سیستم دانا متوسطه (دوره دوم) پیشنهادات شما مفید خواهد بود. درصورت تمابل .شماره تلفن یا ایمیل خودرا بصورت خصوصی جهت دریافت جواب بگذارید. http://danasetup.mihanblog.com 2017-08-22T15:39:11+01:00 text/html 2017-03-04T09:26:09+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی شرایط انتخاب واحد دروس افتاده دانش آموزان متوسطه http://danasetup.mihanblog.com/post/399 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.8999996185303px;"><h2 style="text-align: center; font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, serif; color: rgb(6, 107, 172); font-weight: bold; margin: 0px; padding: 15px 15px 5px; line-height: 1.3em;"><a href="http://ahmadybahram.blog.ir/1393/09/23/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87" style="color: rgb(6, 107, 172); cursor: pointer; text-decoration: none;"><font size="6">شرایط انتخاب واحد دروس افتاده دانش آموزان متوسطه</font></a></h2><h2 style="font-size: 20px; color: rgb(6, 107, 172); margin: 0px; padding: 15px 15px 5px; line-height: 1.3em;"><div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 20.8999996185303px;"><div class="date_title" style="display: inline-block; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(105, 105, 105); cursor: default; padding: 0px 3px 1px; margin: 3px 15px 5px 5px; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; background: rgb(241, 241, 241);"><strong>|</strong></div></div><div class="body align" data-find="_6" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; overflow: hidden; height: auto; line-height: 20.8999996185303px; margin: 10px 15px 0px 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 11px; font-weight: normal;"><div class="cnt" data-find="_5" style="text-align: justify; padding-bottom: 15px;"><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دانش آموزانی که به هر تعداد از درس هایی که پیش نیاز نیستند، در آنها نمره کمتر از 10 را کسب نموده اند باید این دروس را در شهریور ماه سال بعد ، یعنی بعداز اتمام خرداد سال سوم ، انتخاب واحد نمایند و به همراه سایر دانش آموزان تجدیدی که بعداً توضیح کامل خواهیم داد، امتحان بدهند.<br>تذکر1: اگر دانش آموزی فقط افتاده غیر پیش نیاز داشته باشد ، دروس افتاده را در شهریورماه امتحان می دهد و در سال سوم تمام دروس خود را انتخاب واحد می نماید.<br>تذکر2: اگر دانش آموزی هم در دروس پیش نیاز و هم در دروس غیر پیش نیاز افتاده باشد دروس غیر پیش نیاز خود را طبق بالا انجام می دهد ولی دروس پیش نیاز شرایطی دارد که در ذیل بطور مفصل توضیح خواهیم داد.</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ب. دروسی که پیش نیاز دروس سال سوم هستند:</span></span></strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دروسی که در سال دوم پیش نیاز دروس سال سوم هستند ، انتخاب آنها برای گذراندن در سال سوم دو شرط اساسی دارد.<br><span style="color: rgb(165, 42, 42);">شرط اول :</span>&nbsp;نمره هرکدام از این دروس بین نمره 7 الی 10 باشد:<br>شرایط انتخاب این دروس مثل شرایط دروس غیرپیش نیاز می باشد. یعنی این دروس در شهریور ماه سال بعد انتخاب می شود و دروس سال سوم تمام و کمال انتخاب و گذرانده می شود.<br>تذکر مهم : نمره 7 الی 10 برای این دروس ، به منزله قبولی در این دروس نیست ، بلکه جزء تجدیدی هایی است که در شهریورماه سال بعد گذرانده شود.<br><br><span style="color: rgb(165, 42, 42);">شرط دوم :</span>&nbsp;دانش آموزانی که در دروس پیش نیاز نمره زیر 7 را گرفته باشند. باید در سال سوم ، دروس افتاده دوم را انتخاب واحد نمایند و دروس پس نیاز آن درس در سال سوم را باید در شهریور ماه بگذراند.<br>تذکر مهم: دانش آموزی که دروس پیش نیاز را نمره زیر 7 گرفته باشد باید این دروس را در سال سوم بگذراند. در واقع در این دروس به عنوان دانش آموز سال دوم به حساب می آید و باید طبق سال قبل نمرات مستمر اول ، پایانی اول ، مستمر دوم و پایانی دوم را نمره جداگانه داشته باشد. و قبولی در امتحانات ترم اول به منزل اتمام این دروس نمی باشد. در ضمن با توجه به اینکه این دروس به صورت غیر حضوری ارائه می شود ، پس دانش آموز حق شرکت در این کلاس ها را ندارد و نمره مستمر این دروس با توجه به نمره کتبی خواهد بود . یعنی هر نمره ای که دانش آموز در برگه خود کسب می کند این نمره هم در ستون نمرات پایانی ثبت می شود و هم در ستون نمرات مستمر.</strong></span></span><br>&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;">********************************************</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دروس پیش نیاز به تفکیک رشته در ذیل آورده می شود:</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(75, 0, 130);">1.رشته ی ادبیات و علوم انسانی :</span></strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دروس (عربی 2 و جامعه شناسی 1) به عنوان دروس پیش نیاز رشته ی ادبیات و علوم انسانی می باشند و بقیه درس های سال دوم به عنوان دروس غیر پیش نیاز شناخته می شوند.&nbsp;</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(75, 0, 130);">2. رشته ی علوم تجربی :</span></strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دروس (ریاضی2 ، فیزیک2، شیمی2، زیست 1) به عنوان دروس پیش نیاز رشته ی علوم تجربی می باشند و بقیه درس های سال دوم رشته علوم تجربی به عنوان دروس غیر پیش نیاز شناخته می شوند.</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(75, 0, 130);">3. رشته ی ریاضی فیزیک :</span></strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دروس (ریاضی2 ، فیزیک2 ، شیمی2 ، هندسه 1) به عنوان دروس پیش نیاز رشته ی ریاضی فیزیک می باشند و بقیه درس های سال دوم رشته ریاضی فیزیک به عنوان دروس غیر پیش نیاز شناخته می شوند.<br>دروس پیش نیاز و پس نیاز در جدول زیر بصورت خلاصه آورده شده است.</strong></span></span><br>&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>***************************************************</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>جدول دروس پیش نیاز و پس نیاز رشته های نظری<br><br>رشته دروس پیش نیاز در سال دوم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دروس پس نیاز در سال سوم&nbsp;</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>----------------------------------------- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;---------------------------------&nbsp;<br>ادبیات و علوم انسانی</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1. عربی 2<br>2. جامعه شناسی 1</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1. عربی 3<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. جامعه شناسی 2</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>**************************************************<br>علوم تجربی&nbsp;</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1. ریاضی 2<br>2. فیزیک 2<br>3. شیمی 2<br>4. زیست 1</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. ریاضی 3&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. فیزیک 3<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. شیمی 3<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. زیست 2</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>************************************************<br>ریاضی فیزیک</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1. ریاضی 2<br>2. فیزیک 2&nbsp;<br>3. شیمی 2<br>4. هندسه 1</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. جبرو احتمال / حسابان&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. فیزیک 3<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. شیمی 3<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. هندسه 2</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>************************************************</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>چند مثال جهت روشن شدن مطالب :</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>مثال 1: اگر دانش آموزی در درس عربی(2) نمره -7- گرفته باشد . در سال سوم عربی 3 را انتخاب می کند و عربی 2 را در شهریورماه امتحان می دهد. چون نمره بالای -7- گرفته است.<br>ولی اگر دانش آموزی همین درس عربی(2) را نمره -5/6- گرفته باشد . در سال سوم درس عربی 2 را مجدداً به صورت غیر حضوری انتخاب می کند و عربی 3 را در شهریور ماه انتخاب می نماید، چون نمره ی زیر -7- را کسب نموده است.</strong></span></span><br>&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">شرایط انتخاب واحد در امتحانات شهریورماه:</span></span></strong></span></span></p><p dir="RTL" data-find="_4" style="margin: 0.5em 0px;"><br><span data-find="_3" style="font-size: 16px;"><span data-find="_2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong data-find="_1">دانش آموزی می تواند در امتحانات شهریور ماه (امتحانات تجدیدی ) شرکت نماید که قبلاً انتخاب واحد نموده و واحدهای انتخاب شده را مشخص می نماید.<br>انتخاب واحد در شهریورماه هم به دو شکل می باشد.<br>شکل اول : دانش آموزانی که از سال قبل (سال دوم) افتاده ندارند و فقط از درس های سال سوم افتاده دارند که همین دروس را انتخاب نموده و در امتحانات شرکت می نمایند.<br>شکل دوم : دانش آموزانی هستند که از سال دوم واحد افتاده دارند و یا بخاطر پیش نیاز نتوانستند بعضی از درسها را در سال سوم بگذرانند و یا در سال سوم هم دوباره افتاده دارند. این دانش آموزان باید هم درسهای سال قبل را انتخاب نمایند و هم درسهای سال سوم خود را که شرایط آن در زیر توضیح داده می شود.<br>شرط اول : دانش آموز در شهریورماه در درسهایی امتحان می دهد که قبلاً انتخاب نموده و کارت صادر شده است پس اگر در انتخاب واحد شهریور شرکت ننماید ، نمی تواند امتحان بدهد.<br>شرط دوم : در نوشتن دروس در برگه انتخاب واحد دقت شود ، چون اگر نمره درسی را که قبلاً قبول شده اید ولی به اشتباه در برگه ی انتخاب واحد بنویسید. باید در امتحان حاضر شوید در غیر اینصورت نمره صفر تلقی می شود و در این درس مردود می شوید و نمره قبلی به حساب نخواهد آمد . و همینطور اگر درسی را که افتاده باشید باید انتخاب می کرید، اگر انتخاب نکنید پس در امتحان نمی توانید شرکت نمایید. پس نمره آن همان قبلی بوده و در این درس هم مردود می شوید.<br>شرط سوم : تعداد واحدهایی که یک دانش آموز می تواند در شهریور انتخاب نماید حداکثر 32 واحد بوده و بیشتر از آن را نمی تواند انتخاب نماید. اداره به صورت تصادفی درسهای اضافه را حذف می کند.<br>توضیح اینکه : اگر دانش آموزی به علت افتاده های سال دوم و سوم بیش از 32واحد افتاده داشته باشد باید به دقت و بر اساس توانایی خود و کمک گرفتن از مشاور مدرسه تا سقف 32واحد را انتخاب نماید و بقیه واحدهای آن در امتحانات دی ماه که به صورت غیرحضوری برگزار می شود شرکت نماید.<br>شرط چهارم : دانش آموزحتی اگر واحدهای زیر 32واحد را داشته باشد می تواند به دلخواه واحدهای خود را تقسیم کرده و تعدادی از آن را در شهریور و بقیه را در امتحانات دی ماه بگذراند.&nbsp;<br>شرط پنجم : با توجه به اینکه شرایط قبولی در سال سوم بر اساس تبصره در دو درس و به شرط گرفتن حداقل نمره 7 می باشد. پس می تواند در درسهایی که از سال دوم و یا سوم نمره بالای 7 را دارد انتخاب ننماید و این درس با همان نمره بالای 7 باقی بماند. که در صورت قبولی در تمامی بقیه دروس افتاده ، در این دو درس از طریق تبصره قبول شود.<br>تذکر1: انتخاب نکردن دروس بالای 7 دروس سال قبل و یا امتحانات خرداد ماه به منزله قبولی و یا استفاده از تبصره نمی باشد و اگر حتی در یکی از بقیه دروس نمره زیر 10 را بگیرید این دو درس هم به افتاده های بقیه اضافه می شود.<br>تذکر2: دانش آموز می تواند در صورتی که دروس افتاده آن زیر سقف 32واحد باشد همه دروس را حتی دروس بالای 7 را انتخاب نماید تا اینکه خودش درس های مورد تبصره را بعداً انتخاب نماید ولی اگر درس افتاده نمره بالای 7 را انتخاب نماید و در شهریور زیر نمره 7 رابگیرد. نمره شهریور و زیر 7 را پذیرفته می شود و دیگر قابل تغییر نیست. پس در انتخاب واحد کمال دقت را انجام دهید که مسئولیت آن به عهده خودتان می باشد.<br>شرط ششم: قبولی با تبصره در سال سوم منوط به کسب حداقل نمره 7 در دو درس می باشد. پس اگر دانش آموزی حتی در یک ماده درسی در پایان امتحانات خرداد ، شهریور و دی ماه نمره زیر 7 را کسب نماید. فارغ التحصیل نمی شود و باید بخاطر این یک درس یک ترم عقب بیفتد.<br><br>زمان انتخاب واحد در شهریورماه::<br>زمان انتخاب واحد شهریور ماه بلافاصله پس از اعلام نتیجه خرداد ماه می باشد که از طرف مدرسه ، روز آن مشخص می شود . پس اگر دانش آموزی دروس افتاده دارد تا زمانیکه انتخاب واحد نکرده است به تعطیلات نرود . چون در شهریور به هیچ وجه نمی تواند در امتحانات شرکت نماید.</strong></span></span></p></div></div></h2></div> text/html 2017-02-25T10:02:30+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی برگه درخواست معافیت تحصیلی دانش اموزان مشمول http://danasetup.mihanblog.com/post/398 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;">قابل ویرایش</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s1.picofile.com/file/8287605118/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84.docx.html" target="_blank" title="">دانلود</a></font></div> text/html 2017-02-08T06:39:25+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی نگارش17.8 http://danasetup.mihanblog.com/post/397 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;"><h2 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://m-a-amjadi.blog.ir/1395/11/11/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B417-8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88-9-5-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-5-6-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;">نگارش17.8 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.5 مراکز پبش دانشگاهی و 5.6 مدارس راهنمایی راه دور</a></h2></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22.7999992370605px;"><div class="cnt"><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"><a href="http://s1.picofile.com/file/8284403226/dana.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1271974781287597161/175dana.jpg" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"><font size="2"><font color="#a52a2a"><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';">آخرین تغییرات موجود در نگارش&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="line-height: 14.9499998092651px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>17.8</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="EN-GB" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';">(</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 14.9499998092651px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>95/11/09</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span></b></font><b><span dir="LTR" style="line-height: 14.9499998092651px;"></span></b></font></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><font size="2"><b><span style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Symbol;">·<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';">اضافه شدن گزینه ابطال ثبت نام برای دانش آموزان ثبت نامی قبل از سال 95</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 14.9499998092651px;"></span></b></font></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><font size="2"><b><span style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Symbol;">·<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';">رفع مورد تکرار درس فیزیک&nbsp; در کارنامه و انتخاب واحد دانش آموزان پایه دهم</span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 14.9499998092651px;"></span></b></font></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><font size="2"><span style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';">آخرین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم فاینال</span></b></font><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.3999996185303px;"></span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><font size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: '2 Nazanin';"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><a href="http://s1.picofile.com/file/8284403226/dana.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none;"><font><b><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px;"><font size="6" face="georgia, times new roman, times, serif">دانلود نگارش</font><span style="font-family: '2 Nazanin'; font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp;</span></span></b></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin';"><font color="#ff0000">راهنمای دریافت نگارش:</font></span></b></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin';"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(0, 0, 204);">ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(0, 0, 204);">Helper</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(0, 0, 204);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; دانا&nbsp; شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.</span></b></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin';">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);">&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);">&nbsp;یرروی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(227, 108, 10);">Extract Files</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><b style="line-height: 22.8px;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">فایل را از حالت فشرده خارج کنید و در پوشه ایجاد شده برای برنامه ( در</span></span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(0, 176, 80);">Program Files</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp; گزینه&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(0, 176, 80);">Pajoohesh</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><b style="line-height: 22.8px;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">و پوشه دانا) کپی نمایید</span></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><span style="line-height: 22.8px; text-indent: 0px;"><br></span></p></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px;"><br><br><br></span> text/html 2017-02-08T06:36:35+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی نگارش 17.9 http://danasetup.mihanblog.com/post/396 <div style="text-align: justify;"><div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: start;"><h2 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://m-a-amjadi.blog.ir/1395/11/14/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B417-9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88-9-6-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-5-7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;">نگارش17.9 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.6 مراکز پبش دانشگاهی و 5.7 مدارس راهنمایی راه دور</a></h2></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.7999992370605px; text-align: start;"><div class="cnt"><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">دانلود در ادامه مطلب .....</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0.5em 0px; text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0); font-family: Lotus;">آخرین تغییرات موجود در نگارش&nbsp;</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="EN-GB" dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0);"><span dir="ltr"></span>17.9</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="EN-GB" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0); font-family: Lotus;"><span dir="rtl"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0); font-family: Lotus;">(</span></b><span dir="ltr"></span><b><span dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0);"><span dir="ltr"></span>95/11/13</span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0); font-family: Lotus;"><span dir="rtl"></span>)</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 51, 0);"></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="rtl" style="margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 18pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Lotus;">آخرین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم فاینال</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 18pt;"></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-indent: -18pt;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Lotus;">گواهی موقت پایان تحصیلات مجدد مجددا در سیستم قرار داده شد</span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-align: center; text-indent: -18pt;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8284743176/dana.zip.html" target="_blank" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Lotus;">دانلود نگارش&nbsp;</span></b></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 11px; line-height: 20.9px; text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><font color="#ff0000">بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه و اصلاح حروف و نام درس واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.</font></strong></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-size: 11px; line-height: 20.9px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp;یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.</strong></span></span></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-align: center; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11px; line-height: 20.9px; text-align: start; text-indent: 0px;"><br><br></span><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin';"><font color="#ff0000">راهنمای دریافت نگارش:</font></span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin';"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(0, 0, 204);">ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(0, 0, 204);">Helper</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(0, 0, 204);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; دانا&nbsp; شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.</span></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin';">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; line-height: 22.8px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);">&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);">&nbsp;یرروی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(227, 108, 10);">Extract Files</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><b style="line-height: 22.8px;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">فایل را از حالت فشرده خارج کنید و در پوشه ایجاد شده برای برنامه ( در</span></span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(0, 176, 80);">&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(0, 176, 80);">Program Files</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><b style="line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp; گزینه&nbsp;</span></b><b style="line-height: 22.8px;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; color: rgb(0, 176, 80);">Pajoohesh</span></b><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><span dir="RTL" style="line-height: 22.8px;"></span><b style="line-height: 22.8px;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: '2 Nazanin'; color: rgb(227, 108, 10);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">و پوشه دانا) کپی نمایید</span></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; line-height: 22.8px; text-indent: -18pt;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="margin: 0.5em 53.3pt 0.5em 0px; text-align: center; text-indent: -18pt;"><span style="line-height: 22.8px; text-align: start; text-indent: 0px;"><br><br></span></p></div></div><br></div> text/html 2017-01-14T15:38:10+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی نرم افزار تایپ سوالات امتحانی http://danasetup.mihanblog.com/post/393 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><h2 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://sanjesh3112.blog.ir/1395/02/13/نرم-افزار-آزمون-ساز-،-برای-تایپ-سریع-سوالات-امتحانی" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;">نرم افزار آزمون ساز ، برای تایپ سریع سوالات امتحانی</a></h2></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><div class="cnt post_list"><p style="margin: 0.5em 0px;"><img alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8249653150/azmoonsaz.JPG" style="vertical-align: middle; border: 0px none; width: 700px; height: 449px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(47, 79, 79);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span dir="RTL">برای تایپ سریع سوالات امتحانی می توانید&nbsp;</span></strong></span></span></span><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(47, 79, 79);"><span dir="RTL">از نرم افزار آزمون ساز که در لینک زیر قرار دارد استفاده نمایید.لطفا به دو نکته زیر توجه داشته باشید:</span></strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(47, 79, 79);">&nbsp;</span></p><div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="color: rgb(47, 79, 79); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span mce_style="color: #0000ff;"><span mce_style="color: #800080;"><span mce_style="color: #333399;"><span mce_style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><span mce_style="color: #800000;"><span mce_style="font-size: medium;"><span mce_style="font-size: medium;"><span mce_style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;1 - فایل را دانلود کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Here فایل را از حالت فشرده خارج کنید. برنامه &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://s7.picofile.com/file/8249654268/azmoo.JPG" style="vertical-align: middle; border: 2px solid; width: 173px; height: 47px;">&nbsp; &nbsp;براحتی قابل نصب خواهد بود.</span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(128, 0, 0); text-align: justify;">2 - &nbsp;آموزشگاه های ابتدایی برای ثبت بارم &nbsp;، ابتدا بارم نمره ای را ثبت کنند سپس از سر برگ "تبدیل" با حالت word ذخیره کرده و بارم را اصلاح نمایند.</b></span></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198815984.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 10px; height: 10px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/65165/azmoonsaz_sanjesh3112.rar/" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>لینک1:</strong></span></span></span><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(0, 128, 128);">&nbsp;سرور آپلود وب &nbsp;&nbsp;</strong><img src="http://bayanbox.ir/view/8734341162523675190/klik1000.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 100px; height: 49px;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8249652268/azmoonsaz_sanjesh3112.rar.html" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><strong style="color: rgb(0, 128, 128); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">لینک2:&nbsp;</strong><img src="http://bayanbox.ir/view/4257625738772788547/klik-kon.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px none; width: 85px; height: 41px;"><strong style="color: rgb(0, 128, 128); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">سرورPICOFILE</strong></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><a href="http://www.parsgig.com/f/CwSMB" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>لینک3:&nbsp;</strong></span></span></span><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(0, 128, 128);">سرورپارس گیگ</strong><img height="31" width="88" src="http://bayanbox.ir/view/1398523480428400882/k101012.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"><img alt="" src="http://up.abtavil.ir/uploads/143066198825598.gif" style="vertical-align: middle; border: 0px solid; width: 20px; height: 18px;"></p></div><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><br><br><br></span> text/html 2017-01-14T15:32:24+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی بخشنامه ها وآیین نامه های مهم http://danasetup.mihanblog.com/post/392 <p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;"><strong>با سلام و عرض ادب&nbsp;</strong></span></span></span></p><h1 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-size: 18px;"><strong>&nbsp;همکاران ارجمند &nbsp;پس از دانلود و خارج کردن فایل از حالت فشرده</strong></span><strong style="font-size: medium;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" mce_fixed="1"><span style="font-size: 18px;">،</span></span></strong><span style="font-size: 18px;"><strong>&nbsp;در صورت نیاز تغییراتی مانند نام آموزشگاه ، نام اداره آموزش و پرورش و ... را در فرمها اعمال کنید.</strong></span></span></span></h1><h1 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-size: 18px;">&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(0, 100, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">(</span><strong style="color: rgb(0, 100, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" mce_fixed="1"><span style="font-size: 18px;">&nbsp;برای خارج نمودن فایل از حالت فشرده ،&nbsp;روی فایل حاصل کلیک راست نموده و&nbsp;</span></span></strong><span style="color: rgb(0, 100, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;</span><strong style="color: rgb(0, 100, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" mce_fixed="1"><span style="font-size: 18px;">با&nbsp;انتخاب گزینه Extract Here فایل را&nbsp;</span></span></strong><strong style="color: rgb(0, 100, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" mce_fixed="1"><span style="font-size: 18px;">از حالت فشرده خارج کنید.</span></span></strong><span style="color: rgb(0, 100, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;)</span></h1><div style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;">&nbsp;</div><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ضمناً از همکاران گرامی در اداره سنجش آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری که &nbsp;تهیه و تنظیم این فرمها را برعهده داشته اند تشکر نموده و قدردان تلاشهای این دوستان در جهت یکسان سازی عملکرد در استان هستیم.&nbsp;</span></strong></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; text-align: center;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر ، فایل مورد نظرتان را دانلود کنید.</span></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px; text-align: center;">&nbsp;</p><table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="border-spacing: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; width: 550px;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">دانلود از سرور عکس سرور</span></strong></span></span></td><td style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">دانلود از سرور رادین آپلود</span></strong></span></span></td></tr><tr><td><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="background-color: rgb(238, 130, 238);">الف ) بخشنامه ها و فرم های مفید&nbsp;</span></strong></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1) آیین نامه های آموزشی</span></span></strong></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><ul><li dir="rtl"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_64c10f0f061.rar" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آموزش از راه دور</span></span></strong></span></a></li><li dir="rtl"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_64c10f0f062.rar" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آیین نامه پیش دانشگاهی</span></span></strong></span></a></li><li dir="rtl"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_64c10f0f063.rar" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آیین نامه تخلفات</span></span></strong></span></a></li><li dir="rtl"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_ddebc4cf271.rar" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آیین نامه های دیگر</span></span></strong></span></a></li><li dir="rtl"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_ddebc4cf272.rar" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">بخشنامه های مربوط به فارغ التحصیلان</span></span></strong></span></a></li><li dir="rtl"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_64c10f0f064.rar" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آیین نامه و اصلاحیه های دوره سه ساله متوسطه</span></span></strong></span></a></li></ul><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_19e0fd25991.rar" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2 ) بخشنامه های تحویل مدارک</span></span></strong></span></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_85b6fec6192.rar" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">3 ) بخشنامه های کاربردی دیگر</span></span></strong></span></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_85b6fec6193.rar" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">4 ) دستورالعمل های اصلاح مدارک تحصیلی</span></span></strong></span></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_85b6fec6194.rar" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">5 ) شیوه نامه تطبیق</span></span></strong></span></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_a943d8d4f01.rar" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;">6 ) کمیسیون خاص</span></strong></span></span></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="background-color: rgb(238, 130, 238);">ب )&nbsp;نمونه فرمهای انسداد</span></strong></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp;<a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_d3bf2afcda2.rar" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;">1 ) نمونه فرمهای انسداد</a></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_7f232337cc1.zip" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">2 ) فرمهای انسداد دفاتر امتحانی دوره ی ابتدایی و راهنمایی</strong></span></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="background-color: rgb(238, 130, 238);">ج ) بخش تکمیلی</span></strong></span></span></p><ol><li><h1 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_f14e6ec9091.pdf" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;دستورالعمل انسداددفاتر دوره متوسطه</span></span></span></a></h1></li><li><h1 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_f14e6ec9092.pdf" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">سوالات متداول مدیران مدارس متوسطه</span></span></span></a></h1></li><li><h1 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_f14e6ec9093.pdf" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">نکات مهم محور2 نظارت و بازدید جهت مدیران</span></span></span></a></h1></li><li><h1 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><strong><a href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=akserver.ir_f14e6ec9094.pdf" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هشدارهای قانونی در خصوص جعل و مجازاتهای آن</span></span></span></a></strong></h1></li></ol><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p></td><td><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="background-color: rgb(238, 130, 238);">الف ) بخشنامه ها و فرم های مفید&nbsp;</span></strong></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1) آیین نامه های آموزشی</span></span></strong></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><ul><li dir="rtl"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3144" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آموزش از راه دور</span></span></strong></span></a></li><li dir="rtl"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3148" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آیین نامه پیش دانشگاهی</span></span></strong></span></a></li><li dir="rtl"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3145" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آیین نامه تخلفات</span></span></strong></span></a></li><li dir="rtl"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3146" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آیین نامه های دیگر</span></span></strong></span></a></li><li dir="rtl"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3147" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">بخشنامه های مربوط به فارغ التحصیلان</span></span></strong></span></a></li><li dir="rtl"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3154" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آیین نامه و اصلاحیه های دوره سه ساله متوسطه</span></span></strong></span></a></li></ul><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3149" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2 ) بخشنامه های تحویل مدارک</span></span></strong></span></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3150" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">3 ) بخشنامه های کاربردی دیگر</span></span></strong></span></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3151" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">4 ) دستورالعمل های اصلاح مدارک تحصیلی</span></span></strong></span></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3152" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">5 ) شیوه نامه تطبیق</span></span></strong></span></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3153" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;">6 ) کمیسیون خاص</span></strong></span></span></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="background-color: rgb(238, 130, 238);">ب )&nbsp;نمونه فرمهای انسداد</span></strong></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp;<a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3143" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;">1 ) نمونه فرمهای انسداد</a></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3273" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>2 ) فرمهای انسداد دفاتر امتحانی دوره ی ابتدایی و راهنمایی</strong></span></span></span></a></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="background-color: rgb(238, 130, 238);">ج ) بخش تکمیلی</span></strong></span></span></p><ol><li><h1 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3155" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;دستورالعمل انسداددفاتر دوره متوسطه</span></span></span></a></h1></li><li><h1 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3156" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">سوالات متداول مدیران مدارس متوسطه</span></span></span></a></h1></li><li><h1 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3157" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">نکات مهم محور2 نظارت و بازدید جهت مدیران</span></span></span></a></h1></li><li><h1 style="font-family: 'b koodak', 'b traffic', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://www.radinupload.ir/do.php?id=3158" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هشدارهای قانونی در خصوص جعل و مجازاتهای آن</span></span></span></strong></a></h1><div>&nbsp;</div></li></ol></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;">&nbsp;</p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><br><br><br></span> text/html 2017-01-14T05:30:38+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی خطاهای اصلی در سیستم دانا http://danasetup.mihanblog.com/post/389 <div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><div class="cnt"><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">کد خطا &nbsp;"25"</span></span></span></strong></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font color="#2f4f4f" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>این خطا نمایانگر پایان اعتبار نگارش است و سیستم نیاز به دریافت نگارش جدید دارد. برای رفع خطا از هلپر گزینه &nbsp;"بروز رسانی سیستم" را انتخاب و اقدام به دریافت آخرین نسخه سیستم مدرسه الکترونیک از طریق اینترنت نمایید.</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">کد خطا &nbsp;"28"</span></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>این خطا نمایانگر حذف پایگاه اطلاعاتی سیستم است. برای رفع این خطا</strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1- از هلپر گزینه "پایگاه اطلاعاتی" منوی تنظیم اولیه را انتخاب و مسیر تنظیم روی این ماشین و سپس تنظیم روی پایگاه موجود را انتخاب و مراحل را با انتخاب راه گزین ادامه به پایان برسانید.&nbsp;</strong></span></span></span><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(178, 34, 34); line-height: 15.65pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA">&nbsp;( از انتخاب گزینه حذف پایگاه خودداری کنید. ) اگر خطای مذکور رفع نشد به مرحله 2 بروید</span><span dir="LTR">.</span></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; line-height: 15.65pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span lang="AR-SA">&nbsp;2- &nbsp;از مسیر</span></strong></span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; line-height: 15.65pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;start &nbsp;--- All Arograms --- Microsoft SQL Server</span></strong></span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; line-height: 15.65pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span dir="LTR">Configuration Tools --- SQL Server Configuration Manager</span></strong></span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; line-height: 15.65pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">نسبت به</span><span dir="LTR">start</span><span lang="AR-SA">مجدد آن اقدام کنید.&nbsp;اگر مشکل حل نشد به مرحله 3 بروید</span><span dir="LTR">.</span></strong></span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; line-height: 15.65pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span lang="AR-SA">&nbsp;3- &nbsp;با یکی از نرم افزارهای حذف برنامه ها مانند</span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR">&nbsp;</span></span><span dir="LTR">Advanced_Uninstaller&nbsp;</span><span lang="AR-SA">، نرم افزار</span><span dir="LTR">SQL</span><span lang="AR-SA">را حذف و دوباره نصب نموده و در بخش "پایگاه اطلاعاتی" عملیات تنظیم پایگاه را انجام دهید</span><span dir="LTR">.</span></strong></span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; line-height: 15.65pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">کد خطا &nbsp;"29"</span></span></span></span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مدرسه در لیست مدارس بگفا وجود ندارد. در این صورت با مسئولین واحدسنجش تماس بگیرید.</span></span></span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">یادآوری &nbsp;"زمان قانونی ارسال به سیستم متمرکز به پایان رسیده"</span></span></span></span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">این یادآوری اجازه ورود به برنامه را به کاربر نمی دهد. برای دریافت اجازه ورود به سیستم باید برنامه App را اجرا و در صفحه اولیه پس از ورود رمز یکبار گزینه "ارسال اطلاعات به منطقه" &nbsp;و بار دیگر گزینه "دریافت تاییدیه ارسال اطلاعات" را اجرا کنید. &nbsp;با دریافت تاریخ روز ارسال ، اجازه ورود به سیستم صادر می شود.</span></span></span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">یادآوری "از هلپر نسخه پشتیبان تهیه کنید"</span></span></span></span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(139, 69, 19);">این یادآوری اجازه ورود به برنامه را به کاربر نمی دهد. برای دریافت اجازه ورود ، ازهلپر گزینه "ذخیره و بازیابی" را اجرا و از راه گزین &nbsp;"ذخیره سازی پایگاه داده های سیستم مدرسه الکترونیک" نسخه پشتیبان تهیه نمایید.&nbsp;</span></span></span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">رفع خطای The File Exist</span></span></span></strong></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: justify;"><strong style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;برنامه Helper در تمام برنامه های دانش آموزی در زمان اجرا یک فایل متنی با نام Schools.txدر temp ایجاد می کند تا به کمک آن نام مدارس شناسایی شود.&nbsp;</span></span></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این فایل پس از خروج از Helper به صورت خودکار پاک می شود.&nbsp;</span></span></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ولی گاهی به دلایل مختلف کاربر در حالت عادی از برنامه Helper &nbsp;خارج نمی شود این عمل باعث باقی مانده فایل در Temp &nbsp;می شود برای رفع این مشکل می بایست فایل مورد نظر از شاخه Temp با یکی از روشهای زیر پاک شود</span></span></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">روش اول : در قسمت start وارد گزینه run شوید و عبارت%temp% را تایپ کنید سپس بر روی ok کلیک کنید مستقیم وارد پوشه tempp می شوید کلیه فایل های آن را حذف کنید</span></span></strong></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">روش دوم: استفاده از فایل</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"></span></span><a href="http://sanjesh3112.blog.ir/tag/Temp" style="color: rgb(34, 34, 34); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Temp-empT</span><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">&nbsp;</span></span></a></strong></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">کد خطا &nbsp;"1057"</span></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp;"در سرویس گرفتن مشخصات سازمانی یک مدرسه مشکل وجود دارد" .</strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp;این مشکل وقتی رخ می دهد که دانا نتواند به سرور سناد متصل شود و معمولا موقتی است .</strong></span></span><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">در صورتی که این مشکل پیش آمد ، چند بار دیگر تلاش کرده و یا در زمانی این کار را انجام دهید که ترافیک سناد کم باشد .</strong></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">کد خطای "1060"</span></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>این خطا مربوط به کلاسهای چند پایه است که در نگارشهای ارسالی رفع خواهد شد.</strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">کد خطای "1050"</span></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>این خطا به دلیل اشکال در ثبت رمز میباشد. برای رفع این خطا از copy و past &nbsp;برای ثبت رمز استفاده کنید.</strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">کد خطای &nbsp;"1005"</span></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>مربوط به کلاس بندی در سناد است. به سامانه سناد مراجعه و کلاس بندی ها‌ را بررسی و اشکالات آن را رفع کنید.</strong></span></span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.8999996185303px;"><br><br><br></span> text/html 2016-11-26T06:35:15+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی نحوه چاپ دفتر آمار http://danasetup.mihanblog.com/post/387 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8276151084/%DA%86%D8%A7%D9%BE_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="6">دانلود&nbsp;</font></a></div> text/html 2016-10-30T03:08:58+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی برگ اعلام آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموز http://danasetup.mihanblog.com/post/382 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272737518/برگ_اعلام_آخرین_وضعیت_تحصیلی_دانش_آموزان.docx.html" target="_blank" title=""><font size="6">دانلود فرمایید.</font></a></div> text/html 2016-10-15T06:06:24+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی تهیه لیست بیمه دانش آموزان http://danasetup.mihanblog.com/post/381 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تهیه لسیت بیمه در کمتر از 5دقیقه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="6">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <b>&nbsp;&nbsp;</b></font><font size="6"><a href="http://s8.picofile.com/file/8270928276/list_bemeh_final.xlsm.html" target="_blank" title=""><b>&nbsp;دانلود فرمایید</b></a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5">این برنامه توسط همکار گرامی خواجه رشید از اهواز تهیه شده &nbsp;واز ایشان کمال تشکر را داریم.&nbsp;</font></div> text/html 2016-09-16T17:59:38+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی حذق کردن رووت از گوشی http://danasetup.mihanblog.com/post/380 <div style="text-align: center;"><font size="4">http://mobology.</font><font size="7">ir</font></div> text/html 2016-08-31T08:42:23+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد http://danasetup.mihanblog.com/post/379 <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:0%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:21.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Yekan;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Yekan;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm;mso-font-kerning:18.0pt">آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد</span><span style="font-size:21.0pt;font-family:&quot;Yekan&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-font-kerning:18.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">شاید در بسیاری از موارد برای شما نیز پیش آمده باشد که پس از تدوین یک سند ورد و تایپ متن آن بخواهید که در متن یک کلمه و یا عبارت مورد نظر را جستجو کنید و در صورت نیاز در برخی از مکان ها آن را با کلمه جدید جایگزین کرده و یا مایل باشید تا کلمه اولیه بدون تغییر باقی بماند. شاید برای جایگزین کردن این کلمات احساس کنید که باید متن را کلمه به کلمه خوانده و یا در آن جستجو انجام دهید تا کلمه مورد نظر را بیابید و با تایپ کلمه جدید آن را جایگزین کنید. این کار بسیار وقت گیر و کسل کننده است!!! نرم افزار ورد پیشنهاد دیگری برای شما دارد و ما هم در این آموزش قصد داریم تا به همراه شما عزیزان به بررسی چگونگی پیداکردن کلمه دلخواه در یک سند ورد و جایگزین کردن آن با کلمه و یا عبارت دلخواه جدید بپردازیم. البته شایان به ذکر است در صورتی که این آموزش را بخوانید و به آن عمل نمایید، دیگر نیاز به خواندن تمامی متن سند و جایگزین کردن یکی یکی کلمات را نداشته و در کمترین هزینه زمانی میتوانید این کار را انجام دهید. پس با ما همراه باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">نکته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">این آموزش در ورد ۲۰۱۳ عکسبرداری و توضیح داده شده است. در صورتی که گزینه ها و مسیر ها در ورد ۲۰۱۳ نسبت به وردهایی با ورژن پایین تر مانند ۲۰۰۷ (که در ایران بسیار پر کاربرد میباشد) تغییر داشته باشد، سعی خواهد شد مسیر ها و گزینه ها بصورت جداگانه توضیح داده شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">ابتدا سند ورد خود که قبلا آن را تدوین کرده و اکنون نیاز به ویرایش یک کلمه و یا عبارت خاصی در آن را دارید را باز کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">سپس از سربرگ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> HOME </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">به کادر گروه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Editing </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">مراجعه نموده و گزینه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Replace </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">را انتخاب کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="http://digital-art.ir/wp-content/uploads/2015/01/find-and-replace-words-in-microsoft-office-word-2013-1.jpg"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#444444;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-no-proof:yes;text-decoration: none;text-underline:none"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_5" o:spid="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" alt="Description: آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-1" href="http://digital-art.ir/wp-content/uploads/2015/01/find-and-replace-words-in-microsoft-office-word-2013-1.jpg" style='width:413.25pt;height:118.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square' o:button="t"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\reza\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg" o:title="آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-1"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img border="0" width="551" height="158" src="file:///C:\DOCUME~1\reza\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg" alt="Description: آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-1" v:shapes="Picture_x0020_5"><!--[endif]--></span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">حال کادری به مانند تصویر زیر برای شما باز خواهد شد. در ابتدا چون شما گزینه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Replace </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">را انتخاب نموده اید گزینه های آن در کادر نمایش داده خواهد شد. ما به این گزینه ها نیاز خواهیم داشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="http://digital-art.ir/wp-content/uploads/2015/01/find-and-replace-words-in-microsoft-office-word-2013-2.jpg"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#444444;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-no-proof:yes;text-decoration: none;text-underline:none"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_4" o:spid="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt="Description: آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-2" href="http://digital-art.ir/wp-content/uploads/2015/01/find-and-replace-words-in-microsoft-office-word-2013-2.jpg" style='width:413.25pt;height:170.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square' o:button="t"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\reza\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg" o:title="آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-2"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img border="0" width="551" height="227" src="file:///C:\DOCUME~1\reza\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg" alt="Description: آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-2" v:shapes="Picture_x0020_4"><!--[endif]--></span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">در فیلد اول که با نام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Find what </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مشخص شده است، کلمه و یا عبارتی که قصد دارید به برنامه ورد معرفی کنید تا آن را پیدا کند را تایپ کنید. مثلا در این آموزش ما به دنبال کلمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">فارسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">خواهیم گشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">در فیلد دوم که با نام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Replace Whit </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مشخص شده است کلمه و یا عبارت جایگزین را تایپ نمایید. بطور مثال ما در این آموزش قصد جایگزین کردن کلمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">پارسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">با کلمه فارسی را داریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="http://digital-art.ir/wp-content/uploads/2015/01/find-and-replace-words-in-microsoft-office-word-2013-3.jpg"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#444444;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-no-proof:yes;text-decoration: none;text-underline:none"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_3" o:spid="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="Description: آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-3" href="http://digital-art.ir/wp-content/uploads/2015/01/find-and-replace-words-in-microsoft-office-word-2013-3.jpg" style='width:413.25pt;height:170.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square' o:button="t"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\reza\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg" o:title="آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-3"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img border="0" width="551" height="227" src="file:///C:\DOCUME~1\reza\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg" alt="Description: آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-3" v:shapes="Picture_x0020_3"><!--[endif]--></span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">حال باید با کاربرد دکمه هایی که در زیر این کادر قرار دارند آشنا شویم تا بتوانیم به کمک آنها به یافتن و جایگزینی کلماتی که در بالا انتخاب کرده ایم بپردازیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">دکمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Cancel: </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">انتخاب و کلیک برروی این گزینه به معنی انصراف از ادامه یافتن و جایگزینی کلمات شده و پنجره مربوطه را خواهد بست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">دکمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Find Next: </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">با انتخاب و کلیک بر روی این گزینه، پس از وارد کردن کلمه مورد جستجو و جایگزین شونده میتوانید به پیداکردن یک یک کلمه مورد جستجو بپردازید. با هر بار کلیک بر روی این دکمه مکان بعدی کلمه مورد جستجو توسط هایلایت کردن کلمه در متن نمایش داده خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="RTL"><a href="http://digital-art.ir/wp-content/uploads/2015/01/find-and-replace-words-in-microsoft-office-word-2013-4.jpg"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; color:#444444;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm;mso-no-proof:yes;text-decoration:none;text-underline:none"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_2" o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="Description: آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-4" href="http://digital-art.ir/wp-content/uploads/2015/01/find-and-replace-words-in-microsoft-office-word-2013-4.jpg" style='width:261.75pt;height:153pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square' o:button="t"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\reza\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg" o:title="آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-4"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img border="0" width="349" height="204" src="file:///C:\DOCUME~1\reza\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg" alt="Description: آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-4" v:shapes="Picture_x0020_2"><!--[endif]--></span></a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">دکمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Replace ALL: </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">انتخاب و کلیک بر روی این دکمه باعث میگردد تا کلمه وارد شده در فیلد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Find what (</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">کلمه مورد جستجو قرار گرفته شده) یک به یک در تمامی متن سند ورد پیدا شده و برنامه ورد بصورت خود کار تمامی آنها را با عبارت و یا کلمه جایگزین، جایگزین نماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">نکته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">از این گزینه بیشتر در مواردی استفاده میگردد که از حذف یک کلمه و جایگزینی آن با کلمه جدید در تمامی متن سند اطمینان کافی داشته باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">دکمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Replace: </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">این دکمه مکمل دکمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Find Next </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">میباشد. با فشردن این دکمه کلمه دلخواه جایگزین کلمه مورد جستجو خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm">پس برای جایگزینی کلمه جدید بدین صورت عمل نمایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">ابتدا کلمه مورد جستجو در متن را در کادر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Find What </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">وارد کنید. سپس به کادر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Replace With </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">رفته و کلمه جایگزین را تایپ کنید. حالا کافیست پس از یک با کلیک بر روی دکمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Next </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">اولین مکان کلمه مورد جستجو را بیابید (که کلمه هایلایت خواهد شد). سپس اگر قصد جایگزینی با کلمه جدید در این مکان رادارید بر روی دکمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Replace </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">کلیک کنید. با یکبار کلیک بر روی این دکمه و جایگزینی اولین کلمه، ورد بصورت خودکار مکان بعدی کلمه مورد جستجو را هایلایت میکند. بازهم اگر قصد جایگزینی با کلمه جدید را دارید بر روی دکمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Replace </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">کلیک کنید. بازهم بصورت خودکار برنامه ورد سومین مکان کلمه مورد جستجو را هایلایت خواهد کرد. بطور مثال فرض کنید شما قصد جایگزینی کلمه در این مکان را ندارید. با فشردن و کلیک بر روی دکمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Find Next </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مکان بعدی کلمه مورد جستجو برای شما هایلایت خواهد شد. بدین صورت ادامه عملیات جایگزینی کلمه و یا عبارت دلخواه خود در تمامی سند را انجام دهید. پس از مرور تمامی سند و با پیدا نشدن مکان جدید از کلمه مورد جستجو برنامه ورد پیغام زیر را نمایش خواهد داد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="http://digital-art.ir/wp-content/uploads/2015/01/find-and-replace-words-in-microsoft-office-word-2013-5.jpg"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#444444;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-no-proof:yes;text-decoration: none;text-underline:none"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="Description: آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-5" href="http://digital-art.ir/wp-content/uploads/2015/01/find-and-replace-words-in-microsoft-office-word-2013-5.jpg" style='width:224.25pt;height:90.75pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square' o:button="t"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\reza\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg" o:title="آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-5"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img border="0" width="299" height="121" src="file:///C:\DOCUME~1\reza\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg" alt="Description: آموزش پیدا کردن و جایگزینی کلمه ها و عبارات در ورد-5" v:shapes="Picture_x0020_1"><!--[endif]--></span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">حال کافیست دکمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Ok </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">در این پنجره کلیک کنید و پنجره جستجو و جایگزینی را بسته و سند ورد خود را ذخیره نمایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">امیدوارم این آموزش توانسته باشد نیاز شما به جایگزین کردن کلمات در برنامه کار بردی مایکروسافت آفیس ورد را برآورده ساخته باشد. تا آموزشی دیگر از وب سایت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Digital-Art.ir </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">بدرود و پیروز باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2016-08-29T08:42:50+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی فرم هاودستورالعمل های مورد نیاز http://danasetup.mihanblog.com/post/376 <div align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.666666984558105px; background-color: rgb(232, 220, 185);"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="height: 280px; width: 509px;"><tbody><tr><td width="42"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: x-small;">ردیف</span></p></td><td width="168"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: x-small;">فرم یا دستورالعمل</span></p></td><td width="112"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: x-small;">مقطع تحصیلی</span></p></td><td width="123"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: x-small; font-family: tahoma, arial;"><strong>توضیحات</strong></span></p></td></tr><tr><td width="42"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: x-small; font-family: tahoma, arial;">&nbsp;1</span></p></td><td width="168"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: x-small; font-family: tahoma, arial;">آئین نامه ارزشیابی توصیفی&nbsp;</span></p></td><td width="112"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: x-small; font-family: tahoma, arial;">ابتدایی&nbsp;</span></p></td><td width="123"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8201491200/%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="font-family: tahoma, arial; color: rgb(255, 0, 255);">دانلود&nbsp;</span></a></span></p></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;2</span></span></td><td width="168"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش</span></span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;کلیه مقاطع</span></span></td><td width="123" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small; color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;<a href="http://s3.picofile.com/file/8197689618/msvbat_shorae_alee1392_2.rar.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);">دانلود&nbsp;</a></span></span></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">3</span></span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">آئین نامه اجرایی مدارس</span></span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">کلیه مقاطع</span></span></td><td width="123" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8197701150/aeinname_ejraei_madares.docx.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial;">دانلود&nbsp;</span></span></a></span></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">4</span></span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">آئین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه</span></span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">دوره دوم&nbsp;</span></span></td><td width="123" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8197702734/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial;">دانلود</span></span></a></span></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">5</span></span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">فرم اعلام وضعیت تحصیلی به ناجا</span></span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">کلیه مقاطع</span></span></td><td width="123" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8197879000/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial;">دانلود</span></span></a></span></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">6</span></span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">فرم درخواست دروس تطبیق ومعاف</span></span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">دوره دوم</span></span></td><td width="123" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8197879692/form_taghazae_SABT_tatbigh.zip.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial;">دانلود</span></span></a></span></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">7</span></span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">لیست مجوزهای امحاء اوراق واسناد</span></span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">کلیه مقاطع</span></span></td><td width="123" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8173059692/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial;">دانلود</span></span></a></span></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">8</span></span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">فرم اصلاح گواهینامه پیش دانشگاهی</span></span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">پیش دانشگاهی</span></span></td><td width="123" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8199942876/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_3.zip.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial;">دانلود</span></span></a></span></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">9</span></span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">نرم افزار چاپ شماره صندلی آزمون</span></span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: tahoma, arial;">کلیه مقاطع</span></span></td><td width="123" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8201493718/AZMON_1_0_SP1.exe.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></a></span></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">10</span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;خالی کردن tempویندوز</span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">کلیه مقاطع</span></td><td width="123" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8201493742/TEMP_CLINERTemp_empT.exe.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود&nbsp;</span></a></span></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">11</span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">آیین نامه پیش بزرگسالان</span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">پیش دانشگاهی</span></td><td width="123" style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8202068842/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">12</span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">لیست دروس رشته های نظری&nbsp;</span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">پیش ومتوسطه</span></td><td width="123" style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8202069334/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">13</span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">آیین نامه کمیسیون خاص</span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">کلیه مقاطع</span></td><td width="123" style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8202495142/Ayin_Nameye_komisyone_Khas.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">14</span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">فرم تغییر وتحول دفاتر امتحانی مابین مدیران</span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">کلیه مقاطع</span></td><td width="123" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8203750676/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1.docx.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></a></span></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">15</span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">فرم درخواست اصلاح سوابق تحصیلی&nbsp;</span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">دوره دوم متوسطه</span></td><td width="123" style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8214793334/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82.zip.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">16</span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">گواهی اشتغال به تحصیل</span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">کلیه مقاطع</span></td><td width="123" style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8221421818/eshtegal_be_tahsil.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">17</span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">آیین نامه آموزشی بزرگسالان متوسطه</span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">متوسطه دوم</span></td><td width="123" style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8252015350/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">18</span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">آیین نامه آموزشی بزرگسالان پیش&nbsp;</span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">پیش دانشگاهی</span></td><td width="123" style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8252015500/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">19</span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">دفتر امتحانات دوره ابتدایی</span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">ابتدایی</span></td><td width="123" style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8258480884/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.zip.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">دانلود</span></span></a></td></tr><tr><td width="42" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">20</span></td><td width="168" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">دفتر امتحانات دوره اول متوسطه</span></td><td width="112" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">دوره اول متوسطه</span></td><td width="123" style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8258480942/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.zip.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(47, 89, 41);">دانلود</a><br><br></td></tr></tbody></table></div> text/html 2016-08-29T08:39:23+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی نظارت بر دستگاه های متصل به شبکه بی سیم با Wireless Network Watcher v1.99 http://danasetup.mihanblog.com/post/375 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.796875px;"><h2 style="font-family: 'b nazanin', 'Times New Roman', Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://m-a-amjadi.blog.ir/1395/05/10/wireless" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;">نظارت بر دستگاه های متصل به شبکه بی سیم با Wireless Network Watcher v1.99</a></h2></div><div class="body align" data-find="_3" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.796875px;"><div class="cnt" data-find="_2"><br><div>حجم فایل 345 کیلو بایت ( دانلود فرمایید )<a href="http://s2.picofile.com/file/8261960618/Wireless_Network_WatcherSetup.exe.html" target="_blank" style="color: rgb(59, 134, 189); cursor: pointer; text-decoration: none; -webkit-transition: 0.3s; transition: 0.3s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/7766051627604625986/32.gif" height="55" width="150" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></a></div><div data-find="_1"><p class="rich-title" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: bold; line-height: 15px; font-family: tahoma; color: rgb(62, 62, 62); direction: rtl; text-align: right; background-color: rgb(246, 246, 246);">نظارت بر دستگاه های متصل به شبکه بی سیم با Wireless Network Watcher v1.99</p><p class="rich-paragraph" style="margin: 7px 0px 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 11px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma; color: rgb(111, 111, 111); line-height: 1.5; direction: rtl; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 11px; vertical-align: baseline; color: rgb(93, 93, 93); font-family: tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">Wireless به تکنولوژى ارتباطى اطلاق مى شود که در آن از امواج رادیویى، مادون قرمز و مایکروویو، به جاى سیم و کابل ، براى انتقال سیگنال بین دو دستگاه استفاده مى شود. افزایش امنیت اطلاعات در شبکه وایرلس و شناسایی افراد غیر مجازی که از اینترنت وایرلس دیگران استفاده می کنند بسیار ضروری است.راسخون نرم افزاری مفید برای شناسایی دستگاه های متصل به شبکه وایرلس را برای دانلود شما کاربران فهیم قرار داده ایم. Wireless Network Watcherنام نرم افزاری مفید برای شناسایی و نمایش اطلاعات دستگاه های متصل به شبکه وایرلس است.این نرم افزار اطلاعاتی نظیر IP address و MAC addressدستگاه ها را نمایش می دهد.همچنین این نرم افزار با ایجاد هشدار هنگام استفاده ی افراد غیر مجاز از حساب وایرلس شما،کمک به سزایی را در افزایش امنیت شبکه وایرلس ایجاد می کند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 11px; vertical-align: baseline; color: rgb(93, 93, 93); font-family: tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 205);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;">قابلیت های کلیدی نرم افزار Wireless Network Watcher:</strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">- اسکن و نمایش کلیه دیوایس ها در یک شبکه بیسیم<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">- نمایش مشخصات هر دستگاه موجود در شبکه مانند آدرس آی پی، آدرس مک، نام دستگاه و ...<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">- امکان کپی نمودن اطلاعات نمایش داده شده در حافظه کلیپ بورد<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">- استفاده آسان<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">- و ...</p></div></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 22.796875px;"><br><br></span> text/html 2016-08-09T09:20:25+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی آنتی ویروس آنلاین http://danasetup.mihanblog.com/post/373 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s2.picofile.com/file/8263131484/anti_virus_online.rar.html" target="_blank" title="آنتی ویروس آنلاین ">آنتی ویروس آنلاین&nbsp;</a></div><a href="http://s2.picofile.com/file/8263131484/anti_virus_online.rar.html" target="_blank" title="آنتی ویروس آنلاین "></a>