همکاران محترم در سیستم متوسطه در نگارش 9.9.1 مشخصات فردی دانش آموز انتقالی و

همچنین برای دانش آموز فارغ التحصیل ،گواهی موقت پایان تحصیلات نمایش داده نمی شود

لذا در صورتی که با این مشکل مواجه هستید فایل زیر را دانلود نموده و مطابق با شکل در هلپر

برنامه اجرا نمائید.


دانلود