سیستم دانا متوسطه (دوره دوم) پیشنهادات شما مفید خواهد بود. درصورت تمابل .شماره تلفن یا ایمیل خودرا بصورت خصوصی جهت دریافت جواب بگذارید. http://danasetup.mihanblog.com 2018-06-21T02:36:06+01:00 text/html 2018-05-08T08:28:34+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی برگزاری امتحانات مجدد برای غائبین موجه و تجدیدی ها http://danasetup.mihanblog.com/post/414 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:250%"><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">با توجه به سوال مكرر همكاران محترم در خصوص درج نمره 98 و 97 چند نكته را جهت یادآوری می كنیم</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:250%"><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%">1- </span></span><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt;line-height:250%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">یك سال تحصیلی از مهرماه تا شهریور سال آینده می باشد</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:250%"><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%">2- </span></span><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt;line-height:250%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">غیبت غیر موجه در سیستم 98&nbsp; ثبت می گردد. 98 در معدل سالیانه صفر محاسبه می گردد</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> 3- </span></span><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">غیبت موجه در سیستم 97&nbsp; ثبت می گردد. در غیبت موجه برای دانش آموز یك فرصت دوباره در دروس داخلی برای امتحان مجدد آن در س می باشد. 97 در سیستم یعنی جایگزینی نمره </span></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:250%"><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%">4- </span></span><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt;line-height:250%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">سیستم 98و 97 را بصورت اتوماتیك در كارنامه سالیانه دانش آموز اعمال می كند</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:250%"><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">بنابراین پیشنهاد می گردد نمره مستمر 1 و پایانی 1و مستمر2 دانش آموزانی كه در یك یا چند درس غیبت داشته اند؛ نمره 97 ثبت گردد تا نمره پایانی 2 جایگزین گردد</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span></span><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">مثال</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span></span><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">نمره مستمر 1 (97) پایانی1 (97) مستمر2 (97) و پایانی2( 16) باشد. سیستم بصورت خودكار نمره را جایگزین می كند.(نیازی به درج نمره پایانی 2 در مستمر1 و2و پایانی 1 نیست</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:250%"><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">اما دانش آموزانی كه ترك تحصیل(انصراف از تحصیل) نموده اند بر اساس آیین نامه در سیستم 98 ثبت می شود.و این سال جزو سنوات تحصیلی محاسبه می گردد</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.( </span></span><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">از زمان انصراف از تحصیل-بعد از نوبت اول- نمره مستمر 2 و پایانی 2 در سیستم 98 ثبت می گردد</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:250%"><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">اما دانش آموزی كه قبل از نوبت اول ترك تحصیل می كند و در هیچ یك از امتحانات نوبت اول شركت نکرده</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></span><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">براساس آیین نامه برای این دانش آموز می توان تمامی نمرات را 97 درج تا آن سال وقفه تحصیلی محاسبه گردد. وقفه تحصیلی جزو سنوات تحصیل دانش آموز محاسبه نمی گردد</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:250%"><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">یادآوری1</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span></span><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">قبل از ارسال به سیستم مكانیزه امتحانات نهایی و ارسال به سیستم متمركز اصلاحات لازم را انجام دهید.تا دانش آموزی متضرر نگردد</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span></span><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">یادآوری2</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span></span><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">زمان ارسال اطلاعات دانش آموزان شركت كننده در امتحانات نهایی حتماً لیست را از سیستم چاپ گرفته و نمرات را به دقت كنترل و در صورت نیاز اصلاح نمایید</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></span><span class="MsoBookTitle"><span style="font-size:14.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">زیرا بعد از ارسال به سیستم مكانیزه امتحانات نهایی امكان تغییر هیچ نمره ای وجود نخواهد داشت</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoBookTitle"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:250%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2018-01-16T07:54:56+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی امحای اوراق http://danasetup.mihanblog.com/post/413 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><i><font face="Mihan-Koodak" size="7"><a href="http://s9.picofile.com/file/8316856076/%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82.rar.html" target="_blank" title="">دانلود</a></font></i></b></div> text/html 2018-01-10T13:46:09+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی چگونگی ورود نمرات دروس پودمانی در سناد و دانا http://danasetup.mihanblog.com/post/411 <div class="title align"><h2><a href="http://nadersobhany.blog.ir/1396/03/28-5">چگونگی ورود نمرات دروس پودمانی در سناد و دانا</a></h2> <div class="date_title"><br></div> </div> <div class="body align"><div class="cnt"> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>با سلام خدمت همکاران محترم </strong><br><strong>در شاخه فنی و حرفه ای برخی دروس به صورت پودمانی نام گرفتند این در حالی می باشد که تقریبا هیچ اطلاع رسانی از سوی مجریان این کار صورت نگرفت و باعث سردرگمی همکاران گشت در حالی به این موضوع می پردازیم که مسئولین مناطق و استانها از روند کار این دروس بی اطلاعی می نمایند و در سایه دنیای مجازی تواسنته ایم به این مشکلات چیرگی یابیم </strong><br><strong>دروس پودمانی تقسیم بندی دروس معمولا به پنج فصل می باشد که باید در هر فصل باید امتحان گرفته می شد و نمرات هر فصل در سناد ثبت می گشت این در حالی از سوی سناد اجرایی شد که بعد عید شده بود و تقریبا همکاران در حال جمع بندی دروس بودند و برگشت به عقب باعث زحمت همکاران می شد امروز یک جمع بندی در مورد چگونگی مراحل کار از ابتدا تا ورود نمرات را برایتان ارائه خواهم کرد و از همکارانی که در این زمینه اطلاعات کافی دارند استدعا دارم در تکمیل یا اصلاح برخی نوشته ای این مطلب ما را یاری فرمایند. </strong></p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br><strong>&nbsp; </strong><br><strong><span style="background-color: #ffff00;" data-mce-style="background-color: #ffff00;">گام اول : معرفی دروس&nbsp; پودمانی در سناد</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><br><strong>در گام اول باید دروس پودمانی برای کلاس به همراه دبیر مربوطه اش معرفی گردد برای این کار از منوی ((د<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">فتر داری</span>)) گزینه((مدیریت کلاسها ))‌ را اجرا می کنیم با این کار لیست کلاسها مشاهده می گردد در مقابل هر کلاس در جلوی عبارت((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عملیات</span>)) و در پایینش علامت((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">آچار</span> )) هست که روی آن کلیک و گزینه((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">انتخاب درس شایستگی ها</span>)) را اجرا می کنیم </strong><br><strong>&nbsp; </strong><br><strong>&nbsp; <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8298139184/1.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8298139184/1.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="165" width="437"></strong><br> <strong>&nbsp; </strong><br><strong>با این کار صفحه ای باز می شود کد ملی دبیر مربوطه را نوشته و از منوی (( <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">درس</span>)) درس مورد نظر را انتخاب می کنیم و ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ثبت</span> )) را می زنیم با این کار این درس به عنوان درس پودمانی در سیستم سناد به همراه دبیرش معرفی می گردد برای سایر دروس هم به همین ترتیب عمل می کنیم</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8298139218/2.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8298139218/2.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="231" width="482"></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>اگر با زدن کد ملی همکار اسمش مشاهده نشد از منوی((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">مدیریت دانش آموزان</span>)) گزینه ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">مدیریت اطلاعات شناسنامه ای</span> )) را اجرا خواهیم کرد و در صفحه آمده روی ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ثبت مشخصات شناسنامه</span>)) کلیک کرده و اطلاعات شناسنامه ای همکار ثبت خواهیم کرد</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8298139234/3.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8298139234/3.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="263" width="497"></strong><br><strong>&nbsp; </strong><br><strong><span style="background-color: #ffff00;" data-mce-style="background-color: #ffff00;">گام دوم:چاپ لیست نمرات</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><br><strong>بعد از معرفی دبیران و دروس پودمانی نوبت به چاپ لیست نمرات و دادن به همکار مربوطه جهت درج نمرات می باشد که برای اینکار از منوی((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">امور دفترداری</span>)) به گزینه ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">مدیریت کلاسها</span>)) رفته در مقابل هر کلاس لیست دروس پودمانی مشخص می باشد که با زدن علامت فلش گزینه آخر ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">لیست نمرات</span>)) را می زنیم</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8298139242/4.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8298139242/4.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="228" width="494"></strong><br> <br><strong>در صفحه به نمایش داده شده هم می توان لیست به صورت فصل به فصل چاپ کرد و هم می توان تمام فصلها را به صورت یکجا چاپ کرد در بالای صفحه عبارت((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">دریافت لیست ورود نمرات کلی پودمان</span>)) وجود دارد که با زدن آن هر 5 فصل چاپ می گردد با زدن این گزینه به صفحه بعدی منتقل می گردیم</strong></p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><strong>یک نکته</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><strong>اگر درسی را برای رشته ای جز دروس&nbsp; پودمانی معرفی کردید و هنگام دریافت لیست اسامی دانش آموزان را نشان نداد یعنی این درس امسال به عنوان درس پودمانی در نظر گرفته نشده است مثلا در رشته گرافیک با اینکه برای 7درس در سناد جز پودمانی محسوب می گردد فقط برای الزامات لیست می دهد</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8298139250/5.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8298139250/5.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="293" width="442"></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;در صفحه بعدی از منوی((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">انتخاب فایل</span>)) گزینه((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">Acrobat PDF file))</span> را زده و روی ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">خروجی</span>)) کلیک می کنیم با این کار فایل پی دی اف لیست نمرات تهیه می شود آنها را چاپ کرده و در اختیار همکار قرار می دهیم تا نمرات را وارد نماید</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8298139534/6.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8298139534/6.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>هر فصل دارای دو نمره مستمر که از صفر تا پنج و نمره شایستگی شامل نمرات(1-2-3) می باشد و هر نمره شایستگی 5 نمره محسوب می گردد یعنی اگر به فردی نمره شایستگی 3 داده شود می شود 15 و نمره مستمر هم 3 بدهند در جمع نمره 18 می شود .</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;" data-mce-style="background-color: #ffff00;"><strong>&nbsp;گام سوم :ورود نمرات در سناد</strong></span></p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>بعد از اینکه از همکاران ریز نمرات جمع کردیم نوبت به ورود آنها در سناد می رسد برای این کار لازم است که ابتدا مسئول فن آوری منطقه مدیر به عنوان کاربر سناد معرفی کند و رمز ورود بدهد وقتی مسئول فن آوری مدیر به عنوان کاربر معرفی کرد نام کاربر کد ملی مدیر و رمز هم مسئول منطقه خواهد داد در دسترس خواهید داشت</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>برای ورود نمرات از منوی((امور دفترداری)) از گزینه ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ثبت نمرات</span>))اقدام خواهید کرد و بعد از زدن نام کاربر و رمز ورود لیست کلاسها مشاهده خواهد شد اگر روی کلاس مورد نظر کلیک کنید لیست دروس پودمانی نمایش داده خواهد شد در مقابل هر درس عبارت((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ثبت نمرات</span>)) وجود دارد روی آن کلیک کرده تا وارد مرحله بعدی شوید در بالای صفحه عبارت(( <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">وارد کردن نمره به صورت تایپی</span>)) وجود دارد که اگر جلوی آن تیک بزنید نمرات را باید تایپ نمایید و اگر جلوی آن تیک نزنید نمرات از درون کشویی که وجود دارد انتخاب خواهید کرد</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8298140376/7.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8298140376/7.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="133" width="486"></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>بعد از اینکه نمره مستمر و نمره شایستگی وارد کردید در مقابلش نمره نهایی و وضعیت قبولی یا غیر قبولی مشاهده خواهید کرد و در پایان ((ثبت اولیه نمرات)) را خواهید زد با زدن ثبت اولیه به صفحه بعدی منتقل می گردید و می توانید نمرات را چک کنید اگر درست بودند ((ثبت )) را بزنید و به سراغ فصل و درس بعدی بروید <br></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><img src="http://s9.picofile.com/file/8298140850/9.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8298140850/9.jpg" height="159" width="516"></strong><br> <br><strong>&nbsp;این نمراتی که سیستم می دهد همان نمراتی می باشد که باید در دانا وارد شود برای دریافت لیست نمرات از منوی((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">دفترداری</span>)) گزینه ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ثبت نمرات</span>)) انتخاب کلاس مورد نظر و سپس درس مورد نظر رفته و در مقابل هر درس روی عبارت((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">مشاهده و چاپ عملکرد دانش آموزان</span>)) کلیک می کنید با این کار به صفحه بعدی چاپ منتقل می شوید و در بالا چگونگی تبدیل به پی دی اف گفته شد مثل همان عمل کرده و لیستها به همراه نمرات چاپ می گردد این نمرات در دانا وارد خواهیم کرد</strong></p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong>&nbsp;<span style="background-color: #ffff00;" data-mce-style="background-color: #ffff00;">گام چهارم:وارد کردن نمرات استخراج شده از سناد در دانا</span></strong></p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>در نگارشهای قبلی برای دروس پودمانی چهار نمره (مستمر اول و دوم و کتبی اول ودوم ) در نظر گرفته شده بود در آخرین نگارش این روال تغییر کرده است و دروس پودمانی مثل اکثر درسهای مهارتی فقط دارای نمره پایانی نوبت دوم می باشد برای اینکار ابتدا آخرین نگارش دریافت کرده و از منوی (( <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">سازماندهی و ثبت نام</span>)) گزینه((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">دریافت اطلاعات مربوط به جداول دروس و رشته از سناد</span>)) را اجرا کنید برای اجرای این مدتی زمان بر می باشد و عجله نکنید بعد از اجرای این اگر به ورود نمرات بروید خواهید دید که این دروس فقط دارای یک نمره می باشد و چون در نوبت اول برای این دروس مستمر و کتبی اول داده شده است باید این نمرات حذف کنید برای این کار از منوی ((ورود نمرات )) گزینه (( ورود نمرات انفرادی )) رفته و دانش آموزان را تک تک انتخاب کرده و نمرات مستمر و کتبی نوبت اول را حذف خواهید کرد</strong></p> </div></div> text/html 2018-01-10T13:36:40+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی چاپ ریز نمرات و ورود نمرات در برنامه های دانش آموزی و سناد http://danasetup.mihanblog.com/post/410 <div class="title align"><h2><a href="http://nadersobhany.blog.ir/1396/10/02-2">چاپ ریز نمرات و ورود نمرات در برنامه های دانش آموزی و سناد</a></h2> </div> <div class="body align"><div class="cnt post_list"> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>با سلام خدمت همکاران محترم</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>با فرا رسیدن فصل امتحانات یکی از وظایف معاونان اجرایی چاپ ریز نمرات و در اختیار گذاشتن این ریز نمرات در اختیار دبیران مربوطه برای درج نمره و سپس تحویل گرفتن از آنها برای ورود نمرات در سیستم های دانش آموزی می باشد .چاپ ریز نمرات متوسطه اول و متوسطه نظری و کاردانش و پیش دانشگاهی از برنامه های دانش آموزی و ریز نمرات فنی از سناد صورت خواهد گرفت</strong></p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00; font-size: small;" data-mce-style="background-color: #ffff00; font-size: small;"><strong>&nbsp;چاپ ریز نمره متوسطه نظری -کاردانش-پیش دانشگاهی</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>برای چاپ ریز نمره متوسطه نظری -کاردانش-پیش دانشگاهی در برنامه دانا از منوی((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">مدارک تحصیلی</span>)) از گزینه ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">گزارش ریز نمرات</span>)) استفاده خواهیم کرد</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8314970334/1.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8314970334/1.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>در صفحه بعدی از بالا در مقابل((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">بدون نمره</span>)) تیک زده&nbsp; و از داخل کادر نوع ریز نمره ( نوبت اول یا نوبت دوم) را انتخاب و روی ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">انتخاب درس گروه</span>)) کلیک کرده و درسها مشاهده خواهد شد</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8314970350/2.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8314970350/2.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="290" width="286"></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>برای درسهایی که می خواهید ریز نمره چاپ نمایید جلوی آنها تیک بزنید در گوشه سمت چپ دو علامت(تیک و -) وجود دارد اگر قصد انتخاب همه دروس را دارید با زدن تیک همه انتخاب می شوند و اگر (-) را بزنید تیکهای زده شده برداشته می شوند</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small; background-color: #ffff00;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffff00;">یک نکته</span>:<span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">برای کاردانش ریز نمره درس الزامات از سناد چاپ خواهد شد</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>-<span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">در کاردانش دروس مهارتی فقط یک نمره آنهم برای پایانی نوبت دوم است دارند پس برای نوبت اول برای دروس مهارتی ریز نمره چاپ ننمایید</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffff00;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffff00;"><strong>&nbsp;چاپ ریز نمرات فنی از سناد</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;برای چاپ ریز نمرات دروس فنی و درس الزامات کاردانش در سناد از منوی((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ثبت نمره و دریافت کارنامه</span>)) استفاده خواهیم کرد سپس دوره مورد نظر را(ضمن سال-تابستان) را انتخاب می کنیم در اینجا نام کاربری کد ملی مدیر مدرسه می باشد و اگر در سیستم معرفی نشده است مسئول سناد منطقه مدیر را را به عنوان کاربر معرفی می کند و رمز ورود می دهد </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8314971392/1.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8314971392/1.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="191" width="481"></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;بعد از وارد شدن سه گزینه((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ثبت نمرات دروس شایستگی فنی پودمانی-ثبت نمرات دروس تحصصی 7 رشته و ثبت نمرات دروس عمومی</span>)) است ابتدا ریز مورد نظر را انتخاب و در کلاس مورد نظر را انتخاب می کنیم در مقابل دروس عمومی ((لیست ثبت نمرات نوبت اول و نوبت دوم)) و در مقابل دروس پودمانی ((لیست ثبت نمرات پودمان)) هست روی ریز مورد نظر کلیک می کنیم در صفحه مشاهده شده&nbsp; از کشوی نزدیک خروجی عبارت ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">Acrobat PDF file</span>)) انتخاب گردد تا فایل خروجی در قالب پی دی اف تولید گردد سپس روی ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">خروجی</span>))کلیک کرده تا فایل پی دی اف تولید گردد و این فرم چاپ می گردد</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8274077942/2.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8274077942/2.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="127" width="214"></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>متاسفانه تنها چیزی که سنادیها در جهت رفاه همکاران در سناد اعمال نکرده اند چاپ ریز نمرات به صورت گروهی می باشد که فعلا باید برای تک تک دروس این کار انجام داده&nbsp; این کار خیلی وقت گیر و دردسر ساز می باشد </strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><span style="background-color: #ffff00; font-size: small;" data-mce-style="background-color: #ffff00; font-size: small;">یک نکته:</span>برای اینکه اسم معاون اجرایی در ریز نمرات خروجی سناد مشاهده شود در سناد از سمت چپ در جایی نام مدرسه وجود دارد از منوی ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">مدیریت کاربران مدرسه</span>)) معاون اجرایی را معرفی خواهیم کرد </strong></p> <p><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8314977384/6.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8314977384/6.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffff00;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffff00;"><strong>چاپ ریز نمرات دوره متوسطه اول</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>برای چاپ ریز نمرات متوسطه اول از منوی((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">چاپ لیست کلاس</span>)) گزینه(( <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">چاپ فرم های لیست کلاس .</span>...)) را انتخاب کنید</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8314970400/3.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8314970400/3.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>در صغحه بعدی لیست دروس را مشاهده خواهید کرد ابتدا جلوی دروسی که قصد چاپ ریز نمره دارید تیک بزنیدو در کادر سمت چپ از بالا به پایین گزینه ها را انتخاب نمایید</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8314970418/4.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8314970418/4.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="345" width="169"></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;و از قسمت بالا اگر جلوی ((همه پایه ها)) تیک باشد برای کل پایه ها و اگر برای پایه خاصی قصد چاپ ریز نمره دارید جلوی پایه مربوطه تیک بزنید سپس از کادر پایین اگر برای درس انضباط ریز می خواهید جلوی آن تیک بزنید و سپس جلوی((بی نمره)) تیک بزنید و از پایین جلوی دوره مربوطه((لیست نمرات نوبت اول یا دوم یا شهریور )) تیک بزنید و ریز های مورد نظر را چاپ نمایید .</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffff00;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffff00;"><strong>ورود نمرات در برنامه های دانش آموزی</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>بعد از آنکه ریز نمرات را از دبیران محترم دریافت کردید ابتدا چک کنید که ریز نمرات با خودکار مشکلی نوشته شده باشد و&nbsp; قلم خوردگی و لاک شده نداشته باشند و امضا دبیر مربوطه به صورت زنده زده شده باشد(امضا در قالب مهر مورد قبول نیست) سپس در سیستم وارد نمایید </strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>در برنامه دانا برای متوسطه نظری و کاردانش و پیش دانشگاهی از منوی((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ورود نمرات</span>)) از گزینه ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ورود نمرات از طریق لیست کلاس</span>)) اقدام خواهید کرد در صفحه مشاهده شده روی درس مورد نظر کلیک و از سمت چپ نوع نمره(( مستمر اول -پایانی اول-مستمر دوم-پایانی دوم)) را انتخاب کرده و نمرات را وارد خواهید کرد </strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>برای ورود نمرات درس الزامات کاردانش از منوی ورود نمرات پودمانی استفاده خواهد شد </strong></p> <p><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8314974650/3.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8314974650/3.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="124" width="461"></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>در برنامه متوسطه اول از منوی((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ورود نمرات</span>)) از گزینه ((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ورود نمرات از طریق لیست کلاس</span>)) استفاده خواهید کرد و در صفحه آمده روی درس مورد نظر کلیک کرده و از سمت چپ نوع نمره ((نمرات مستمر اول- نمرات نوبت اول -نمرات مستمر دوم-نمرات نیمه دوم و .....))را انتخاب کرده و نمره را وارد نمایید</strong></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8314974676/4.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8314974676/4.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="212" width="138"></p> <p><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0); font-size: small;">یک نکته</span>:کلیه نمرات وارد شده در برنامه های دانش آموزی(بجز درس الزامات کاردانش) در بازه بین ((0الی 20)) می باشد و برای غائبین موجه ((97)) و برای غائبین غیر موجه((98)) وارد خواهد شد&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00; font-size: small;" data-mce-style="background-color: #ffff00; font-size: small;"><strong>ورود نمرات در&nbsp; سناد </strong></span></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>کلیه نمرات فنی ها و درس الزامات کاردانش در سناد وارد می شود برای این کار از منوی((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ثبت نمره و دریافت کارنامه</span>)) استفاده خواهیم کرد سپس دوره مورد نظر را(ضمن سال-تابستان) را انتخاب می کنیم در اینجا نام کاربری کد ملی مدیر مدرسه می باشد و اگر در سیستم معرفی نشده است مسئول سناد منطقه مدیر را را به عنوان کاربر معرفی می کند و رمز ورود می دهد </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8314976592/5.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8314976592/5.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="385" width="490"></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>بعد از انتخاب درس مورد نظر نمره ای قصد ورودش را داریم در مقابلش علامت قفل است روی آن کلیک کرده تا باز شود بعد از ورود آخرین نمره در پایین جمع کنترلی توسط سیستم نوشته می شود که همین جمع را در بالا در مقابل جمع کنترلی خواهیم نوشت و قفل را خواهیم بست و روی ثبت نمرات کلیک خواهیم کرد با این کار این نمرات در سناد ثبت خواهد شد و به سراغ نمره و درس بعدی خواهیم رفت</strong> <br></p> <p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0); font-size: small;"><strong>ورود نمرات پودمانی در سناد</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>برای ورود نمرات پودمانی <strong>از منوی((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ثبت نمره و دریافت کارنامه</span>)) استفاده خواهیم کرد سپس دوره مورد نظر را(ضمن سال-تابستان) را انتخاب می کنیم روی ((<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ثبت نمرات دروس شایستگی فنی و غیر فنی</span>)) کلیک کرده سپس روی کلاس مورد نظر کلیک می کنیم لیست دروس پودمانی کلاس مشاهده می گردد روی پودمان مورد نظر کلیک کرده تا هر پنج پودمان این درس مشاهده گردد در مقابل هر فصل روی عبارت ((ثبت نمره)) کلیک می کنیم </strong></strong></p> <p><strong><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8314977742/7.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8314977742/7.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="319" width="381"></strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>روال ورود نمرات پودمانی مثل دروس عمومی است یعنی ابتدا روی قفل کلیک خواهیم کرد تا قفل باز شود با این تفاوت که دروس پودمانی دارای دو نمره مستمر و نمره شایستگی می باشد.</strong></p> <br><p><img src="http://s9.picofile.com/file/8314978118/8.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8314978118/8.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="180" width="461"></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>-نمره مستمر نمره ای در بازه (0الی5 ) می باشد و از ممیزها فقط ((نیم)) مورد قبول است و ممیزهای (بیست و پنج صدم و هفتاد و پنج صدم )‌را سیستم قبول نمی کند</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>-نمره شایستگی فقط سه نمره(1-2-3) می باشد و نمره ممیزی ندارد و هر نمره داده شده در محاسبه نمره کلی با ضریب پنج خواهد بود یعنی اگر به فردی نمره شایستگی (2) داده شود 10 محسوب خواهد شد و این نمره با نمره مستمر جمع و در کل نمره پودمان دانش آموز بدست خواهد آمد</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>-نمره قبولی در هر پودمان 12 می باشد و اگر فردی در پودمانی کمتر از 12 بگیرد باید این پودمان را در شهریور امتحان دهد</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>نمره قبولی هر پودمان در نمره قبولی کل پودمان تاثیر گذار است بطوریکه اگر فردی فقط در یک پودمان قبول نشود و در بقیه پودمانها حتی نمره 20 بگیرد باز در این درس این دانش آموز قبول محسوب نمی گردد</strong></p> </div></div> text/html 2018-01-10T13:31:39+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی تغییر رمزهای برنامه ها و سامانه های مدارس http://danasetup.mihanblog.com/post/409 <div class="title align"><h2><a href="http://nadersobhany.blog.ir/1395/08/29-7">تغییر رمزهای برنامه ها و سامانه های مدارس</a></h2> <div class="date_title"><br></div> </div> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="right"><span style="background-color: #ffff00;" data-mce-style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"><u><font size="6">eslami&nbsp; </font></u></span><br></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>با سلام خدمت همکار محترم</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>یکی از اصولی که همیشه بر روی آن تاکید دارم تغییر رمز در اولین فرصت می باشد .برای تغییر رمز سناد فعلا منوی مربوطه آن غیر فعال می باشد و تغییر رمز فعلا از طریق مسئول سناد اداره می باشد با ایشان تماس گرفته و رمز خود را بگویید تا این رمز برای سناد شما درج نماید به محض فعال شدن منوی مربوطه در سناد اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>تغییر رمز سه سامانه امین-فاینال و اسکول یکسان م خیلی راحت می باشد در برنامه از منوی((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">کاربران</span> )) گزینه((<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ویرایش اطلاعات کاربر</span>)) را اجرا کنید</strong></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8275300976/3.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8275300976/3.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>در صفحه باز شده در داخل کادر رمز قدیمی مقابل رمز عبور&nbsp; و رمز جدید و تکرار رمز جدید را زده و با زدن<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">((ذخیره))</span> رمز جدید اعمال خواهد شد <span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">تا زمانیکه روی (( ذخیره)) کلیلک نکنید رمز جدید اعمال نخواهد شد</span></strong></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8275300968/2.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8275300968/2.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="144" width="292"></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff0000; font-size: medium;"><em><strong>تغییر رمز برنامه دانا</strong></em></span></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>معمولا رمزهای برنامه دانا به صورت پیش فرض عدد یک می باشد اگر قصد تغییر آن را دارید از منوی<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">((تسهیلات))</span> گزینه<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">((معرفی کاربران سیستم ))</span> را اجرا کنید در صفحه باز شده در وسط روی عبارت<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">((admin))</span> کلیک کنید و در صفحه باز شده رمز را تغییر دهید</strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8275302418/1.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8275302418/1.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="211" width="477"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; color: #ff0000;" data-mce-style="font-size: medium; color: #ff0000;"><em><strong>ایجاد شناسه کاربری دوم در برنامه مدارس</strong></em></span></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>در برخی موارد می خواهید افرادی که با برنامه دانا کار کنند بیش از یک نفر باشد و به او هم اختیارات محدودی بدهید و در زمانیکه شما در مدرسه نیستید یا سرتان شلوغ باشد به شما کمک کند شما برای این کار برای این فرد شناسه کاربری ایجاد خواهید کرد و حدود و اختیارات او را مشخص خواهید کرد وقتی این فرد با رمز خودش وارد برنامه دانا شد در حیطه اختیاراتی که برایش مشخص کرده اید در دانا کار خواهد کرد و بقیه منوها برای او غیر فعال خواهد بود برای اینکار</strong> <strong>منوی<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">((تسهیلات))</span> گزینه<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">((معرفی کاربران سیستم ))</span> را اجرا کنید در صفحه باز شده روی عبارت((کاربران)) کلیک راست کرده و روی((کاربر جدید)) کلیک کنید </strong></p> <p><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8275302476/2.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8275302476/2.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="165" width="288"></strong></p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>در صفحه باز شده در مقابل ((شناسه)) نام کاربری معرفی کنید شناسه کاربری برنامه های دانا((admin)) هست اینجا شما بجز این نام یک نام دیگر انتخاب کنید و رمز دلخواه به او بدهید از کادر زیر جلوی هر کدام از عملیاتها تیک بزنید این فرد فقط اجرای آنها را در برنامه قادر خواهد بود و جلوی عملیاتهایی که تیک نخورده است این فرد منوها را نخواهد توانست اجرا بکنید در&nbsp; اینجا من شناسنه کاربری((modir)) ایجاد کرده ام و رمز 21 برایش داده ام و فقط به اجازه منوهای چاپ و صدور کارنامه و نقل و انتقال سروری را داده ام این همکار با این شناسه و این رمز وارد برنامه می شود و فقط این مورد می تواند اجرا نماید </strong></p> <p><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8275302518/3.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8275302518/3.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>وقتی این فرد می خواهد وارد برنامه دانا شود با شناسه کاربری و رمز خود خواهد توانست وارد برنامه شود و باید هنگام ورود شناسه کاربری که ((admin)) هست به شناسه ای که شما برایش تعریف کرده اید تغییر داده و با رمزی که بهش داده اید را وارد کند تا بتواند وارد برنامه شود</strong></p> <p><strong><img src="http://s9.picofile.com/file/8275304342/1.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8275304342/1.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></strong></p> text/html 2018-01-09T07:06:12+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی اتصال دوکامپیوتر از راه دور http://danasetup.mihanblog.com/post/408 <br><br><br><div align="center"><font size="7"><a href="http://s9.picofile.com/file/8316238918/AnyDesk.exe.html" target="_blank" title="">دانلود</a></font></div> text/html 2017-11-15T13:17:17+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی نگارش 20.6 http://danasetup.mihanblog.com/post/406 <div align="center"><font size="5"><br>نگارش 20.6<br></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8310512826/dana.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://bayanbox.ir/view/7766051627604625986/32.gif" height="55" width="150"></a><br><font size="5"> </font></div> text/html 2017-09-25T08:33:50+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی نمونه فرم های خام آموزشی و پرورشی http://danasetup.mihanblog.com/post/405 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(237, 174, 77);"><span style="font-size: medium; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: large;">نمونه فرم های خام آموزشی و پرورشی</span><br></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(237, 174, 77);"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225274468/Untitled_1.jpg" alt=""></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; background-color: rgb(237, 174, 77);"><a href="http://s6.picofile.com/file/8225254268/formhaye_kham_www_mplib_ir_.zip.html" target="_blank" style="text-align: right; text-decoration: none; color: rgb(254, 0, 0);"><span style="font-size: medium; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><img src="http://zlib1.persiangig.com/image/ZLIB.IR/BUTTON/DOWN.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 187px; height: 54px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></span></span></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(237, 174, 77);"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(237, 174, 77);"><br></p><div><br></div> text/html 2017-09-25T08:28:25+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی نمونه فرم های مورد نیاز http://danasetup.mihanblog.com/post/403 <p dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(18, 52, 86); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">ردیف</span></font></p><font size="7" face="arial" style="color: rgb(18, 52, 86); line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"></font><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="border-spacing: 0px; color: rgb(18, 52, 86); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: justify;"><tbody><tr><td width="42"><font size="7" face="arial"><br></font></td><td width="168"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">فرم یا دستورالعمل</span></font></p></td><td width="112"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">مقطع تحصیلی</span></font></p></td><td width="123"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;"><strong>توضیحات</strong></span></font></p></td></tr><tr><td width="42"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;1</span></font></p></td><td width="168"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">آئین نامه ارزشیابی توصیفی&nbsp;</span></font></p></td><td width="112"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">ابتدایی&nbsp;</span></font></p></td><td width="123"><p dir="RTL" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8201491200/%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود&nbsp;</span></a></span></font></p></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;2</span></font></td><td width="168"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;کلیه مقاطع</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small; color: rgb(255, 0, 255);">&nbsp;<a href="http://s3.picofile.com/file/8197689618/msvbat_shorae_alee1392_2.rar.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;">دانلود&nbsp;</a></span></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">3</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">آئین نامه اجرایی مدارس</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">کلیه مقاطع</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8197701150/aeinname_ejraei_madares.docx.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود&nbsp;</span></a></span></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">4</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">آئین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">دوره دوم&nbsp;</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8197702734/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></a></span></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">5</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">فرم اعلام وضعیت تحصیلی به ناجا</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">کلیه مقاطع</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8197879000/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></a></span></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">6</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">فرم درخواست دروس تطبیق ومعاف</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">دوره دوم</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8197879692/form_taghazae_SABT_tatbigh.zip.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></a></span></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">7</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">لیست مجوزهای امحاء اوراق واسناد</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">کلیه مقاطع</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8173059692/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></a></span></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">8</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">فرم اصلاح گواهینامه پیش دانشگاهی</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">پیش دانشگاهی</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8199942876/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_3.zip.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></a></span></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">9</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">نرم افزار چاپ شماره صندلی آزمون</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">کلیه مقاطع</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8201493718/AZMON_1_0_SP1.exe.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></a></span></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">10</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;خالی کردن tempویندوز</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">کلیه مقاطع</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8201493742/TEMP_CLINERTemp_empT.exe.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود&nbsp;</span></a></span></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">11</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">آیین نامه پیش بزرگسالان</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">پیش دانشگاهی</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><a href="http://s3.picofile.com/file/8202068842/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">12</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">لیست دروس رشته های نظری&nbsp;</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">پیش ومتوسطه</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><a href="http://s3.picofile.com/file/8202069334/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">13</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">آیین نامه کمیسیون خاص</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">کلیه مقاطع</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><a href="http://s6.picofile.com/file/8202495142/Ayin_Nameye_komisyone_Khas.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">14</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">فرم تغییر وتحول دفاتر امتحانی مابین مدیران</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">کلیه مقاطع</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8203750676/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1.docx.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></a></span></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">15</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">فرم درخواست اصلاح سوابق تحصیلی&nbsp;</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">دوره دوم متوسطه</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><a href="http://s3.picofile.com/file/8214793334/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82.zip.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">16</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">گواهی اشتغال به تحصیل</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">کلیه مقاطع</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><a href="http://s6.picofile.com/file/8221421818/eshtegal_be_tahsil.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">17</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">آیین نامه آموزشی بزرگسالان متوسطه</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">متوسطه دوم</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><a href="http://s6.picofile.com/file/8252015350/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">18</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">آیین نامه آموزشی بزرگسالان پیش&nbsp;</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">پیش دانشگاهی</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><a href="http://s6.picofile.com/file/8252015500/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">19</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">دفتر امتحانات دوره ابتدایی</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">ابتدایی</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><a href="http://s7.picofile.com/file/8258480884/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.zip.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(37, 83, 121); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></font></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">20</span></font></td><td width="168" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">دفتر امتحانات دوره اول متوسطه</span></font></td><td width="112" style="text-align: center;"><font size="7" face="arial"><span style="font-size: x-small;">دوره اول متوسطه</span></font></td><td width="123" style="text-align: center;"><font face="arial"><font size="3">دانلود</font><br><br></font></td></tr></tbody></table> text/html 2017-09-16T13:24:16+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان مدارس بزرگسالان دوره متوسطه نظری ( سال تحصیلی 87-86) http://danasetup.mihanblog.com/post/402 <div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><h1 dir="rtl" align="center" style="line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان مدارس بزرگسالان<o:p></o:p></font></span></h1><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">دوره متوسطه نظری ( سال تحصیلی 87-86)<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span>*</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">موارد مربوط به ثبت نام دانش آموزان&nbsp;</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span>*</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">واحدهای آموزشی بزرگسالان باید دروس پایه های اول ، دوم ، سوم را بر اساس جدول دروس سالی واحدی&nbsp;&nbsp;( موضوع آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد نامه شماره 501/79853 ــ 29/6/79)&nbsp;&nbsp;با رعایت سایر شرایط به دانش آموزان ارائه نمایند ، ثبت نام این دانش آموزان برابر مفاد فصل سوم آئین نامه مذكور انجام می شود.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt;">1)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">به استناد ماده 15 آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان ، ثبت نام و انتخاب واحد دانش آموزان در واحدهای آموزشی بزرگسالان دو هفته قبل از شروع نیمسالهای اول ، دوم و دوره تابستانی آغاز و تا شروع نیمسال یا دوره تابستانی ادامه می یابد.<o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt;">2)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">شرایط سنی ثبت نام در واحدهای آموزشی بزرگسالان به شرح زیر خواهد بود.<o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">1ـ2ـ حداقل سن تحصیلی در واحدهای آموزشی بزرگسالان 16 سال تمام می باشد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">2ـ2ـ حداكثر سن برای دانش آموز ذكور كه از معافیت تحصیلی استفاده می كند با رعایت سایر شرایط و ضوابط در این نوع واحدهای آموزشی 24 سال تمام می باشد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">این قبیل افراد چنانچه در طول نیمسال تحصیلی و یا دوره تابستانی به سن 24 سال تمام می رسند اجازه ثبت نام در آن نیمسال یا دوره تابستانی را ندارند و برای سایر دانش آموزان محدودیت حداكثر سن وجود ندارد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">تبصره (1):</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;دانش آموز پسر مشمول نظام وظیفه با رعایت سایر شرایط حداکثر تا 12 نیمسال می تواند در واحد اموزشی بزرگسالان ادامه تحصیل دهدو در ازای هر سال تحصیلی در دوره متوسطه روزانه از این میزان دو نیمسال کاسته خواهد شد.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">تبصره (2)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;: در شرایط خاص با مجوز كمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل بصورت موردی می توان از دانش آموزی كه حداقل شرط سنی را ندارد ، در واحد آموزشی بزرگسالان ثبت نام نمود.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">تبصره (3): دانش آموزانی كه شرایط تحصیل در واحدهای آموزشی دوره روزانه را از دست می دهند مردودین پایه اول متوسطه با هر سنی می توانند در مدارس بزرگسالان ثبت نام كنند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span>*</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">مدارك ثبت نام&nbsp;</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span>*</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">1ـ به استناد ماده 17 آئین نامه مذكور مدارك مورد نیاز برای ثبت نام دانش آموز در واحدهای آموزشی بزرگسالان به شرح زیر است .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">الف : تصویر صفحه اول شناسنامه كه با اصل آن مطابقت داشته باشد و در صورت وجود تغییرات و اصلاحات در شناسنامه تصویر صفحه آخر نیز ضروری است و لازم است شناسنامه دانش آموزی كه به سن 15 سال تمام رسیده است عكس دار باشد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">ب : عكس به تعداد مورد نیاز<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">ج : گواهی نامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی یا گواهی موقت قبولی سال سوم دوره راهنمایی برای دانش آموز پایه اول<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">د : توصیه نامه دوره راهنمایی تحصیلی یا نمون برگ ویژه جایگزین آن<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">هـ : كارنامه سال یا سالهای قبل دوره متوسطه و نمون برگ شماره یك هدایت تحصیلی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">و : كارنامه تطبیق برای دانش آموزان تطبیقی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">ز : برای دانش آموز ذكور كه به سن مشمولیت رسیده ات و از معافیت تحصیلی برخوردار نمی باشد ارائه تصویر مدارك معتبر در خصوص وضعیت نظام وظیفه ( كـــارت پــایـــان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه یا&nbsp;</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span>…</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><span dir="rtl"></span>) كه با اصل آن مطابقت داشته باشد ، الزامی است .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt;">3)<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">بر اساس مفاد ماده 18 آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان ، اتباع بیگانه و فرزندان آنان ، پناهندگان و رانده شدگان دیگر كشورها برای ثبت نام باید پروانه اقامت معتبر ،دفترچه پناهندگی و سایر مداركی كه توسط مراجع ذیربط تعیین می شود را ارائه دهند.<o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span>*</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">شرایط تحصیل دانش آموزان مشمول نظام وظیفه&nbsp;</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span>*<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><span dir="rtl"></span>1ـ دانش آموز پسر از اول فروردین ماه سالی كه در آن سال وارد سن 19 سالگی می شود مشمول نظام وظیفه شناخته می شود.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">2ـ ملاك رسیدگی به وضع مشمولیت دانش آموز تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اولیه وی است و تغییرات بعدی ملاك عمل نخواهد بود لیكن برای دانش آموزی كه شناسنامه اولیه وی به حكم دادگاه باطل شده باشد شناسنامه جدید ملاك قرار خواهد گرفت .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">3ـ چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام ، از ابتدا و یا در طول نیمسال تحصیلی با عذر موجه غیبت كند و این غیبت تا پایان نیمسال تحصیلی ادامه یابد و در امتحان هیچیك از درسها شركت نكند برای دانش آموز وقفه تحصیلی منظور خواهد شد. وقفه تحصیلی ترك تحصیل تلقی نمی شود. تشخیص غیبت موجه بر اساس دلایل و مدارك ارائه شده با مدیر واحد آموزشی است .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">4ـ دانش آموز مشمول نظام وظیفه كه سه ماه و بیشتر بطور متوالی غیبت غیر موجه و یا بدون اطلاع قبلی داشته باشد بعنوان ترك تحصیل از واحد آموزشی اخراج می شود. مدیر واحد آموزشی موظف است مراتب ترك تحصیل وی را برابر مقررات از طریق اداره آموزش و پرورش به حوزه های نظام وظیفه محل اعلام كند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">تبصره : چنانچه دانش آموز واجد شرایط در موعد مقرر در واحد آموزشی ثبت نام نكنند مدیر واحد آموزی موظف است برابر مفاد این ماده ترك تحصیل دانش آموز را اعلام كند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">5) ثبت نام و تحصیل دانش آموز مشمول كه ترك تحصیل داشته است مجاز نیست و صرفاً در&nbsp;&nbsp;صورت رفع ممنوعیت قانونی از نظر نظام وظیفه عمومی ادامه تحصیل وی بلامانع است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">تبصره</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;: دانش آموزی كه دفترچه آماده به خدمت ( بدون مهر غیبت ) گرفته است چنانچه تاریخ اعزام مندرج در دفترچه وی حداقل تا پایان نیمسال یا دوره تابستانی باشد می تواند با رعایت سایر شرایط در آن نیمسال یا دوره تابستانی ثبت نام كند و ادامه تحصیل دهد.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">6) مدیر واحد آموزشی پسرانه باید مشخصات كلیه دانش آموزان مشمول نظام وظیفه را كه به تحصیل اشتغال دارند بطور انفرادی و برای هر مشمول فقط یكبار برای استفاده از معافیت تحصیلی برابر مقررات از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به حوزه های نظام وظیفه محل اعلام كند ( این موضوع شامل دانش آموزان دارای نقص عضو و استثنایی نیز می شود)<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">تبصره</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;: برای دانش آموز مشمول كه بدون ترك تحصیل و برابر مقررات دوره روزانه به دوره بزرگسالان انتقال می یابد در صورتی كه اشتغال به تحصیل وی قبلاً به نظام وظیفه اعلام شده باشد نیازی به اخذ معافیت تحصیلی مجدد نیست.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">7) مدیر واحد آموزشی موظف است مراتب ترك تحصیل و فراغت از تحصیل دانش آموزان مشمول خود را برابر مقررات از طریق اداره آموزش و پرورش متبوع به حوزه های نظام وظیفه اعلام كند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoBodyText2" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">8) دانش آموزان اتباع بیگانه كه برابر مقررات در واحدهای آموزشی ایرانی تحصیل می كنند مشمول قانون وظیفه عمومی نمی باشند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><i><u><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">٭</span></u></i><i><u><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">انتقال و سایر موارد</span></u></i><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">٭</span><i><u><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></u></i></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">1-كلیه درسهای دانش آموز قبول شده پایه اول دوره روزانه كه به واحد آموزشی بزرگسالان منتقل&nbsp;<br>می شود از وی پذیرفته می شود.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">2- درسهایی كه دانش آموز مردود شده پایه اول متوسطه&nbsp;&nbsp;نمره قبولی كسب كرده است در صورت انتقال به واحد آموزشی&nbsp;&nbsp;بزرگسالان و یا تحصیل بصورت داوطلب آزاد از وی پذیرفته می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><span dir="rtl"></span>3-دانش آموز واحد آموزشی بزرگسالان یا داوطلب آزاد متقاضی ورود به پایه های دوم یا سوم دوره روزانه ، در صورتی كه كلیه درسهای پایه اول و دوم را برابر&nbsp;&nbsp;جداول درسهای دوره روزانه قبل از آغاز هر سال&nbsp;&nbsp;&nbsp;تحصیلی با موفقیت گذرانده باشد با رعایت شرط سنی و سایر ضوابط می تواند به دوره روزانه منتقل شود.</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">این قبیل افراد پس از انتقال به دوره روزانه موظفند كلیه درسهای پایه تحصیلی مربوط را انتخاب كنند و چنانچه برخی&nbsp;&nbsp;از درسهای این پایه را در واحدهای آموزشی بزرگسالان گذرانده باشند آن درسها از آنان پذیرفته نمی شود.</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">تبصره: با عنایت&nbsp;&nbsp;به ماده 31 آ ئین نامه&nbsp;&nbsp;مذكور&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;دانش آموزان واحدهای آموزشی بزرگسالان كه براساس دروس سالی- واحدی تحصیل نموده اند ( اعم از اینكه بدواً وارد دوره بزرگسالان شده و یا منتقلی از واحدهای آموزشی روزانه باشند) چنانچه در زمان تحصیل در دوره بزرگسالان معادل دروس انتخابی و تربیت بدنی از سایر دروس پایه اول یا دوم انتخاب نموده و با موفقیت&nbsp;&nbsp;گذرانده باشند&nbsp;&nbsp;و متقاضی انتقال به دوره روزانه شیوه سالی&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;واحدی براساس ماده مذكور باشند. واحدهای گذرانده شده دروس مذكور در زمان انتقال به دوره روزانه به جای دروس انتخابی و تربیت بدنی پایه مربوط از آنان پذیرفته می شود و در اینصورت لازم است نمره هر درسی را كه دانش آموزان آن را گذرانده است . و در مقابل همان درس&nbsp;&nbsp;درج شود&nbsp;&nbsp;توضیحات لازم در ستون ملاحظات كارنامه و دفاتر امتحانی قید شود.( موضوع نامه شماره 501/83708&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;7/7/80)<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">4-دانش آموزان سال سوم راهنمایی در صورت&nbsp;&nbsp;كسب موفقیت در امتحان دنباله دروس پایه سوم راهنمایی در نوبت امتحانی دیماه و ثبت نام در نیمسال دوم دبیرستانهای بزرگسالان و گذراندن كلیه واحدهای درسی سال اول متوسطه در دبیرستان&nbsp;&nbsp;مذكور می توانند در صورت دارا بودن شرط سنی به مدارس دوره متوسطه روزانه منتقل و با رعایت سایر شرایط ادامه تحصیل دهند.(موضوع&nbsp;&nbsp;نامه شماره 501/3848-21/1/82)<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">5- چنانچه برخی از واحدهای درسی دانش آموز در واحد آموزشی بزرگسالان محل تحصیل وی ارائه نشود و یا دانش آموز به دلایل&nbsp;&nbsp;مختلف قادر به انتخاب آن واحدهای درسی نباشدمی تواند به عنوان دانش آموز میهمان به سایر واحدهای آموزشی بزرگسالان معرفی شود.( موضوع نامه شماره 501/9782&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;6/2/80) .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">تبصره</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;: شیوه&nbsp;&nbsp;نامه ثبت نام و انتخاب واحد دانش آموزان میهمان در واحدهای آموزشی بزرگسالان طی نامه شماره 501/9782&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;6/2/80 به ادارات تابعه ابلاغ گردید لذا ضمن رعایت مفاد شیوه نامه مذكور از نمون برگهای ضمائم آن جهت معرفی دانش آموزان میهمان و اعلام نمرات و اسامی آنان استفاده شود.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">6-بر اساس بند 3 ماده 10 آئین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (شیوه سالی</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">واحدی ) چنانچه دانش آموز پایه سوم پس از شرکت در امتحانات دی ماه موفق به گذراندن برخی از درسها نشده باشد حق ادامه تحصیل در واحدهای آموزشی روزانه را ندارد و می تواند برابر&nbsp;&nbsp;مقررات در واحد اموزشی بزرگسالان یا به صورت داوطلب آزاد ثبت نام نموده و ادامه تحصیل دهد.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">7-مدیر واحد آموزشی باید كلیه مدارك دانش آموزی كه با گواهی موقت ثبت نام&nbsp;&nbsp;كرده است را حداكثر تا دو هفته پس از شروع هر نیمسال یا دوره تابستانی&nbsp;&nbsp;بصورت مكتوب از محل تحصیل قبلی وی درخواست كند&nbsp;&nbsp;مدیر واحد آموزشی مبدا بلافاصله پس از وصول درخواست باید كلیه مدارك تحصیلی دانش آموز منتقل شده خود را برابر مقررات به واحد آموزشی مقصد ارسال كند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">8- چنانچه مدارك تحصیلی دانش آموز در موعد مقرر در واحد آموزشی&nbsp;&nbsp;مقصد كامل نشود و به تبع آن برای دانش آموز حقی ایجاد و یا از وی حقی تضییع شود مسئوولیت ناشی&nbsp;&nbsp;از آن حسب مورد به عهده مدیر واحد آموزشی مبدا یا مقصد می باشد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">9- مدیر واحد آموزشی باید در اولین فرصت پرونده تحصیلی تمامی دانش آموزان از جمله<br>دانش آموزان جدید خود را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده&nbsp;&nbsp;نقض پرونده حداكثر تا یكماه پس از شروع هر نیمسال یا دوره تابستانی در صدد رفع نقص بر آید و چنانچه دانش آموزی برخلاف مقررات به یك رشته تحصیلی هدایت شده باشد و یا در درسهایی قبول اعلام شده باشد نسبت به تعیین وضعیت استحقاقی وی اقدام كند. لیكن چنانچه&nbsp;&nbsp;بعد از موعد مذكور موارد نقص پرونده مشاهده شود&nbsp;&nbsp;لازم است&nbsp;&nbsp;پرونده دانش آموز مربوط برابر مقررات جهت اقدام بعدی به اداره&nbsp;&nbsp;آموزش و پرورش متبوع ارسال شود.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">10- دفتر آمار دانش آموزان حداكثر یكماه پس از شروع هر نیمسال یا&nbsp;&nbsp;دوره تابستانی باید تكمیل و توسط مدیر و احد آموزشی و با نظارت اداره&nbsp;&nbsp;آموزش و پرورش مربوط برابر مقررات مسدود شود.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">11- برنامه آموزشی در هر سال تحصیلی بصورت دو نیمسال&nbsp;&nbsp;هر یك به مدت 18 هفته و یك دوره تابستانی&nbsp;&nbsp;به مدت 10 هفته اجرا می شود.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;تبصره</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">: در هر&nbsp;&nbsp;نیمسال پانزده هفته كامل و در دوره تابستانی 8 هفته كامل به تشكیل كلاس درس اختصاص&nbsp;&nbsp;داشته و باقیمانده هر نیمسال و دوره تابستانی برای برگزاری امتحانات ، اعلام نتایج و تمهید مقدمات نیمسال بعدی یا&nbsp;&nbsp;دوره تابستانی منظور می شود<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt;"><font face="Mihan-Yekan">12- دانش آموزموظف است درهنگام انتخاب واحد، پیش نیازدرسها رامطابق جدول مواد درسی رعایت كند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt;">تبصره</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt;">&nbsp;: دانش آموز در آخرین نیمسال یا دوره تابستانی ( نیمسال یا دوره تابستانی كه می تواند فارغ التحصیل شود ) مجاز است کلیه درسهای باقیمانده را بدون رعایت پیش نیاز انتخاب کرده و بگذراند.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">13- دانش آموز&nbsp;&nbsp;نمی تواند&nbsp;&nbsp;درسهایی&nbsp;&nbsp;را كه قبلاً&nbsp;&nbsp;نمره قبولی كسب كرده است مجدداً&nbsp;انتخاب كند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">14- دانش آموز در هرنیمسال می تواند حداقل&nbsp;&nbsp;8 واحد و حداكثر 17 واحد درسی ، كه حداقل 8 واحد آن به صورت حضوری&nbsp;&nbsp;باشد و در دوره تابستانی&nbsp;&nbsp;حداكثر 8 واحد درسی را اعم از حضوری و غیرحضوری&nbsp;&nbsp;با رعایت سایر ضوابط انتخاب كند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">تبصره(1)</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;: دانش آموز در آخرین نیمسال یا دوره تابستانی می تواند یك عنوان درسی ( حداكثر 4 واحد) علاوه بر سقف واحدهای درسی انتخاب نماید.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">تبصره (2)</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">: چنانچه در آخرین نیمسال تحصیلی تعداد واحدهای حضوری باقیمانده دانش آموز به كمتر از 8 واحد برسد ادامه تحصیل وی در آن نیمسال بلامانع است .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt;">تبصره (3)</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt;">&nbsp;: چنانچه&nbsp;&nbsp;تعداد واحدهای باقیمانده&nbsp;&nbsp;دانش آموز در آخرین نیمسال تحصیلی به كمتر از&nbsp;&nbsp;8 واحد&nbsp;&nbsp;اعم از حضوری&nbsp;&nbsp;و&nbsp;&nbsp;غیرحضوری&nbsp;&nbsp;برسد ادامه تحصیل وی در آن نیمسال بلامانع است (استفاده از این تبصره برای دانش آموزی كه از معافیت تحصیلی&nbsp;&nbsp;استفاده&nbsp;&nbsp;می كند&nbsp;&nbsp;صرفاً&nbsp;&nbsp;یكبار&nbsp;&nbsp;مجاز است)<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt;">تبصره(4)</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt;">: دانش آموزان شیوه نیمسالی واحدی که تاکنون موفق به گذراندن تمام دروس مربوطه در رشته مورد نظر نشده اند (اعم از روزانه -بزرگسالان و داوطلبان آزاد )می توانند برابر شیوه نامه تطبیق در شیوه سالی واحدی ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند این قبیل دانش آموزان می توانند برابر مقررات و بر اساس رای 717 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخه 17/9/83 و دستورالعمل مربوط به شماره 20315/400-16/10/83 وزارت متبوع که طی نامه شماره 501/97209-20/10/83 ابلاغ گردید در شیوه نیم سالی واحدی ادامه تحصیل دهند .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt;"><font face="Mihan-Yekan">-استفاده کنندگان از بند دو رای 644 مجاز به استفاده از مفاد این بند نمی باشند باستناد رای 701 شورای عالی آموزش و پرورش مورخه 25/1/83 (11/2/423-28/4/83 بخشنامه وزارتی ) ارائه واحدهای درسی کمتر از حد مجاز (8 واحد)در واحدهای آموزشی بزرگسالان مجاز نیست بلکه منوط به صدور رای کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربوطه و به صورت موردی برای هر دانش آموز است لذا ارائه واحد درسی کمتر از حد مجاز قبل از صدور رای کمیسیون شهرستان /منطقه مجاز نمی باشند (موضوع نامه شماره 501/43516-10/5/83)<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">15-ارزشیابی پایانی&nbsp;&nbsp;در پایان هر نیمسال تحصیلی یا دوره تابستان&nbsp;&nbsp;از تمام محتوی مواد درسی انجام می شود<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">16 -ارزشیابی از درسها به صورت تك درس و مستقل می باشد و شرایط قبولی در یك ماده درسی ارتباطی به سایر درسها ندارد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; letter-spacing: -0.3pt;"><font face="Mihan-Yekan">17-ارزشیابی درسهای انتخابی بصورت مستمر از مجموعه فعالیتهای دانش آموز در طول هر نیمسال یا دوره تابستانی انجام می شود و ارزشیابی پایانی ندارد و لازم است نمرات دانش آموز در این درسها یك هفته قبل از شروع امتحان پایان نیمسال یا دوره تابستانی به دفتر واحد آموزشی تحویل شود.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">تبصره(1): دانش آموز واحد آموزشی بزرگسالان در صورت تمایل می تواند به جای درسهای تربیت بدنی و درسهای انتخابی از درسهای سایر رشته ها با رعایت&nbsp;&nbsp;پیش نیاز و سایر ضوابط معادل تعداد واحدهای درس یا درسهای مربوط ، درسهایی را انتخاب كند و بگذراند. نصاب قبولی و شیوه ارزشیابی از این درسها همانند ضوابط&nbsp;&nbsp;درسهایی مذكور در رشته مربوط می باشد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">تبصره(2)- دانش آموز واحد آموزشی بزرگسالان از گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی&nbsp;&nbsp;معاف بوده و&nbsp;&nbsp;نمره بخش نظری به عنوان نمره این درس منظور خواهد شد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0.25in 0pt 0in; text-align: justify; background-color: rgb(239, 242, 254);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Yekan">18- برنامه امتحانات پایانی غیر نهایی نیمسال اول ، نیمسال دوم و دوره&nbsp;&nbsp;تابستانی توسط واحد آموزشی&nbsp;&nbsp;ذیربط&nbsp;&nbsp;با عنایت به تقویم اجرایی تنظیم و امتحانات با همكاری&nbsp;&nbsp;مشترك&nbsp;كاركنان آموزشی و اداری واحد آموزشی و زیر نظر&nbsp;&nbsp;مدیر انجام می شود. برنامه امتحانات داخلی باید توسط واحد آموزشی تنظیم و قبل از شروع هر نیمسال یا دوره تابستانی اعلام شود، طرح سئوالها ( بجز امتحانات نهایی و هماهنگ ) برعهده معلمان مربوط می باشند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoBodyText2" dir="rtl" style="font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 0in 0in 0pt; background-color: rgb(239, 242, 254);"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19-به منظور سازماندهی ثبت نام دانش آموزان در واحدهای آموزشی بزرگسالان (اجرای ماده یک و دو آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان وهمچنین تفکیک دفاتر اسنادی (آمار&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">امتحانات-ریز نمرات و ...) لازم است برای هر واحد آموزشی که مجوز تاسیس صادر شد به تفکیک جنس و شاخه تحصیلی و نوع (دبیرستان-هنرستان و پیش دانشگاهی ) کد مستقل و مهر مستقل برای هر نوع واحد آموزشی مربوطه تهیه گردد ..</span></font></p></div> text/html 2017-03-04T12:56:09+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی شرایط انتخاب واحد دروس افتاده دانش آموزان متوسطه http://danasetup.mihanblog.com/post/399 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.8999996185303px;"><h2 style="text-align: center; font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, serif; color: rgb(6, 107, 172); font-weight: bold; margin: 0px; padding: 15px 15px 5px; line-height: 1.3em;"><a href="http://ahmadybahram.blog.ir/1393/09/23/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87" style="color: rgb(6, 107, 172); cursor: pointer; text-decoration: none;"><font size="6">شرایط انتخاب واحد دروس افتاده دانش آموزان متوسطه</font></a></h2><h2 style="font-size: 20px; color: rgb(6, 107, 172); margin: 0px; padding: 15px 15px 5px; line-height: 1.3em;"><div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 20.8999996185303px;"><div class="date_title" style="display: inline-block; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(105, 105, 105); cursor: default; padding: 0px 3px 1px; margin: 3px 15px 5px 5px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; background: rgb(241, 241, 241);"><strong>|</strong></div></div><div class="body align" data-find="_6" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; overflow: hidden; height: auto; line-height: 20.8999996185303px; margin: 10px 15px 0px 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 11px; font-weight: normal;"><div class="cnt" data-find="_5" style="text-align: justify; padding-bottom: 15px;"><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دانش آموزانی که به هر تعداد از درس هایی که پیش نیاز نیستند، در آنها نمره کمتر از 10 را کسب نموده اند باید این دروس را در شهریور ماه سال بعد ، یعنی بعداز اتمام خرداد سال سوم ، انتخاب واحد نمایند و به همراه سایر دانش آموزان تجدیدی که بعداً توضیح کامل خواهیم داد، امتحان بدهند.<br>تذکر1: اگر دانش آموزی فقط افتاده غیر پیش نیاز داشته باشد ، دروس افتاده را در شهریورماه امتحان می دهد و در سال سوم تمام دروس خود را انتخاب واحد می نماید.<br>تذکر2: اگر دانش آموزی هم در دروس پیش نیاز و هم در دروس غیر پیش نیاز افتاده باشد دروس غیر پیش نیاز خود را طبق بالا انجام می دهد ولی دروس پیش نیاز شرایطی دارد که در ذیل بطور مفصل توضیح خواهیم داد.</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ب. دروسی که پیش نیاز دروس سال سوم هستند:</span></span></strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دروسی که در سال دوم پیش نیاز دروس سال سوم هستند ، انتخاب آنها برای گذراندن در سال سوم دو شرط اساسی دارد.<br><span style="color: rgb(165, 42, 42);">شرط اول :</span>&nbsp;نمره هرکدام از این دروس بین نمره 7 الی 10 باشد:<br>شرایط انتخاب این دروس مثل شرایط دروس غیرپیش نیاز می باشد. یعنی این دروس در شهریور ماه سال بعد انتخاب می شود و دروس سال سوم تمام و کمال انتخاب و گذرانده می شود.<br>تذکر مهم : نمره 7 الی 10 برای این دروس ، به منزله قبولی در این دروس نیست ، بلکه جزء تجدیدی هایی است که در شهریورماه سال بعد گذرانده شود.<br><br><span style="color: rgb(165, 42, 42);">شرط دوم :</span>&nbsp;دانش آموزانی که در دروس پیش نیاز نمره زیر 7 را گرفته باشند. باید در سال سوم ، دروس افتاده دوم را انتخاب واحد نمایند و دروس پس نیاز آن درس در سال سوم را باید در شهریور ماه بگذراند.<br>تذکر مهم: دانش آموزی که دروس پیش نیاز را نمره زیر 7 گرفته باشد باید این دروس را در سال سوم بگذراند. در واقع در این دروس به عنوان دانش آموز سال دوم به حساب می آید و باید طبق سال قبل نمرات مستمر اول ، پایانی اول ، مستمر دوم و پایانی دوم را نمره جداگانه داشته باشد. و قبولی در امتحانات ترم اول به منزل اتمام این دروس نمی باشد. در ضمن با توجه به اینکه این دروس به صورت غیر حضوری ارائه می شود ، پس دانش آموز حق شرکت در این کلاس ها را ندارد و نمره مستمر این دروس با توجه به نمره کتبی خواهد بود . یعنی هر نمره ای که دانش آموز در برگه خود کسب می کند این نمره هم در ستون نمرات پایانی ثبت می شود و هم در ستون نمرات مستمر.</strong></span></span><br>&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;">********************************************</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دروس پیش نیاز به تفکیک رشته در ذیل آورده می شود:</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(75, 0, 130);">1.رشته ی ادبیات و علوم انسانی :</span></strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دروس (عربی 2 و جامعه شناسی 1) به عنوان دروس پیش نیاز رشته ی ادبیات و علوم انسانی می باشند و بقیه درس های سال دوم به عنوان دروس غیر پیش نیاز شناخته می شوند.&nbsp;</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(75, 0, 130);">2. رشته ی علوم تجربی :</span></strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دروس (ریاضی2 ، فیزیک2، شیمی2، زیست 1) به عنوان دروس پیش نیاز رشته ی علوم تجربی می باشند و بقیه درس های سال دوم رشته علوم تجربی به عنوان دروس غیر پیش نیاز شناخته می شوند.</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(75, 0, 130);">3. رشته ی ریاضی فیزیک :</span></strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دروس (ریاضی2 ، فیزیک2 ، شیمی2 ، هندسه 1) به عنوان دروس پیش نیاز رشته ی ریاضی فیزیک می باشند و بقیه درس های سال دوم رشته ریاضی فیزیک به عنوان دروس غیر پیش نیاز شناخته می شوند.<br>دروس پیش نیاز و پس نیاز در جدول زیر بصورت خلاصه آورده شده است.</strong></span></span><br>&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>***************************************************</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>جدول دروس پیش نیاز و پس نیاز رشته های نظری<br><br>رشته دروس پیش نیاز در سال دوم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دروس پس نیاز در سال سوم&nbsp;</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>----------------------------------------- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;---------------------------------&nbsp;<br>ادبیات و علوم انسانی</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1. عربی 2<br>2. جامعه شناسی 1</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. عربی 3<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. جامعه شناسی 2</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>**************************************************<br>علوم تجربی&nbsp;</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1. ریاضی 2<br>2. فیزیک 2<br>3. شیمی 2<br>4. زیست 1</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. ریاضی 3&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. فیزیک 3<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. شیمی 3<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. زیست 2</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>************************************************<br>ریاضی فیزیک</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1. ریاضی 2<br>2. فیزیک 2&nbsp;<br>3. شیمی 2<br>4. هندسه 1</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. جبرو احتمال / حسابان&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. فیزیک 3<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. شیمی 3<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. هندسه 2</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>************************************************</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>چند مثال جهت روشن شدن مطالب :</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>مثال 1: اگر دانش آموزی در درس عربی(2) نمره -7- گرفته باشد . در سال سوم عربی 3 را انتخاب می کند و عربی 2 را در شهریورماه امتحان می دهد. چون نمره بالای -7- گرفته است.<br>ولی اگر دانش آموزی همین درس عربی(2) را نمره -5/6- گرفته باشد . در سال سوم درس عربی 2 را مجدداً به صورت غیر حضوری انتخاب می کند و عربی 3 را در شهریور ماه انتخاب می نماید، چون نمره ی زیر -7- را کسب نموده است.</strong></span></span><br>&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">شرایط انتخاب واحد در امتحانات شهریورماه:</span></span></strong></span></span></p><p dir="RTL" data-find="_4" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span data-find="_3" style="font-size: 16px;"><span data-find="_2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-find="_1">دانش آموزی می تواند در امتحانات شهریور ماه (امتحانات تجدیدی ) شرکت نماید که قبلاً انتخاب واحد نموده و واحدهای انتخاب شده را مشخص می نماید.<br>انتخاب واحد در شهریورماه هم به دو شکل می باشد.<br>شکل اول : دانش آموزانی که از سال قبل (سال دوم) افتاده ندارند و فقط از درس های سال سوم افتاده دارند که همین دروس را انتخاب نموده و در امتحانات شرکت می نمایند.<br>شکل دوم : دانش آموزانی هستند که از سال دوم واحد افتاده دارند و یا بخاطر پیش نیاز نتوانستند بعضی از درسها را در سال سوم بگذرانند و یا در سال سوم هم دوباره افتاده دارند. این دانش آموزان باید هم درسهای سال قبل را انتخاب نمایند و هم درسهای سال سوم خود را که شرایط آن در زیر توضیح داده می شود.<br>شرط اول : دانش آموز در شهریورماه در درسهایی امتحان می دهد که قبلاً انتخاب نموده و کارت صادر شده است پس اگر در انتخاب واحد شهریور شرکت ننماید ، نمی تواند امتحان بدهد.<br>شرط دوم : در نوشتن دروس در برگه انتخاب واحد دقت شود ، چون اگر نمره درسی را که قبلاً قبول شده اید ولی به اشتباه در برگه ی انتخاب واحد بنویسید. باید در امتحان حاضر شوید در غیر اینصورت نمره صفر تلقی می شود و در این درس مردود می شوید و نمره قبلی به حساب نخواهد آمد . و همینطور اگر درسی را که افتاده باشید باید انتخاب می کرید، اگر انتخاب نکنید پس در امتحان نمی توانید شرکت نمایید. پس نمره آن همان قبلی بوده و در این درس هم مردود می شوید.<br>شرط سوم : تعداد واحدهایی که یک دانش آموز می تواند در شهریور انتخاب نماید حداکثر 32 واحد بوده و بیشتر از آن را نمی تواند انتخاب نماید. اداره به صورت تصادفی درسهای اضافه را حذف می کند.<br>توضیح اینکه : اگر دانش آموزی به علت افتاده های سال دوم و سوم بیش از 32واحد افتاده داشته باشد باید به دقت و بر اساس توانایی خود و کمک گرفتن از مشاور مدرسه تا سقف 32واحد را انتخاب نماید و بقیه واحدهای آن در امتحانات دی ماه که به صورت غیرحضوری برگزار می شود شرکت نماید.<br>شرط چهارم : دانش آموزحتی اگر واحدهای زیر 32واحد را داشته باشد می تواند به دلخواه واحدهای خود را تقسیم کرده و تعدادی از آن را در شهریور و بقیه را در امتحانات دی ماه بگذراند.&nbsp;<br>شرط پنجم : با توجه به اینکه شرایط قبولی در سال سوم بر اساس تبصره در دو درس و به شرط گرفتن حداقل نمره 7 می باشد. پس می تواند در درسهایی که از سال دوم و یا سوم نمره بالای 7 را دارد انتخاب ننماید و این درس با همان نمره بالای 7 باقی بماند. که در صورت قبولی در تمامی بقیه دروس افتاده ، در این دو درس از طریق تبصره قبول شود.<br>تذکر1: انتخاب نکردن دروس بالای 7 دروس سال قبل و یا امتحانات خرداد ماه به منزله قبولی و یا استفاده از تبصره نمی باشد و اگر حتی در یکی از بقیه دروس نمره زیر 10 را بگیرید این دو درس هم به افتاده های بقیه اضافه می شود.<br>تذکر2: دانش آموز می تواند در صورتی که دروس افتاده آن زیر سقف 32واحد باشد همه دروس را حتی دروس بالای 7 را انتخاب نماید تا اینکه خودش درس های مورد تبصره را بعداً انتخاب نماید ولی اگر درس افتاده نمره بالای 7 را انتخاب نماید و در شهریور زیر نمره 7 رابگیرد. نمره شهریور و زیر 7 را پذیرفته می شود و دیگر قابل تغییر نیست. پس در انتخاب واحد کمال دقت را انجام دهید که مسئولیت آن به عهده خودتان می باشد.<br>شرط ششم: قبولی با تبصره در سال سوم منوط به کسب حداقل نمره 7 در دو درس می باشد. پس اگر دانش آموزی حتی در یک ماده درسی در پایان امتحانات خرداد ، شهریور و دی ماه نمره زیر 7 را کسب نماید. فارغ التحصیل نمی شود و باید بخاطر این یک درس یک ترم عقب بیفتد.<br><br>زمان انتخاب واحد در شهریورماه::<br>زمان انتخاب واحد شهریور ماه بلافاصله پس از اعلام نتیجه خرداد ماه می باشد که از طرف مدرسه ، روز آن مشخص می شود . پس اگر دانش آموزی دروس افتاده دارد تا زمانیکه انتخاب واحد نکرده است به تعطیلات نرود . چون در شهریور به هیچ وجه نمی تواند در امتحانات شرکت نماید.</strong></span></span></p></div></div></h2></div> text/html 2017-02-25T13:32:30+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی برگه درخواست معافیت تحصیلی دانش اموزان مشمول http://danasetup.mihanblog.com/post/398 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;">قابل ویرایش</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s1.picofile.com/file/8287605118/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84.docx.html" target="_blank" title="">دانلود</a></font></div> text/html 2017-02-08T10:09:25+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی نگارش17.8 http://danasetup.mihanblog.com/post/397 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;"><h2 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://m-a-amjadi.blog.ir/1395/11/11/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B417-8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88-9-5-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-5-6-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;">نگارش17.8 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.5 مراکز پبش دانشگاهی و 5.6 مدارس راهنمایی راه دور</a></h2></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22.7999992370605px;"><div class="cnt"><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"><a href="http://s1.picofile.com/file/8284403226/dana.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1271974781287597161/175dana.jpg" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"><font size="2"><font color="#a52a2a"><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';">آخرین تغییرات موجود در نگارش&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="line-height: 14.9499998092651px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>17.8</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="EN-GB" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';">(</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 14.9499998092651px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>95/11/09</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span></b></font><b><span dir="LTR" style="line-height: 14.9499998092651px;"></span></b></font></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><font size="2"><b><span style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Symbol;">·<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';">اضافه شدن گزینه ابطال ثبت نام برای دانش آموزان ثبت نامی قبل از سال 95</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 14.9499998092651px;"></span></b></font></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><font size="2"><b><span style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Symbol;">·<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';">رفع مورد تکرار درس فیزیک&nbsp; در کارنامه و انتخاب واحد دانش آموزان پایه دهم</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 14.9499998092651px;"></span></b></font></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><font size="2"><span style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';">آخرین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم فاینال</span></b></font><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.3999996185303px;"></span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><font size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><a href="http://s1.picofile.com/file/8284403226/dana.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none;"><font><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px;"><font size="6" face="georgia, times new roman, times, serif">دانلود نگارش</font><span style="font-family: '2 Nazanin'; font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp;</span></span></b></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin';"><font color="#ff0000">راهنمای دریافت نگارش:</font></span></b></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin';"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(0, 0, 204);">ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(0, 0, 204);">Helper</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(0, 0, 204);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; دانا&nbsp; شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.</span></b></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin';">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);">&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);">&nbsp;یرروی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(227, 108, 10);">Extract Files</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><b style="line-height: 22.8px;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">فایل را از حالت فشرده خارج کنید و در پوشه ایجاد شده برای برنامه ( در</span></span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(0, 176, 80);">Program Files</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp; گزینه&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(0, 176, 80);">Pajoohesh</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><b style="line-height: 22.8px;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">و پوشه دانا) کپی نمایید</span></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><span style="line-height: 22.8px; text-indent: 0px;"><br></span></p></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;"><br><br><br></span> text/html 2017-02-08T10:06:35+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی نگارش 17.9 http://danasetup.mihanblog.com/post/396 <div style="text-align: justify;"><div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: start;"><h2 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://m-a-amjadi.blog.ir/1395/11/14/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B417-9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88-9-6-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-5-7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;">نگارش17.9 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.6 مراکز پبش دانشگاهی و 5.7 مدارس راهنمایی راه دور</a></h2></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: start;"><div class="cnt"><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">دانلود در ادامه مطلب .....</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0.5em 0px; text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0); font-family: Lotus;">آخرین تغییرات موجود در نگارش&nbsp;</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="EN-GB" dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0);"><span dir="ltr"></span>17.9</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="EN-GB" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0); font-family: Lotus;"><span dir="rtl"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0); font-family: Lotus;">(</span></b><span dir="ltr"></span><b><span dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0);"><span dir="ltr"></span>95/11/13</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0); font-family: Lotus;"><span dir="rtl"></span>)</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0);"></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="rtl" style="margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 18pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Lotus;">آخرین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم فاینال</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 18pt;"></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Lotus;">گواهی موقت پایان تحصیلات مجدد مجددا در سیستم قرار داده شد</span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-align: center; text-indent: -18pt;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8284743176/dana.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Lotus;">دانلود نگارش&nbsp;</span></b></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 11px; line-height: 20.9px; text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><font color="#ff0000">بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه و اصلاح حروف و نام درس واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.</font></strong></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 11px; line-height: 20.9px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp;یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.</strong></span></span></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-align: center; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11px; line-height: 20.9px; text-align: start; text-indent: 0px;"><br><br></span><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin';"><font color="#ff0000">راهنمای دریافت نگارش:</font></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin';"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(0, 0, 204);">ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(0, 0, 204);">Helper</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(0, 0, 204);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; دانا&nbsp; شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.</span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin';">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);">&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);">&nbsp;یرروی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(227, 108, 10);">Extract Files</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><b style="line-height: 22.8px;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">فایل را از حالت فشرده خارج کنید و در پوشه ایجاد شده برای برنامه ( در</span></span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(0, 176, 80);">Program Files</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp; گزینه&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(0, 176, 80);">Pajoohesh</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><b style="line-height: 22.8px;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">و پوشه دانا) کپی نمایید</span></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; line-height: 22.8px; text-indent: -18pt;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-align: center; text-indent: -18pt;"><span style="line-height: 22.8px; text-align: start; text-indent: 0px;"><br><br></span></p></div></div><br></div> text/html 2017-01-14T19:08:10+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی نرم افزار تایپ سوالات امتحانی http://danasetup.mihanblog.com/post/393 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><h2 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://sanjesh3112.blog.ir/1395/02/13/نرم-افزار-آزمون-ساز-،-برای-تایپ-سریع-سوالات-امتحانی" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;">نرم افزار آزمون ساز ، برای تایپ سریع سوالات امتحانی</a></h2></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><div class="cnt post_list"><p style="margin: 0.5em 0px;"><img alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8249653150/azmoonsaz.JPG" style="vertical-align: middle; border: 0px none; width: 700px; height: 449px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(47, 79, 79);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span dir="RTL">برای تایپ سریع سوالات امتحانی می توانید&nbsp;</span></strong></span></span></span><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(47, 79, 79);"><span dir="RTL">از نرم افزار آزمون ساز که در لینک زیر قرار دارد استفاده نمایید.لطفا به دو نکته زیر توجه داشته باشید:</span></strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(47, 79, 79);">&nbsp;</span></p><div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="color: rgb(47, 79, 79); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span mce_style="color: #0000ff;"><span mce_style="color: #800080;"><span mce_style="color: #333399;"><span mce_style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span mce_style="color: #800000;"><span mce_style="font-size: medium;"><span mce_style="font-size: medium;"><span mce_style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;1 - فایل را دانلود کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Here فایل را از حالت فشرده خارج کنید. برنامه &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://s7.picofile.com/file/8249654268/azmoo.JPG" style="vertical-align: middle; border: 2px solid; width: 173px; height: 47px;">&nbsp; &nbsp;براحتی قابل نصب خواهد بود.</span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(128, 0, 0); text-align: justify;">2 - &nbsp;آموزشگاه های ابتدایی برای ثبت بارم &nbsp;، ابتدا بارم نمره ای را ثبت کنند سپس از سر برگ "تبدیل" با حالت word ذخیره کرده و بارم را اصلاح نمایند.</b></span></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/65165/azmoonsaz_sanjesh3112.rar/" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>لینک1:</strong></span></span></span><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(0, 128, 128);">&nbsp;سرور آپلود وب &nbsp;&nbsp;</strong><img src="http://bayanbox.ir/view/8734341162523675190/klik1000.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 100px; height: 49px;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8249652268/azmoonsaz_sanjesh3112.rar.html" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><strong style="color: rgb(0, 128, 128); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">لینک2:&nbsp;</strong><img src="http://bayanbox.ir/view/4257625738772788547/klik-kon.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px none; width: 85px; height: 41px;"><strong style="color: rgb(0, 128, 128); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">سرورPICOFILE</strong></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><a href="http://www.parsgig.com/f/CwSMB" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>لینک3:&nbsp;</strong></span></span></span><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(0, 128, 128);">سرورپارس گیگ</strong><img height="31" width="88" src="http://bayanbox.ir/view/1398523480428400882/k101012.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"></p></div><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><br><br><br></span>