سیستم دانا متوسطه (دوره دوم)
همکاران عزیز لطفا نظزات خودتون را بنویسید
درباره وبلاگ


پیشنهادات شما مفید خواهد بود.
درصورت تمابل .شماره تلفن یا ایمیل خودرا بصورت خصوصی جهت دریافت جواب بگذارید.دانلود اهنگ جدیدنمایشگر آمار آلکسا

مدیر وبلاگ : محمدرضا اسلامی
نظرسنجی
پیشنهادات خودرا بیان کنیدتطبیق کارنامه‌های دورهٔ ”سه ساله به شیوه نیم‌سالی - واحدی“


متقاضى موضوع این شیوه‌نامه، پس از تطبیق وضعیت و براساس کارنامهٔ تطبیق، مجاز خواهد بود به‌عنوان دانش‌آموز صرفاً در واحدهاى آموزشى بزرگسالان و یا به‌ شیوهٔ داوطلبان آزاد (متفرقه) مطابق مفاد آئین‌نامه آموزشى دورهٔ متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل کشور ادامه تحصیل دهد.


  تطبیق کارنامه‌هاى دورهٔ سه ساله به شیوه نیم‌سالى - واحدی
۱-۳- کارنامهٔ تحصیلى دانش‌آموز دورهٔ سه سالهٔ متوسطه به شیوه نیم‌سالى واحدی برابر جداول پیوست (در شاخهٔ نظرى جدول تطبیق دروس شیوه نیم‌سالى - واحدی به شیوه سالى - واحدی رشته علوم‌تجربى الى جدول تطبیق دروس شیوه نیم‌سالى - واحدی به شیوه سالى - واحدی) و در شاخهٔ فنى و حرفه‌اى جداول (تطبیق دروس در اجراء نیم‌سالى - واحدی و اجراء سالى - واحدی الى جدول تطبیق دروس در اجراء نیم‌سالى - واحدی و اجراء سالى - واحدی) و در شاخه کار و دانش جدول (تطبیق دروس تکمیل مهارت در اجراء نیم‌سالى - واحدی و اجراء سالى - واحدی) با عناوین دروس دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی مطابقت داده مى‌شود و نمرات قبولى دروس مندرج در این کارنامه براى دروس معادل در شیوه سالى - واحدی منظور خواهد شد و دانش‌آموز باید مابقى دروس را با رعایت سایر شرایط انتخاب کند و بگذراند.

تبصره- در مواردى که چند عنوان درسى از دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه نیم‌سالى واحدی مجموعاً برابر یک عنوان درسى دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی تطبیق شود، میانگین وزنى آخرین نمرات دانش‌آموز در آن دروس (مجموع حاصل‌ضرب نمره هر درس در تعداد واحدهاى آن، تقسیم بر مجموع واحدهاى دروس) به‌عنوان نمره براى درس معادل منظور خواهد شد و در صورتى که به نصاب قبولى برسد از وى پذیرفته مى‌شود.

۲-۳- دانش‌آموزى که در دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه نیم‌سالى واحدی به یکى از رشته‌هاى شاخه‌هاى نظرى یا کار و دانش هدایت تحصیلى شده باشد پس از تطبیق دروس با دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی در همان شاخه و رشته ادامه تحصیل خواهد داد. براى دانش‌آموزى که هدایت تحصیلى نشده است و یا متقاضى تغییر رشته مى‌باشد پس از تطبیق دروس، مطابق آئین‌نامه آموزشى دورهٔ متوسطه بزرگسالان، هدایت تحصیلى (تعیین یا تغییر رشته ) انجام مى‌شود.

تبصره- دانش‌آموز شاخهٔ فنى و حرفه‌اى پس از تطبیق مى‌تواند در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ کار و دانش یا شاخهٔ نظرى به تمایل خود ادامهٔ تحصیل دهد در این صورت دروس عمومى وى با دروس سالى - واحدى مطابقت داده و پذیرفته مى‌شود. و سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهاى تعیین شده به‌عنوان دروس انتخابى در شاخهٔ نظرى یا دروس انتخابى و اختیارى در شاخهٔ کار و دانش مورد پذیرش قرار مى‌گیرد.

۳-۳- گواهى‌نامه‌هاى مهارتى که مشخصات آنها در فهرست مشخصات رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ کار و دانش به شیوه سالى واحدى درج شده باشد به میزان واحدهاى تعیین شده در همان رشتهٔ مهارتى قابل پذیرش مى‌باشد و چنان‌چه مشخصات این گواهى‌نامه‌ها در جدول دروس سالى - واحدى درج نشده باشد لیکن در جدول مجموعه رشته‌هاى مهارتى قبلى شاخهٔ کار و دانش تعریف شده باشد به میزان واحدهاى تعیین شده معادل دروس اختیارى و کارورزى در رشتهٔ مهارتى مربوط از آنان پذیرفته مى‌شود. در این صورت میانگین وزنى نمرات عملى و نظرى گواهى‌نامهٔ مهارت ارائه شده به جاى نمرهٔ درس اختیارى و یا کارورزى منظور و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضیح داده مى‌شود.

۴-۳- چنانچه دانش‌آموزى در شیوه نیم‌سالى واحدى دروسى را گذرانده باشد که براساس جدول مربوط با دروس سالى واحدى قابل تطبیق نباشد این دروس را مى‌توان به میزان واحدهاى تعیین شده به‌عنوان واحدهاى دروس انتخابى از وى پذیرفت. در این صورت نمرهٔ درس گذرانده شده به جاى نمرهٔ درس انتخابى منظور و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضیح داده مى‌شود.

  تطبیق کارنامه‌هاى دورهٔ ۴ ساله متوسطه
۱-۲- دارندهٔ کارنامه قبولى پایهٔ اول متوسطه دورهٔ مذکور به‌عنوان قبول پایهٔ اول دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى واحدی شناخته مى‌شود و کلیهٔ واحدهاى درسى پایهٔ اول (برابر جدول دروس) به‌عنوان قبولى از وى پذیرفته مى‌شود. براى این قبیل افراد تنظیم نمون‌برگ هدایت تحصیلى ضرورى نیست و مى‌توانند در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى یا شاخهٔ کار و دانش موجود در منطقه به انتخاب خود ثبت‌نام کنند و ادامهٔ تحصیل دهند.

۲-۲- دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پایهٔ دوم متوسطه دورهٔ مذکور (در همه رشته‌ها) به‌عنوان قبول پایهٔ دوم دورهٔ متوسطه سالى واحدى شناخته مى‌شود و مى‌تواند در یکى از رشته‌هاى شاخه نظرى به انتخاب خود ثبت‌نام کند و ادامه تحصیل دهد در این‌صورت کلیهٔ واحدهاى درسى پایه‌هاى اول و دوم رشته‌اى که ادامهٔ تحصیل مى‌دهد به‌عنوان قبولى از وى پذیرفته مى‌شود.

چنان‌چه این قبیل افراد تمایل به ادامهٔ تحصیل در شاخهٔ کار و دانش داشته باشند کارنامهٔ قبولى پایه دوم آنان معادل دروس عمومی، انتخابی، کارورزى از آنان پذیرفته مى‌شود و مى‌توانند با گذراندن دروس تکمیل مهارت (به استثناء کارورزی) و ارائه گواهى‌نامه‌هاى استانداردهاى مهارت در یکى از رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ کار و دانش به اخذ دیپلم کار و دانش در رشتهٔ مهارتى مربوط نائل شوند.

۳-۲- دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پایهٔ سوم و یا مردودى پایهٔ چهارم دورهٔ مذکور در همه رشته‌ها مى‌تواند به یکى از روش‌هاى ذیل ادامهٔ تحصیل دهد.

الف- در امتحانات نهائى دروس مندرج در جدول (عناوین دروس شاخه نظرى که دانش‌آموزان بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ و ۲-۴ باید در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهریور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کلیهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پایان تحصیلات دورهٔ سه ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ نظرى را دریافت کند.

ب- در صورت تمایل به ادامهٔ تحصیل در شاخهٔ کار و دانش کارنامه قبولى پایه سوم وى معادل دروس عمومی، انتخابی، اختیارى و تکمیل مهارت پذیرفته مى‌شود و مى‌تواند با ارائه گواهى‌نامه‌هاى استانداردهاى مهارت در یکى از رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ کار و دانش به اخذ دیپلم در رشتهٔ مهارتى مربوط نائل شود.

تبصره- دارندهٔ کارنامه قبولى پایهٔ سوم و یا مردودى پایهٔ چهارم فنى و حرفه‌اى و کشاورزى و هم‌چنین دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پایهٔ چهارم و یا مردودى پایهٔ پنجم دورهٔ پنج‌ساله فنى و حرفه‌اى شبانه (علاوه بر بندهاى الف و ب) مى‌تواند در امتحانات نهائى یا داخلى دروس مندرج در جدول (عناوین دروس شاخه فنى و حرفه‌اى که دانش‌آموزان رشته‌هاى فنى و حرفه‌اى موضوع بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ باید در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) یکى از رشته‌هاى مرتبط شاخهٔ فنى و حرفه‌اى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهریور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کلیهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پایان تحصیلات دورهٔ سه‌ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ فنى و حرفه‌ا‌ى را دریافت کند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ترجمه وبلاگ به زبانهای مختلف دنیا
پیج رنک سایت
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات