تبلیغات
سیستم دانا متوسطه (دوره دوم) - تغییر رشته در دبیرستان
 
سیستم دانا متوسطه (دوره دوم)
درباره وبلاگ


پیشنهادات شما مفید خواهد بود.
درصورت تمابل .شماره تلفن یا ایمیل خودرا بصورت خصوصی جهت دریافت جواب بگذارید.

مدیر وبلاگ : محمدرضا اسلامی
نظرسنجی
پیشنهادات خودرا بیان کنید))انتخاب رشته در دبیرستان((

 
ماده 108 : ملاکهای هدایت تحصیلی
الف: نمرات دوره راهنمایی تحصیلی وپپایه اول متوسطه دانش آموز برابر نمون برگ شماره یك هدایت تحصیلی ( به میزان 50 امتیاز)
ب: نظر مشاور براساس بررسیهای مشاوره ای(به میزان50 امتیاز)      
ماده 109:ضوابط مربوط به نمرات درسی رشته ها وشاخه های مختلف:


رشته ریاضی فیزیک
1-1- مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هریك از درسهای ریاضی وعلوم تجربی در سه پایه در دوره راهنمایی تحصیلی،بدون ضریب كمتر از30 نباشد.
2-1- نمره درس ریاضی(1)(پایه اول) دردوره متوسطه حداقل 12 باشد ودرس فیزیك(1) وآزمایشگاه راباموفقیت( كسب حداقل نمره 10)  گذرانده باشد.
3-1- مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره راهنمایی وپایه اول دوره متوسطه باید حداقل 96 باشدویا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط بارشته از 12 كمترنباشد.  
 
رشته علوم تجربی:
1-2- مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هریك از درسهای ریاضی وعلوم تجربی، در سه پایه در دوره راهنماییی تحصیلی، بدون ضریب كمتر از 30 نباشد.
2-2- دردوره متوسطه درسهای ریاضی(1) ،شیمی(1) وآزمایشگاه وعلوم زیستی وبهداشت (درسهای پایه اول)
رابا موفقیت ( كسب نمره حداقل 10) گذرانده باشد و حداقل دریكی ازسه درس مذكور نمره 12 اخذ كرده باشد.
3-2- مجموع نمرات درسها مرتبط با رشته در دوره راهنمایی وپایه اول دوره متوسطه باید حداقل108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته از 12 كمترنباشد.   

رشته ادبیات وعلوم انسانی:
1-3- مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هریك از درسهای ادبیات فارسی (معدل درسهای فارسی،دستور، املا وانشا) وعربی درسه پایه در دوره راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب كنتر از30نباشد.
2-3- در درسهای ادبیات فارسی(1)،زبان فارسی(1)، عربی(1) ومطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه نمره حداقل 10 راكسب كرده باشدونمره درس ادبیات(معدل نمرات درسهای ادبیات فارسی(1) وزبان فارسی(1) حداقل 12 باشد. 3-3- مجموع نمرات درسهای مرتبط بارشته در دوره راهنمایی پایه اول دوره متوسطه باید حداقل108 باشد یابه عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط بارشته از 12 كمتر نباشد.
  
رشته علوم ومعارف اسلامی
1-4- مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هری از درسهای ادبیات فارسی(معدل درسهای فارسی،دستور،املاوانشا) و عربی درسه پایه دردوره راهنمایی تحصیلی،بدون ضریب كمتر از30نباشد.
2-4- دردرسهای ادبیات فارسی(19،زبان فارسی(1)،(كه معدل آنها بعنوان نمره درس ادبیات در نمون برگ ثبت میشود) عربی (1) وتعلیمات دینی وقرآن(1) نمره حداقل 10راكسب كرده باشد و حداقل دریكی از دودرس عربی(1) یا تعلیمات دینی وقرآن(1) نمره 12 اخذ كرده باشد.
3-4- مجموع نمرات درسهای مرتبط بارشته در دوره راهنمایی وپایه اول دوره متوسطه باید حداقل 108 باشد یابه عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته از 12 كمتر نباشد.  
 
شاخه فنی وحرفه ای:
1-5- مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هریك ازدرسهاریاضی،علوم تجربی وحرفه وفن درسه پایه دردوره راهنمایی بدون ضریب   كمتر از30 نباشد.
2-5- در دوره متوسطه از درس ریاضی(1)نمره حداقل10 واز درس كارگاه خود اتكائی نمره حداقل12 كسب كرده باشد چنانچه نمره درس كارگاه خوداتكایی دانش آموز كمتر از 12 باشد درهدایت تحصیلی وی منظور نمیشود.
3-5- مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه، در  دوره راهنمایی وپایه اول دوره متوسطه باید حداقل 132 باشد ودر صورت عدم انتخاب یا حذف درس كارگاه خوداتكایی حداقل 120 باشد.
یابه عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط باشاخه از 12 كمتر نباشد.   

شاخه كارودانش :
1-6-   مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هریك از درسهای حرفه وفن وهنر،درسه پایه در دوره راهنمایی بدون ضریب كمتر از 30  نباشد.
2-6- در دوره متوسطه از درس كارگاه خوداتكای نمره حداقل 10 كسب كرده باشد. چنانچه نمره درس كارگاه خوداتكایی دانش آموز كمتر از 10 باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی شود.
3-6- مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه دردوره راهنمایی وپایه اول متوسطه دانش آموز درصورت انتخاب درس كارگاه خوداتكایی حداقل 70 و درصورت عدم انتخاب یاحذف درس كارگاه خوداتكایی حداقل 60باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با شاخه از10 مترنباشد.
4-6- دانش آموز برای ورود به برخی از رشته های مهارتی در شاخه كاردانش علاوه بر احراز شرایط فوق الذكر باید ضوابط خاص رشته( درمحدوده درسهای پایه اول) راكه معاونت آموزشی تعیین میكند كسب كند.
تبصره- نمرات دوره راهنمایی دانش آموزی  به دلایل موجه نظیر: شركت در(70) این آیین نامه)، تحصیل در مدارس غیرایرانی خارج از  كشور،و بروزحوادثی از قبیل سیل،زلزله،جنگ،آتش سوزی و .. فاقد نمرات پایه های اول ودوم وسوم راهنمائی تحصیلی است به شرح  ذیل محاسبه میشود.
الف) چنانچه نمرات پایه اول یا دوم ویا هردوپایه دوره راهنمای موجود نباشد
نمرات درسهای مرتبط پایه سوم راهنمای برای درسهای همنام پایه های مذکور نیز منظور میشود و با رعایت سایر ضوابط درنمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت میگردد.
ب) چنانچه نمرات پایه سوم دوره راهنمایی موجود نباشد نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی براساس نمرات درسهای مرتبط پایه اول متوسطه با رایت سایر ضوبط تنظیم میشود.

 ماده 110: بررسیهای مشاوره ای مندرج دربند ماده یکصدوهشت(108)به شرح زیر میباشد:
با توجه به اهمیت بررسیهای مشاوره ای که در طول تحصیل دانش آموز، ازطریق گردآوری اطلاعات وبه شیوه های کوناگونانجام میشود. 50 امتیاز به این قسمت اختصاص اده شده است. درارین بررسیها مشاور موارد زیررادرنظر میگیرد وامتیاز آن رامحاسبه  میکند.
1.    نظر اولیای دانش آموز 5 امتیاز
2.  نظر دانش آموز 5 امتیاز
3.  نظر معلمان درسهای مربوط10 امتیاز
4.نتایج آزمونهای رغبت واستعداد(هرکدام 10 امتیاز)
5.  نظر مشاور براساس بررسی پرونده تریتی تحصیلی
 تبصره- هریک از موارد یاد شده براساس شیوه نامه های مربوط جداول پیوست وبا توجه به وطیفه مشاور دراین خصوص تنظیم میشود. ماده 111: تعیین مجدد شاخه یا رشته تحصیلی  دانش آموزی که بعد از امتحان خردادماه پایه اول به دلایل زیر شرایط هیچ یک از شاخه ها ورشته ها ویا شاخه ورشته دلخواه یا   شاخه ورشته ای که در محل  سکونت آنها وجوددارد راکسب نکرده است حداکثر تیان شهریورماه پایه اول میتواند براساس موارد   ذیل رعایت سایر ضوبط با نظر مشاور نسبت به تعیین رشته مجدد اقدام نماید.
 الف) علت عدم کسب شرایط شاخه یا رشته تحصیلی مورد نظرمنمکن است یک، دو، سه ویا هرچهاردلیل زیر باشد. 6. موفق به کسب نمره 10 از درس یا درسهای مرتبط پایه اول متوسطه نشده باشد.
7. نمره درس یا درسهای اختصاصی رشته از حد نصاب (12) کمتر باشد(ویژه رشته های نظری).
8.  نمره درس یا درسهای سه پایه راهنمایی از حد نصاب(30) کمتر باشد.
9. مجموع نمرات سه پایه راهنماریی وپایه اول متوسطه در درسهای مرتبط با شاخه یا رشته از حد نصاب مقرر کمتر باشد یابه عبارت دگیر معدل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته به12 نرسد.(به استثنای شاخه کاردانش که معدل 10 نیاز دارد)  
ب) طبق موارد ذیل کسری نمرات بررسی وارائه طریق می شود .
 1-111-  چنانچه علت عدم احراز شرایط یارشته نظر مربوط به نداشتن نمره(10) ازدرس های پایه متوسطه باشد دانش آموز میتوانند  در امتحانات شیهرور ماه پایه اول واخذ نمره 10 از درس یادرسهای مربوط وکسب  
سایر شرایط با صدور نمون برگ مجدد هدایت تحصیلی برای وی به شاخه یارشته دلخواه هدایت شود.
 2-111-  جنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته موردنظر بدلیل نداشتن نمره 12 از درس یا درسهای اختصاصی باشد (وپه   رشته های نظری) دانش آموز میتواند با نظر مشاور درامتحان تعیین رشته درس یادرسهای مربوط در شهریورماه پایه اول شرکت کند ودرصورت کسب شرایط به شاخه یارشته مورد نظر هدایت شود.
 3-111-  درصورتی که دانش آموزشرایط شاخه یارشته موردنظر رابدلیل عدم کسب حد نصاب(30) ازدرسهای مرتبط دوره راهنمایی احراز نکرده باشد درصورت داشتن معدل 12 از ردسهای مرتبط پایه اول متوسطه ویا کسب آن از طریق امتحان تعیین رشته وداشتن سایر شرایط میتواند بانظر مشاور به شاخه یا رشته موردنظر هدایت شود.
 4-111-  چنانچه مجموع نمرات درسهای مرتبط باشاخه یارشته دردوره راهنمایی وپایه اول متوسطه داهنشآموز به حد نصاب معرر نرسد درصورت داشتن معدل 12 از درسهای مرتبط با شاخه یارشته در پایه اول متوسطه میتواند با نظر مشاور به شاخه یادشته مودر نظر هدایت شود.(لازم به یادآوری است ،درشاخه نظری نمر) درس اختصاصی دانش آموز نیز باید حداقل 12 باشد).
تبصره1- چنانچه معدل درسهای مرتبط |ایه اول متوسطه دانش آموز 12 نباشد میتواند در امتحان تعیین درشته درس یا رسهایی که   شرایط را برای وی فراهم می آوردشرکت کند ومعدل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته(معدل مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در دوره راهنمایی وپایه اول متوسطه) وی در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی به12 برسد.
تبصره 2- دانش آموز متقاضی شاخه کاردانش مشمول بندهای 3-111و4-111 نمیشود ودرصورت کسری نمره بانظر مشاور میتواند به شاخه مذکور هدایت شود 5-111-  زمان تعیین شاخه یارشته مجدد حداکثر تاپایان شهریور مه پایه اول میباشد و دانش آموز میتواند درامتحان تعیین رشته درس یادرسهایی که شرایط رابرای وی درشاخه ویارشته های موردنظرفراهم میکند همزمان با امتحانات شهریور ماه شرکت کند.
 6-111-  امتحان تعیین رشته مطابق بافصل چهارم این آیین نامه برگزار میشود و نمره آن همانند امتحانات درسهای شهریور ماه  محاسبه میشود ودرکارنامه تحصیلی ونمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی دانش آموز(باعنوان تعیین رشته) ثبت شده  وتاثیری درمعدل سالانه یاکل دانش آموز ندارد وصرفا" در هدایت تحصیلی مورد استفاده قرارمیگیرد.  7-111-  چنانچه دانش آموز شرایط شاخه یارشته ای راکسب کند ولی ظرفیت برای پذیرش وی وجود نداشته باشد ویارشته  مربوط درمحل سکونت وی نباشد لازم است بانظر مشاور وتایید شورای واحد آموزشی وموافقت اداره آموزش وپرورش مربوط به یکی ازرشته های موجود که براساس نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی بالاترین امتیازرا دارد هدایت شود.
درهرصورت درپایان پایه اول باید رشته تحصیلی دانش آموزان قبول شده تعیین شده باشد.لازم به یادآوری است بمنظور اخذ موافقت اداره آموزش وپروزش فهرست اسامی دانش آموزان مشمول این بندبه رشته های پیشنهادی به کمیته اجرایی منطقه ارسال وپس از موافقت کمیته مذکور اقدام لازم انجام میشود. شیوه نامه اجرایی این بند هرساله توسط معاونت آموزشی ابلاغ میشود.
ماده 112:تغییر شاخه یارشته:  دانش آموزی که درپیانه دوم به تحصیل اشتغال داردچنانچه متقاضی تغییر شاخه یارشته باشد(اعم ازاینکه شرایط رشته  مورد تقاضا رادرنمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی  کسب کرده یانکرده باشد.) بانظر مشاور ورعایت موارد ذیل   میتواند در پایه سوم به شاخه یارشته دلخواه هدایت شود.
 1-112-  دانش آموزی که متقاضی تغییر رشته به رشته های شاخه نظری است باید در خرداد یاشهریور ماه پایه دوم درامتحان   تغییر رشته درسهای تخصصی پایه دوم رشته جدید(صرفا" درسهایی که پیش نیاز درسهای پایه سوم رشته جدید هستند)   شرکت کند وچنانچه از کلیه درسهای مذکور نمره قبولی کسب کند با تغییر رشته وی موافقت میشود.     
2-112-  تغییر رشته دانش آموزان شاخه های نظری یاکاردانش به رشته های شاخه فنی وحرفه ای ویاتغییر رشته درهمان شاخه،   نوط به توفیق درامتحانات کلیه درسهای اختصاصی پایه دوم رشته جدید درخرداد یا شهریور ماه همان سل بادر نظر گرفتن   ظرفیت پذیرش دررشته هایی میباشد که اسامی آن ازسوی معاونت آموزشی اعلام خواهدشد.     
3-112-  تغییرشاخه یارشته ازسایر شاخه ها ورشته های مهارتی شاخه کاردانش بلامانع است ودرمواردی که دانش آموز بخواهد درواحدهای آموزشی کاردانش دولتی تحت پوشش آموزش وپرورش ادامه تحصیل دهد به لحاظ رعایت ظرفیت رشته های مهارتی موافقت اداره آموزش وپرورش منطقه نیز الزامی است.     
4-112-  زمان تغییر شاخه یا رشته دردوره روزانه حداکثر تاپایان شهریورماه پایه دوم میباشد ودانش آموز موظف است حداکثر تادوهفته قبل از شروع امتحانات خرداد یاشهریور ماه تقاضای کتبی خودرا به مدیر آموزشی تحویل دهد تا نسبت به   انجام مراحل تغییر رشته اقدام شود. تذکر: دانش آموز متقاضی تغییر رشته میتواند درسهای امتحان تغییر رشته را حداکثر دردومرحله خرداد وشهریور ماه پایه دوم   امتحان دهد.
5- شرکت دانش آموز درامتحان درسهای تغییر رشته همراه باامتحان درسهای پایه دوم رشته اولیه وی بلامانع است. نمره درسهای امتحان تغییررشته همانند درسهای غیرحضوری محاسبه میشود وچنانچه دانش آموزدرامتحان کلیه درسهای تغییر رشته نمره قبولی کسب کند وتغییر رشته دهد نمرات درسهای مذکور ازوی پذیرفته وصرفا" درمعدل کل دانش آموز دررشته جدید منظور خواهدشد.
6-هزینه امتحان درسهای تغیررشته معادل باتعرفه امتحانات داوطلبان آزاد دانش آموز دریافت میشود.
7- درسهای گذرانده شده دانش آموزی که باتقاضای تغییر شاخه یارشته وی موافقت میشود بادرسهای رشته جدید مطابقت داده میشود و درسهای مازاد درسقف مجاز بعنوان درسها انتخابی(ودرسهای اختیاری درشاخه کاردانش)پذیرفته میشود ودانش آموز موظف است سایر درسهای عمومی واختصاصی پایه دوم رشته جدید راکه نگذرانده است بارعایت سایر ضوابط انتخاب کند وبگذراند.
تبصره- درسهایی که ازنظر محتوا بادرسهای رشته جدید تطبیق دارد براساس جدولی که ازسوی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی تهیه وابلاغ میشود به جای درسهای رشته جدید پذیرفته میشود.
ماده 113- امتیاز هریک ازدانش آموزان بشرح زیر تعیین میشود ودرنمون برگ هدایت تحصیلی ثبت میشود. بادرنظر گرفتن 50 امتیاز برای نمره ها،امتیاز هر یک نمره برابر 5/2 خواهد بود.(امتیاز هریک نمره 5/2=20:50) بدین صورت اگردانش آموزی معدل نمراتش درشاخه یارشته ای 15 باشد درمجموع،امتیاز نمره های وی درآن شاخه یارشته برابر 5/37 خواهد بود.   نوع مطلب : آموزش تصویری gmail، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه