سیستم دانا متوسطه (دوره دوم)
همکاران عزیز لطفا نظزات خودتون را بنویسید
درباره وبلاگ


پیشنهادات شما مفید خواهد بود.
درصورت تمابل .شماره تلفن یا ایمیل خودرا بصورت خصوصی جهت دریافت جواب بگذارید.دانلود اهنگ جدیدنمایشگر آمار آلکسا

مدیر وبلاگ : محمدرضا اسلامی
نظرسنجی
پیشنهادات خودرا بیان کنید
  تطبیق کارنامه‌هاى دوره ۶ ساله متوسطه
۱-۱- برابر رأى صادره در یکصد و هشتاد و سومین جلسه شوراى عالى آموزش و پرورش مورخ ۱۹/۱۲/۵۸ گواهى‌نامهٔ پایان تحصیلات دوره اول متوسطه (سیکل اول) یا کارنامهٔ قبولى سوم متوسط در حکم گواهى‌نامهٔ پیان تحصیلات دورهٔ راهنمائى تحصیلى مى‌باشد. لذا دارنده گواهى‌نامه یا کارنامهٔ فوق مى‌تواند با رعایت سایر شرایط دروس پایهٔ اول دوره متوسطه را انتخاب کرده و ادامهٔ تحصیلى دهد. هدایت تحصیلى این قبیل افراد صرفاً بر اساس نمرات دروس پایهٔ اول متوسطه برابر ضوابط مربوط انجام مى‌شود.

۲-۱- دارندهٔ کارنامه قبولى پایهٔ چهارم متوسطه دورهٔ مذکور (در همه رشته‌ها) به‌عنوان قبول پایهٔ اول دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی شناخته مى‌شود و کلیهٔ واحدهاى درسى پایهٔ اول متوسطه (برابر جدول دروس) به‌عنوان قبولى از وى پذیرفته مى‌شود براى این قبیل افراد تنظیم نمون‌‌برگ هدایت تحصیلى ضرورى نیست و این قبیل افراد مى‌توانند در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى یا شاخهٔ کار و دانش، موجود در منطقه، به انتخاب خود ثبت‌نام کنند و ادامهٔ تحصیل دهند.

۳-۱- دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پایهٔ پنجم و یا مردودى پایهٔ ششم دورهٔ مذکور در همه رشته‌ها مى‌تواند به یکى از روش‌هاى ذیل ادامهٔ تحصیل دهد.

الف- در امتحانات نهائى دروس مندرج در جدول (عناوین دروس شاخه نظرى که دانش‌آموزان بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ و ۲-۴ باید در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهریور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کلیهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پایان تحصیلات دورهٔ سه ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ نظرى را دریافت کند.

ب- در صورت تمایل به ادامهٔ تحصیل در شاخهٔ کار و دانش کارنامهٔ قبولى پایه پنجم وى معادل دروس عمومی، انتخاب، اختیارى و تکمیل مهارت پذیرفته مى‌شود و مى‌تواند با ارائه گواهى‌نامه‌هاى استانداردهاى مهارت در یکى از رشته‌هاى مهارتى شاخه کار و دانش به اخذ دیپلم در رشتهٔ مهارتى نائل شود.

تبصره- دارندهٔ کارنامه قبولى پایهٔ پنجم دورهٔ مذکور در رشته‌هاى فنى و حرفه‌اى و کشاورزى (علاوه بر بندهاى الف و ب) مى‌تواند در امتحانات نهائى یا داخلى دروس مندرج در جدول (عناوین دروس شاخه فنى و حرفه‌اى که دانش‌آموزان رشته‌هاى فنى و حرفه‌اى موضوع بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ باید در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) یکى از رشته‌هاى مرتبط شاخهٔ فنى و حرفه‌اى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهریور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کلیهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پایان تحصیلات دورهٔ سه ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ فنى و حرفه‌اى را دریافت کند.

  سایر تطبیق نامه‌ها
۱-۴- در اجراء ماده ۸۶ آئین‌نامهٔ آموزشى دورهٔ متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل کشور، فارغ‌التحصیلان دوره‌هاى (۶ ساله، ۴ ساله، سه ساله) متوسطه چنا‌نچه بخواهند دیپلم دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی غیر متناظر با دیپلم خود در شاخهٔ نظرى را کسب کنند باید همانند دانش‌آموزان موضوع بندهاى ۳-۲ و ۳-۳ این شیوه‌نامه در امتحانات دروس رشته‌ٔ مورد نظر شرکت کنند و در صورت موفقیت دیپلم رشتهٔ مربوط به آنان اعطاء مى‌شود و چنانچه متقاضى دریافت دیپلم رشته‌هاى شاخهٔ کار و دانش باشند باید گواهى‌نامه‌هاى مهارت تعریف شده در قابلب یک رشتهٔ مهارتى را از طریق دستگاه متوّلى استاندارد اخذ و ارائه کنند و نیز دروس تکمیل مهارت رشته مورد نظر (به استثناء درس کارورزی) را امتحان داده و با موفقیت بگذرانند.

۲-۴- نمرات دروس کارنامهٔ تطبیق داده شده دانش‌آموزان موضوع بندهاى ۲-۲، ۱-۳، ۲-۳، این شیوه‌نامه به‌عنوان قبولى و با درج علامت (x) از آنان پذیرفته مى‌شود و نمرات این دروس در محاسبهٔ معدل کل دانش‌آموزان منظور نخواهد شد، لذا معدل کل آنان صرفاً براساس نمرات مکتسبه از مابقى دروس که آنها را انتخاب کرده و گذرانده‌اند محاسبه مى‌شود.

۳-۴- کارنامه و گواهى‌نامهٔ دانش‌آموزان موضوع بندهاى ۳-۲ و تبصره آن، ۳-۳ و تبصره آن و ۱-۵ این شیوه‌نامه که موفق به اخذ گواهى‌نامه پایان تحصیلات دورهٔ سه ساله متوسطه مى‌شوند فاقد معدل خواهد بود.

۴-۴- دانش‌آموزى که قبلاً با استفاده از شیوه‌نامهٔ تطبیق در دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه نیم‌سالى واحدی تحصیل کرده، ولى تحصیل وى به پایان نرسیده است در صورت انتقال به دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی کارنامهٔ شیوهٔ نیم‌سالى واحدى وى ملاک تطبیق خواهد بود.

۵-۴- دانش‌آموز و داوطلب آزاد متقاضى تطبیق باید جهت انجام امور تطبیق خود به ادارهٔ آموزش و پرورش مربوط مراجعه کند و ادارهٔ آموزش و پرورش نیز پس از بررسى کارنامه‌ها و مدارک تحصیلى وى حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به صدور کارنامهٔ تطبیق براساس رشتهٔ مربوط (برابر نمون‌برگ‌هاى پیوست کارنامه تطبیق دانش‌آموزان دوره ۶ ساله و ۴ ساله آموزش متوسطه با دروس - دوره سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی الى جدول کارنامه تطبیق دانش‌آموزان دورهٔ سه ساله متوسطه شیوه نیم‌سالى واحدى با دروس شیوه سالى واحدی و جدول تطبیق دروس شیوه نیم‌سالى - واحدى به شیوه سالى - واحدی الى جدول تطبیق دروس شیوه نیم‌سالى - واحدى به شیوه سالى - واحدی و جدول تطبیق دروس در اجراء نیم‌سالى - واحدى و اجراء سالى - واحدی الى جدول تطبیق دروس در اجراء نیم‌سالى - واحدى و اجراء سالى - واحدی و جدول تطبیق دروس تکمیل مهارت در اجراء نیم‌سالى - واحدى و اجراء سالى - واحدی اقدام خواهد کرد. این کارنامه در دو نسخه تنظیم و نسخهٔ اول براى ثبت‌نام، تحویل داوطلب و نسخهٔ دوم جزء سوابق در اداره آموزش و پرورش نگه‌دارى مى‌شود.

تذکر- ادارهٔ آموزش و پرورش در صورت صلاحدید مى‌تواند انجام امور تطبیق دانش‌آموزان را به یکى از واحدهاى آموزشى بزرگسالان به تفکیک جنس و شاخه تحصیلى تفویض کند.

۶-۴- کارنامه‌هاى قبولى نظام قدیم دوره‌هاى ۶ ساله متوسطه و ۴ ساله متوسطه و کارنامه دورهٔ سه ساله متوسطه نیم‌سالى واحدی دانش‌آموز باید پس از طى مراحل تطبیق با عبارت براساس دروس سالى - واحدى تطبیق داده شد مهر شود.

۷-۴- دانش‌آموز باید هزینهٔ انجام امور تطبیق را برابر تعرفه‌اى که از سوى ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان اعلام مى‌شود پرداخت کند. از محل این درآمد اداره کل آموزش و پرورش براى افرادى که انجام امور تطبیق را برعهده دارند برابر ضوابط حق‌الزحمه پرداخت مى‌کند.

موضوع: شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌هاى دوره‌هاى مختلف آموزش متوسطه با دروس دورهٔ سه ساله متوسطه سالى - واحدی و جداول مربوط در دویست و چهل و چهارمین و دویست و چهل و پنجمین جلسه گروه دوم شوراى تغییر بنیادى نظام آموزش و پرورش مورخ ۲۱/۱/۸۰ و ۸/۳/۸۰ به تصویب رسید. صحیح است به مورد اجراء گذارده شود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ترجمه وبلاگ به زبانهای مختلف دنیا
پیج رنک سایت
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات