـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ، رﻣـﺰ Password ﺑﮕﺬارﻳﺪ. 

7- اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻓﺘﺮداران ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﻜﺮار ﻧﻜﻨﻴﺪ!!! 

8- ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎب آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮس و ﺟﻮ از ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻨﻄﻘـﻪ ، ﻫﻤﻮاره ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد را اﺻﻼح و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

9- ﺑﺮای ﺗﻌﻤﻴﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی ، از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻴﺲ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ راﻳﺎﻧﻪ ای ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

10- از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﺴﺎس و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

11- ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ، ﺗﺨﻠﻒ اداری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

نوع مطلب : ترفندهای کامپیوتر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :فقط فایل pdf مورد نظر را با نرم افزار Google Chrome باز نمایید سپس متون آنرا کپی و پیست نمایید. 

1 - install Google Chrome
1 - مرورگر گوگل کروم را نصب نمایید

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
خواهشمند است در مورد تعداد درس افتاده ای که پایه سوم و پایه چهارم پیش دانشگاهی به عنوان ذخیره میتوانند نگه دارند چند مورد میباشد
با تشکر از شما

 با سلام خدمت همكار محترم

لازم به توضیح است كه در دوره پیش دانشگاهی هر دانش آموز یك ماده درسی را می تواند به عنوان ذخیره نگه دارد به شرطی كه نمره سالانه آن درس 7 و یا بالاتر از هفت باشد.

در مورد دانش آموزان سال سوم متوسطه دانش آموزی كه در سالتحصیلی 91-90 در پایه اول دبیرستان مشغول به تحصیل بوده و از آن به بعد هر دانش آموز می تواند دو درس نهایی و دو درس غیر نهایی به شرطی كه آخرین نمره گرفته شده 7 باشد و معدلش حداقل 10 باشد فارغ التحصیل شناخته می شود(همكارن محترم نهایت توجه داشته باشن كه این بخشنامه دانش آموزانی كه قبل از 91-90 در پایه اول مشغول به تحصیل بوده اند را شامل نمی شود و برای آنها  یك درس نهایی و یك درس غیر نهایی با شرایط بالا قابل اعمال می باشد)

(لازم به توضیح است این بخشنامه دروسی از فنی و حرفه ای و كاردانش كه حد نصاب قبولی در آنها نمره 12 یا 14 است را نیز شامل نمی شود)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 8 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

+ افزایش اندازه متن | + کاهش اندازه متن


 
 
بالای صفحه