سیستم دانا متوسطه (دوره دوم) پیشنهادات شما مفید خواهد بود. درصورت تمابل .شماره تلفن یا ایمیل خودرا بصورت خصوصی جهت دریافت جواب بگذارید.دانلود اهنگ جدید http://danasetup.mihanblog.com 2019-10-17T01:39:38+01:00 text/html 2019-10-08T15:16:11+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی دانلود انواع فرم ها، طرح ها و برنامه های آموزشی مدارس و آموزش و پرورش http://danasetup.mihanblog.com/post/483 <h3><span style="color: #008000;">دانلود انواع فرم ها، طرح ها و برنامه های آموزشی مدارس و آموزش و پرورش</span></h3> <p><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-ها،-طرح-ها-و-مطالب-آموزشی.png" rel="attachment wp-att-243"><img class="wp-image-243 size-thumbnail alignnone tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-ها،-طرح-ها-و-مطالب-آموزشی-150x150.png" alt="فرم ها، طرح ها و مطالب آموزشی" width="150" height="150"></a></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><strong>مخاطب این مجموعه : معلمان، مدیران و مشاوران مدارس، کارشناسان آموزش و دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی</strong></span></p> <p><span style="font-size: 8pt;"><strong>محتویات:</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;">۱- بیش از ۳۰ نوع فرم مورد نیاز در مدارس با دو فرمت pdf و word</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">۲- برنامه های در حال اجرا در مدارس متوسطه ی اول</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">۳- برنامه های در حال اجرا در مدارس متوسطه دوم</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">۴- قوانین، آیین نامه ها و شیوه نامه های در حال اجرا در آموزش و پرورش</span></p> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #0000ff;">لیست فرم های موجود در این مجموعه :</span></h3> <table><tbody><tr> <td width="51"> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000; font-size: 14pt;"><strong>ردیف</strong></span></p> </td> <td width="397"> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000; font-size: 14pt;"><strong>عنوان فرم</strong></span></p> </td> <td width="76"> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>فایل ورد</strong></span></p> </td> <td width="76"> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>فایل</strong><strong>pdf</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۱</strong></td> <td width="397"><strong>انتظارات آموزش از مدیران</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/انتظارات-آموزش-از-مدیران.docx" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/انتظارات-آموزش-از-مدیران.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۲</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>انتظارات مدیر آموزشگاه از دانش&nbsp; آموزان(پسر)</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/انتظارات-مدیر-از-دانش-آموزان-پسر.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/انتظارات-مدیر-از-دانش-آموزان-پسر.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۳</strong></td> <td width="397"><strong>انتظارات مدیر آموزشگاه از دانش&nbsp; آموزان (دختر)</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/انتظارات-مدیر-از-دانش-آموزان-دختر.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/انتظارات-مدیر-از-دانش-آموزان-دختر.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۴</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>انتظارات مدیر از دبیران</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/انتظارات-مدیر-از-دبیران.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/انتظارات-مدیر-از-دبیران.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۵</strong></td> <td width="397"><strong>پرسشنامه شناخت مسایل روحی/روانی دانش آموز</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/پرسشنامه-شناخت-دانش-آموز.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/پرسشنامه-شناخت-دانش-آموز.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۶</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>شاخص های ارزشیابی عملکرد سالانه</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/شاخص-های-ارزشیابی-عملکرد-سالانه.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/شاخص-های-ارزشیابی-عملکرد-سالانه.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۷</strong></td> <td width="397"><strong>شرح وظایف دبیر</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/شرح-وظایف-دبیر.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/شرح-وظایف-دبیر.pdf" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۸</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>فرم ارزشیابی از تدریس</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-ارزشیابی-از-تدریس.doc" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-ارزشیابی-از-تدریس.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۹</strong></td> <td width="397"><strong>فرم بررسی پوشه کار دبیران</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-بررسی-پوشه-کار-دبیران.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-بررسی-پوشه-کار-دبیران.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۱۰</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>فرم بررسی کارگاه آموزشی</strong></span></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-بررسی-کارگاه-آموزشی.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۱۱</strong></td> <td width="397"><strong>فرم ثبت فعالیت های ابتکاری و خلاقانه دبیر</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-ثبت-فعالیت-های-ابتکاری-و-خلاقانه-دبیر.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-ثبت-فعالیت-های-ابتکاری-و-خلاقانه-دبیر.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۱۲</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>فرم ثبت فعالیت های آموزشگاه</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-ثبت-فعالیت-های-آموزشگاه.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-ثبت-فعالیت-های-آموزشگاه.pdf" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۱۳</strong></td> <td width="397"><strong>فرم شناسایی ویژگی های تحصیلی وخانوادگی دانش آموزان</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-شناسایی-ویژگی-های-تحصیلی-وخانوادگی-دانش-آموزان.xlsx" target="_blank" rel="attachment wp-att-617"><img class="aligncenter wp-image-617 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/excel-1.png" alt="excel 1" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-شناسایی-ویژگی-های-تحصیلی-وخانوادگی-دانش-آموزان.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۱۴</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>فرم شناسایی ویژگی های دانش آموز</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-شناسایی-ویژگی-های-دانش-آموز.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-شناسایی-ویژگی-های-دانش-آموز.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۱۵</strong></td> <td width="397"><strong>فرم طراحی سوال امتحانی</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-طراحی-سوال-امتحانی.doc" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><br></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۱۶</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>فرم طرح درس روزانه</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-طرح-درس-روزانه-.doc" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-طرح-درس-روزانه-.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۱۷</strong></td> <td width="397"><strong>فرم طرح درس سالانه</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-طرح-درس-سالانه.doc" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-طرح-درس-سالانه.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۱۸</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>فرم طرح سوال۲</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-طرح-سوال2.doc" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-طرح-سوال2.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۱۹</strong></td> <td width="397"><strong>فرم کاربرگ کلاسی دبیران</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-کاربرگ-کلاسی-دبیران.doc" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-کاربرگ-کلاسی-دبیران.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۲۰</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>فرم گزارش گروه به معلم</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-گزارش-گروه-به-معلم.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-گزارش-گروه-به-معلم.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۲۱</strong></td> <td width="397"><strong>فرم گزارش گروه به معلم ۲</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-گزارش-گروه-به-معلم-1.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-گزارش-گروه-به-معلم-1.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۲۲</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>فرم مستندات پوشه کار دبیران</strong></span></td> <td width="76"><a target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-مستندات-پوشه-کار.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۲۳</strong></td> <td width="397"><strong>فرم نظر سنجی از دانش آموز در مورد عملکرد دبیران</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-نظر-سنجی-از-دانش-آموز-در-مورد-عملکرد-دبیران.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-نظر-سنجی-از-دانش-آموز-در-مورد-عملکرد-دبیران.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۲۴</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>فرم نظر سنجی ازمدیردر مورد عملکرد دبیران</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-نظر-سنجی-ازمدیردر-مورد-عملکرد-دبیران.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-نظر-سنجی-ازمدیردر-مورد-عملکرد-دبیران.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۲۵</strong></td> <td width="397"><strong>فرم نظرسنجی از دبیران در مورد عملکرد مدیر</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-نظرسنجی-از-دبیران-در-مورد-عملکرد-مدیر.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-نظرسنجی-از-دبیران-در-مورد-عملکرد-مدیر.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۲۶</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>فرم نقد و بررسی یک موضوع درسی</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-نقد-و-بررسی-1دروس.doc" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-نقد-و-بررسی-1دروس.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۲۷</strong></td> <td width="397"><strong>فرم های برنامه سالانه</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-های-برنامه-سالانه.doc" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-های-برنامه-سالانه.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۲۸</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>نامه مدرسه&nbsp; به اولیا</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/نامه-مدرسه-به-اولیا.doc" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/نامه-مدرسه-به-اولیا.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۲۹</strong></td> <td width="397"><strong>نظر خواهی از دانش آموز در مورد پدر و مادر</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/نظر-خواهی-از-دانش-آموز-در-مورد-پدر-ومادر.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/نظر-خواهی-از-دانش-آموز-در-مورد-پدر-ومادر.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۳۰</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>فرم الف- فرم برنامه های مدیر در طول سال</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-الف-فرم-برنامه-ها.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-الف-فرم-برنامه-ها.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۳۱</strong></td> <td width="397"><strong>فرم ب – فرم بازدید از مدارس</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-ب-فرم-بازدید.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-ب-فرم-بازدید.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۳۲</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>فرم بازدید از حوزه امتحانی</strong></span></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-بازدید-از-امتحانات-داخلی94.docx" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/فرم-بازدید-از-امتحانات-داخلی94.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="599"> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000; font-size: 14pt;"><strong>برنامه های متوسطه ی اول</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۳۳</strong></td> <td width="397"><strong>طرح محبت</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/شیوه-نامه-طرح-محبت.doc" target="_blank" rel="attachment wp-att-578"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><br></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۳۴</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>درس پژوهی</strong></span></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/درس-پژوهی.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۳۵</strong></td> <td width="397"><strong>آیات طرح همگام با قران</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/آیات-همگام-با-قران1.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="wp-image-579 aligncenter tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a>۱</td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/آیات-همگام-با-قران2.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="wp-image-579 aligncenter tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a>۲</td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۳۶</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>طرح کلاسهای موضوعی</strong></span></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/کلاس-های-موضوعی.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۳۷</strong></td> <td width="397"><strong>طرح نظارت و راهنمایی بالینی</strong></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/طرح-نظارت-و-راهنمایی-بالینی.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۳۸</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>طرح مدام</strong></span></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/طرح-مدام.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۳۹</strong></td> <td width="397"><strong>طراحی آموزشی</strong></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/طراحی-آموزشی.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۴۰</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>شیوه نامه ارزشیابی مستمر</strong></span></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/شیوه-نامه-ارزشیابی-مستمر.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۴۱</strong></td> <td width="397"><strong>طرح توسعه اخلاق</strong></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/طرح-توسعه-اخلاق-1.doc" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-578 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/word1.jpg" alt="" width="20" height="20"></a></td> <td width="76"><br></td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="599"> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000; font-size: 14pt;"><strong>برنامه های متوسطه ی دوم</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۴۲</strong></td> <td width="397"><strong>طرح همیار معلم</strong></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/شیوه-نامه-طرح-همیار-معلم.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۴۳</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>طرح مدارس سرآمد</strong></span></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/شیوه-نامه-مدارس-سرامد.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۴۴</strong></td> <td width="397"><strong>شیوه نامه کلاسهای فوق برنامه متوسطه دوم</strong></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><br></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۴۰</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>شیوه نامه ارزشیابی مستمر</strong></span></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/شیوه-نامه-ارزشیابی-مستمر.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td colspan="4" width="599"> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000; font-size: 14pt;"><strong>قوانین، آیین نامه ها و شیوه نامه ها</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۴۵</strong></td> <td width="397"><strong>سند تحول بنیادین آموزش و پرورش</strong></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/سند-تحول-بنیادین.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۴۶</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش</strong></span></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/مبانی-نظری-سند-تحول-بنیادین.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۴۷</strong></td> <td width="397"><strong>سند برنامه درسی آموزش و پرورش</strong></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/سند-برنامه-درسی-1.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۴۸</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>کتاب تعالی مدیریت مدرسه</strong></span></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/کتاب-تعالی-مدیریت.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۴۹</strong></td> <td width="397"><strong>آیین نامه اجرایی مدارس</strong></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/ایین-نامه-اجرایی-مدارس.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۵۰</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>آیین نامه آموزشی بزرگسال</strong></span></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/ایین-نامه-اموزشی-بزرگسال.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۵۱</strong></td> <td width="397"><strong>قانون رسیدگی به تخلفات اداری</strong></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/قانون-رسیدگی-به-تخلفات-اداری.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><span style="color: #993300;"><strong>۵۲</strong></span></td> <td width="397"><span style="color: #993300;"><strong>جدول تطبیق و نحوه ادامه تحصیل</strong></span></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/جدول-تطبیق-و-نحوه-ادامه-تحصیل.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td> </tr> <tr> <td width="51"><strong>۵۳</strong></td> <td width="397"><strong>آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی</strong></td> <td width="76"><br></td> <td width="76"><a href="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/ایین-نامه-رسیدگی-به-تخلفات-امتحانی.pdf" target="_blank" rel="attachment wp-att-579"><img class="aligncenter wp-image-579 tie-appear" src="http://roshdosamar.com/wp-content/uploads/2015/11/pdf2.jpg" alt="" width="19" height="20"></a></td></tr></tbody></table> text/html 2019-06-11T13:06:37+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی فرم اعتراض امتحان نهایی(جهت دزیافت نظر خودرا درمورد وبلاگ ارسال کنید.) http://danasetup.mihanblog.com/post/482 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2019-06-02T13:19:45+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحانات نهایی http://danasetup.mihanblog.com/post/481 <p dir="rtl"><strong><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحانات نهایی ،</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">آیا میدانید ؟</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong>-<font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"> آیا میدانید که: سوابق تحصیلی دروسی که به صورت نهایی برگزار میشود ،حداقل 25/0 درصد از کنکور سال آینده شما را تشکیل می دهد و در سنوات آینده</font></strong><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;این درصد بیشتر خواهد شد&nbsp; ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که:معدل کتبی نهایی ، ملاکی مهم ، جهت پذیرش در&nbsp; آزمون های استخدامی آینده شما میباشد ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: امتحانات نهایی به صورت همزمان جهت همه متقاضیان ، در سراسر کشور اجرا میشود ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: طراح سئوالات امتحانات نهایی در هر درسی تنها یک نفر نمی باشد و گروهی از دبیران سئوال طرح مینمایند ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: ملاک طرح سئوال فقط و فقط ، &nbsp;کتب درسی دبیرستانی است ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: گرفتن بارم هر فصل از درسهایتان برابر دستورالعمل از دبیر مربوطه ضروری &nbsp;است ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;آیا میدانید که: احتمال آمدن سئوال از هر قسمت کتاب وجود دارد و شما نباید بر اساس نظر خودتان به حذف قسمت هایی از</strong></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;کتاب بپردازید و قسمت هایی را مهم تر از بقیه بدانید&nbsp; ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: بررسی و مطالعه سئوالات امتحانات نهایی و پاسخنامه آن که مربوط به سنوات گذشته است بسیار مفید میباشد ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: سئوالات امتحانات نهایی در سنوات گذشته &nbsp;بیشتر فرادانشی ((مفهومی)) است ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: در امتحانات نهایی فردی موفق تر است که درس را به صورت مفهومی خوانده و قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشد؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: برگه امتحانی شما حداقل 2&nbsp; و حداکثر 4 بار توسط دبیران متخصص در همان رشته درسی&nbsp; که در همان سال تدریس&nbsp; </strong></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>همان درس را داشته اند ،تصحیح&nbsp; میشود و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: حوزه امتحان نهایی ، معمولا مدرسه ای غیر از مدرسه خودتان است و به شما راهنمای حوزه میدهند ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: باید حوزه امتحانی خود را شناسایی نموده و در هر جلسه حداقل نیم ساعت قبل از شروع درحوزه حضورداشته باشید ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: تنها مجوز&nbsp; ورود به حوزه امتحانی، کارت شرکت در جلسه میباشد ،که توسط مدرسه به شما داده میشود ؟ &nbsp;</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: میبایست نهایت دقت در نگهداری از کارتتان را، که در پشت آن تاریخ و مواد امتحانی درج شده را داشته باشید؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: که همیشه باید در بدو ورود به حوزه ، کارت را در سمت چپ سینه خود نصب نمایید ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که:&nbsp; امتحان مجددی تحت عنوان غائبین موجه وجود ندارد و امتحانات نهایی فقط در 3 نوبت :خرداد و شهریور و دی ماه </strong></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>برگزار میگرددو در صورت عدم حضور باید در نوبت بعدی شرکت نمایید &nbsp;؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: در صورت داشتن عذر موجه جهت غیبت در امتحان ، باید به مدرسه خود مراجعه و فرمی جهت شما تکمیل شود ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: جهت امتحان مجدد درس یا دروسی که نمره قبولی آن&nbsp; نیاورده و یا غائب بوده اید ، باید مجددا در مدرسه خودتان </strong></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>انتخاب واحد نموده و در نوبت بعد ،آن درس یا دروس رامجددا در حوزه ای که مجددا اعلام میشود ، امتحان دهید&nbsp; ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: پس از حضور در جلسه امتحان باید 3 شماره ((صندلی ، کارت و پاسخنامه )) خود را با هم &nbsp;تطبیق داده و باید</strong></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;شماره آنها با هم یکسان باشد&nbsp; و در غیر این صورت، مسئولین حوزه را&nbsp; در جریان قرار دهید ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: در جلسه امتحان برای برخی دروس پاسخنامه تک صفحه ای و برای برخی دیگر چند صفحه پاسخنامه به شما داده&nbsp; میشود و میبایست اطلاعات </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>خواسته شده را در&nbsp; سر برگ تمامی پاسخنامه ها ذکر نمایید ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;آیا میدانید که: بردن چرکنویس به جلسه امتحان ممنوع است و باید از برگه آخر پاسخنامه خود (بدون جداکردن آن) استفاده نمایید ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: نمیتوان از قسمت های سفید برگه سئوال بعنوان چرکنویس استفاده نمودو در صورت استفاده متخلف محسوب میشوید ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: نوشتن نام ونام خانوادگی و شماره داوطلبی ،&nbsp; روی تمامی &nbsp;برگه های سئوالات و همچنین نوشتن&nbsp; اطلاعات خواسته شده روی تمامی برگه های پاسخنامه&nbsp;</strong></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;الزامی است ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: برای هر درس(غیر از دروسی که پاسخنامه تک برگی دارند ) به تعداد کافی برگه به شما داده میشود و درصورت نیاز میتوانید برگ دیگری بگیرید؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: نوشتن جواب سئوالات با خودکارهای سبز و قرمز و همچنین مداد ممنوع است ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که:&nbsp;&nbsp; باید در جلسه امتحان دو خودکار ترجیحا آبی همرنگ داشته باشید ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: استفاده از لاک غلط گیر و گذاشتن هر نوع علامت و یا کلمه و نشان روی برگه، تخلف محسوب میگردد ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که:&nbsp; برای رسم جواب سئوالاتی مانند هندسه، باید اول آنرا با مداد کشیده و سپس با خودکار پر رنگش نمایید ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که:&nbsp; خوش خط نوشتن و پرهیز از خط خوردگی مدام برگه ، از اصول کار میباشد ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که:&nbsp; کشیده شدن یک خط ساده بین جواب سئوالات ، به زیبایی جواب شما و دقت نظر مصحح ، می افزاید؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: حتی المقدور باید از جواب دادن به سئوالات در چند قسمت جداگانه صفحات پاسخنامه پرهیز نمایید ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>- آیا میدانیدکه : 3 ساعت پس از پایان آزمون هر درس ، کلید سئوالات بر روی پایگاه اینترنتی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش</strong></font><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="3"><strong>&nbsp;به آدرس </strong><a href="http://aee.medu.ir/"><strong>http://aee.medu.ir</strong></a><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قرار میگیرد؟</strong></font></font></p> <p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="3"><strong>-&nbsp; آیا میدانید که: همراه داشتن موبایل حتی خاموش ، تخلف و تقلب محسوب میگردد و نمره درس صفر شدهدو در صورت روشن بودن نمره کلیه دروس آن نوبت</strong></font></font><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font size="3"><strong> صفر میگردد &nbsp;و همچنین محل یا فردی جهت به امانت گرفتن وسایلتان در محل برگزاری آزمون پیش بینی<u> نشده</u> است ؟</strong></font></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: استفاده از ماشین حساب ساده که فقط چهار عمل اصلی را انجام میدهد در برخی از امتحانات مجاز میباشد ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: اجازه&nbsp; جابجا نمودن ماشین حساب را نداشته و باید از ماشین حساب یا دیگر وسایل شخصی خود استفاده نمایید ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: باید در آخرین امتحان خود ، کارت ورود به جلسه اتان را تحویل مسئولین حوزه اجرا دهید ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: برای دریافت نتیجه امتحانات ،باید کمتر از 10روز پس از آخرین امتحان، به مدرسه خود مراجعه نمایید ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: درصورت داشتن اعتراض به نتایج امتحان ، حداکثر تا 3 روز بعد از اعلام نتایج ، میبایست شخصا به مدرسه مراجعه و&nbsp; فرم اعتراضات را پر نمود</strong></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;و شخصا امضاء نموده و تحویل دفتر دار مدرسه اتان دهید ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که:&nbsp; ارتباط مستمر شما با مدرسه بعد از پایان امتحانات تا اعلام نتیجه و برگشت جواب اعتراضات ، لازم است ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که:&nbsp; شرط فارغ التحصیلی شما گذراندن حداقل 96 واحد درسی و کسب معدل کل حداقل 10 میباشد </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: شرط استفاده از تبصره ((تک ماده )) حداکثر در دو عنوان درسی مقدور میباشد که نمره آن بالای(( 7 ))است ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که:&nbsp; دانش آموزی که قصد استفاده از تبصره رادارد و نمرات 2 عنوان درسی از دروس افتاده اش &nbsp;بالای 7 است ،درصورت متمایل بودن به حفظ این دو نمره </strong></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>و استفاده از تک ماده ، &nbsp;دیگر نباید در &nbsp;دوره های امتحانی بعدی ، آن دروس را انتخاب نماید ؟ چراکه در صورت انتخاب، نمره امتحان جدید جایگزین میگردد .</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: بسیاری از تخلفات ، سهوی بوده و به واسطه ندانستن موضوع انجام میگیرد و مطالعه موارد تخلف و تقلب در امتحانات که در تمامی حوزه ها نصب گردیده ،</strong></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;از اصول اساسی کار میباشد ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: مواردی چون همراه داشتن کتاب یا جزوه و یادداشت ، گذاشتن هر نوع علامت روی برگه ، پاسخگویی به سئوالات از طریق نگاه کردن به ورقه امتحانی </strong></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>دانش آموز دیگر یا صحبت کردن با آنها ، رد و بدل نمودن یادداشت ، بیرون بردن ورقه امتحانی از حوزه&nbsp; ، نوشتن برای دیگری ، مشارکت در تعویض اوراق امتحانی ،</strong></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;فرستادن شخصی به جای خود به جلسه امتحان و اخلال در نظم جلسه یا حوزه امتحانی ، از موارد تخلف محسوب میگردد ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: تخلفاتی که خدای ناخواسته ،&nbsp; سهوا یا عمدا انجام پذیرد ، بعضا تا محرومیت&nbsp; از نوبت بعدی را شامل شده و قابل &nbsp;پیگرد قانونی است ؟</strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آیا میدانید که: توکل به خدا ، اعتماد به نفس ، مطالعه اصولی و&nbsp; برنامه ریزی مناسب ، نقطه اولین و آخرین بحث تعلیم و تربیت میباشد ؟ </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>اامید است که با رعایت نکات و یادگیری &nbsp;مطالبی که نمی دانستید &nbsp;، به نمره واقعی خود دست پیدا نموده و خدای ناخواسته حقی از شما داوطلب شرکت در امتحانات</strong></font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;نهایی &nbsp;تضییع &nbsp;نگردد . </strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; موفقیت و سر بلندی تمامی شما عزیزان که به حق آینده سازان ایران اسلامی میباشید را ، &nbsp;از خداوند بزرگ خواستاریم .</strong></font></p> text/html 2019-06-02T13:05:54+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی آیین نامه تخلفات امتحانات نهایی و داخلی http://danasetup.mihanblog.com/post/480 <div id="ctl00_cphMain_ctl00"> </div> <div class="meta_text"> </div><div class="meta_text"><div class="article_rating"> </div> </div> <p> </p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">آیین نامه تخلفات امتحانات نهایی و داخلی </span></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">رای های صادره در مورد متخلفین امتحانات دوره تحصیلی متوسطه و عمومی</span></span></p> <table dir="rtl" width="633" height="1774" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="right"> <tbody> <tr> <td style="width:65px;height:20px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">ردیف</span></span></p> </td> <td style="width:186px;height:20px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نوع تخلف</span></span></p> </td> <td style="width:212px;height:20px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نوع امتحان</span></span></p> </td> <td style="width:302px;height:20px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">مجازات</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="width:65px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">1</span></span></p> <p dir="RTL" align="center">&nbsp;</p> </td> <td rowspan="4" style="width:186px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">همراه داشتن کتاب ، جزوه ، یادداشت و سایر وسایل غیر مجاز ( 1 ) در جلسه امتحان</span></span></p> </td> <td style="width:212px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات ابتدایی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">تذکر شفاهی و کسر نمره درس با نظر معلم</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات داخلی راهنمایی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">تذکر شفاهی و کسر نمره درس با نظر شورای مدرسه</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات داخلی متوسطه و پیش دانشگاهی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نمره درس صفر می شود</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات نهایی متوسطه و پیش دانشگاهی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نمره درس صفر می شود</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="width:65px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">2</span></span></p> </td> <td rowspan="4" style="width:186px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">گذاشتن هر نوع علامت روی ورقه امتحانی به منظور سوء استفاده</span></span></p> </td> <td style="width:212px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات ابتدایی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">------------------</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات داخلی راهنمایی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">------------------</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات داخلی متوسطه و پیش دانشگاهی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">------------------</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات نهایی متوسطه و پیش دانشگاهی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نمره درس صفر می شود</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="width:65px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">3</span></span></p> </td> <td rowspan="4" style="width:186px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب ، جزوه ، یادداشت و سایر وسایل غیرمجاز پاسخگویی به سوالات امتحانی از طریق نگاه کردن به ورقه امتحانی دانش آموزان دیگر یا صحبت کردن با آنها</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">رد و بدل کردن یادداشت و روشهای مشابه</span></span></p> </td> <td style="width:212px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات ابتدایی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">کسر نمره صفر با نظر شورای مدرسه</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات داخلی راهنمایی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نمره درس صفر می شود</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات داخلی متوسطه و پیش دانشگاهی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نمره درس صفر می شود</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات نهایی متوسطه و پیش دانشگاهی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات انجام شده اعم از داخلی و نهایی باطل و از شرکت در امتحان بقیه دروس همان نوبت محروم می شود</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="width:65px;height:27px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">4</span></span></p> </td> <td rowspan="4" style="width:186px;height:27px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">بیرون بردن ورقه امتحانی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نوشتن ورقه امتحانی برای دانش آموز دیگر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">استفاده از ورقه امتحانی نوشته شده توسط دانش آموز دیگر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">مشارکت در تعویض اوراق امتحانی</span></span></p> </td> <td style="width:212px;height:27px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات ابتدایی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;height:27px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نمره درس صفرمی شود </span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;height:31px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات داخلی راهنمایی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;height:31px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نمره درس صفر می شود</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;height:42px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات داخلی متوسطه و پیش دانشگاهی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;height:42px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نمره درس صفر می شود</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;height:46px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات نهایی متوسطه و پیش دانشگاهی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;height:46px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات انجام شده اعم از داخلی و نهایی باطل و از شرکت در امتحان بقیه دروس همان نوبت محروم می شود</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="width:65px;height:29px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">5</span></span></p> </td> <td rowspan="4" style="width:186px;height:29px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">فرستادن شخص دیگری به جای خود به جلسه امتحان</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">اخلال در نظم جلسه یا حوزه امتحانی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">افشا یا استفاده از سوالات امتحانی افشا شده و یا مشارکت در افشا</span></span></p> </td> <td style="width:212px;height:29px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات ابتدایی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;height:29px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نمره درس و انضباط صفر می شود</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;height:34px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات داخلی راهنمایی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;height:34px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نمره درس و انضباط صفر می شود</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;height:28px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات داخلی متوسطه و پیش دانشگاهی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;height:28px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نمره درس و انضباط صفر می شود</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:212px;height:32px;"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">امتحانات نهایی متوسطه و پیش دانشگاهی</span></span></p> </td> <td style="width:302px;height:32px;"> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">نمره تمام درس صفر ( 2 ) و متخلف از امتحانات نوبت بعدی محروم می شود و موضوع به مراجع قضایی ذیصلاح گزارش می گردد</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;">&nbsp;</div> <p dir="RTL" align="center">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-right:.25in;"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1- همراه داشتن اسلحه ، بی سیم و تلفن همراه در جلسات امتحانی مجاز نیست . در صورت عدم رعایت موراد مذکور با متخلفین برابر ردیف یک جدول فوق برخورد خواهد شد .</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family:b titr;"><span style="font-size:8.0pt;">2- فردی که در امتحانات داخلی یا نهایی دوره متوسطه در یک نوبت امتحانی مرتکب تکرار تخلف شود امتحانات انجام شده وی در آن نوبت باطل و از شرکت در امتحانات بقیه دروس محروم می گردد .</span></span></p><table width="100%"><tbody><tr><td><br></td><td style="width: 25px"><br></td><td style="width: 25px"><br></td><td style="width: 25px"><br></td><td style="width: 25px"><br></td><td style="width: 25px"><br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2019-04-23T05:37:16+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی نمونه سوالات نهایی پایه دوازدهم http://danasetup.mihanblog.com/post/479 <a href="http://s8.picofile.com/file/8358282984/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C.rar.html" target="_blank" title=""><div align="center"><img class="irc_mi" src="http://s1.picofile.com/file/7992758816/17.gif" alt="Image result for ‫دانلود متحرک‬‎" style="margin-top: 117px;" width="316" height="120"></div></a><div align="center">ر<br></div><br> text/html 2019-03-10T08:54:34+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی کرک نود32 وبرنامه نصب نود http://danasetup.mihanblog.com/post/477 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8354616876/NOD32.rar.html" target="_blank" title=""><img class="irc_mi" src="http://s1.picofile.com/file/7992758816/17.gif" alt="Image result for ‫دانلود متحرک‬‎" style="margin-top: 117px;" width="316" height="120"></a></div> text/html 2019-03-10T08:53:03+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی رفع مشکل باز نشدن بخش اصلاح سوابق تحصیلی http://danasetup.mihanblog.com/post/476 <span style="font-size: small;">با عرض سلام و خسته نباشید خالصانه محضر همه همکاران محترم و تشکر ویژه بابت یاری همه جانبه و اظهار لطف جهت بهبود هر چه بهتر مطالب این وبلاگ (که صد البته متعلق به خود شماست).<br></span> <p><span style="font-size: small;">در پست قبلی به </span>تاریخ: <span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://sanjeshborujerd.blogfa.com/post/191" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶</span></a></strong> </span>با موضوع&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://sanjeshborujerd.blogfa.com/post/191"><span style="color: #ff0000;">ر</span></a><a href="http://sanjeshborujerd.blogfa.com/post/191"><span style="color: #ff0000;">وش اصلاح سوابق دانش</span></a><a href="http://sanjeshborujerd.blogfa.com/post/191"><span style="color: #ff0000;"> آموزان</span></a></strong></span>&nbsp;مطالبی خدمت شما عزیزان گفته شد.&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">در تکمیل مطالب قبلی باید بگوییم که ممکن است بخش اصلاح سوابق تحصیلی باز نشود و با پیغام ((<span style="color: #ff0000;">سندهای وجود دارد که به منطقه ارسال شده اند ولی هنوز رمز اصلاحیه صادره برای آن ها در سیستم اعمال نشده است</span>)) مواجه شوید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8320310950/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82.JPG" alt="" width="450" height="164"></span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;">این امر ممکن به دو دلیل باشد:</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"> 1-</span> سوابق دانش آموزی را اصلاح نموده و به منطقه ارسال نموده اید اما&nbsp;بعد از دریافت اسناد اصلاحیه از منطقه و اعمال آن ها مشاهده می کنید که&nbsp;&nbsp;این بخش باز نمی شود. (چند سند اعمال نشده باقی مانده است)<br></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"> 2-</span> و یا قبلا به هر دلیلی اصلاحاتی صورت گرفته اما موارد بعدی پیگیری نشده است و این اصلاحات در سیستم هم چنان باقی مانده اند.</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #00ff00;">نکته: </span>حتما قبلا از انجام اصلاحات یک ذخیره تهیه نمایید تا با بروز مشکلات احتمالی بتوانید سیستم را به حالت قبل برگردانید.</span></p> <p><span style="font-size: small;">اما راه حل:</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #ffff00;"> الف)</span> در قسمت اول که اصلاحات را انجام داده و اسناد را دریافت و اعمال نموده اید اگر بخش اصلاح سوابق تحصیلی باز شد یعنی اسناد تولید شده شما تأیید و اعمال شده است. اما &nbsp;حتی بعد از تکرار چند بار دریافت اسناد و اعمال آن ها، این بخش&nbsp;باز نشد، می توانید ذخیره را بر گردانید.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #ffff00;">ب)</span> ممکن این اسناد قبلا صورت گرفته باشند و معلوم نباشد که چه زمانی بوده و یا حتی مورد تأیید شما باشند یا نه، لذا نمی توانید از روش <span style="background-color: #ffff00;">الف</span> استفاده نمایید. برای بر طرف نمودن این مشکل باید از ا<span style="color: #ff0000;">سکریپت script</span> مخصوص حذف اسناد اصلاحیه استفاده نمایید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; font-size: small;">&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8320310500/baha.sql.html" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>اسکریپت حذف اسناد اصلاحیه</strong></span></a></span></p> text/html 2019-03-10T08:51:52+01:00 danasetup.mihanblog.com محمدرضا اسلامی انتقال دانش آموز به مدرسه دیگر بعد از امتحانات نوبت اول http://danasetup.mihanblog.com/post/475 <span style="font-size: small;">در ابتدا بهتر است آیین نامه مربوطه را به دقت بخوانیم:<br></span> <p><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #ffff00;">طبق ماده 23 آیین نامه</span> : انتقال دانش آموز در طول سال تحصیلی از یك مدرسه به مدرسه دیگر با موافقت «اداره آموزش و پرورش مقصد» و حداكثر تا یكماه قبل از شروع امتحانات پایانی نوبت دوم بلامانع است. در این صورت مدارك، پرونده تحصیلی و نمرات مربوط به ارزشیابی طول سال تحصیلی، وی باید پس از مهر و امضا مدرسه مبدأ با تأیید اداره آموزش و پرورش، در موعد مقرر به «مدرسه مقصد» ارسال شود. انتقال دانش آموز در محدوده یك منطقه آموزشی با هماهنگی دو مدرسه مبدأ و مقصد و موافقت اداره آموزش و&nbsp; پرورش، با رعایت مقررات و در مهلت تعیین شده، بلامانع است.</span></p> <p><span style="background-color: #ffff00; font-size: small;">تبصره های ذیل آن شامل:</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">تبصره 1-</span> پرونده تربیتی– تحصیلی دانش آموز به صورت محرمانه باید به «مدرسه مقصد» ارسال شود .</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">تبصره2-</span> صحت ریز نمرات و سوابق تحصیلی دانش آموزان انتقالی از سوی اداره آموزش و پرورش مقصد، ظرف مدت یك هفته بعد از انتقال از اداره آموزش و پرورش مبدأ، استعلام و پاسخ استعلام نیز حداكثرتا یكماه بعد از آن ارسال شود.</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">تبصره3- </span>انتقال دانش آموزان بین مدارس استعدادهای درخشان، در صورت دارا بودن نمره آزمون ورودی در سطح حداقل نمره مدرسه مقصد و وجود ظرفیت خالی در آن مدرسه در داخل استان با موافقت اداره كل آموزش و پرورش استان و از یك استان به استان دیگر، با موافقت اداره كل آموزش و پرورش استان مقصد، مجاز خواهد بود</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">تبصره4-</span> انتقال بین مدارس استعدادهای درخشان یك هرستان، در سال نخست پذیرش، ممنوع است.</span></p> <p><span style="font-size: small;">حال دانش آموزانی که بعد از نوبت اوّل از یک مدرسه به مدرسه دیگر منتقل می شوند می بایست موارد ذیل را در رابطه با آن ها در نظر گرفت: </span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000; background-color: #00ff00;">سامانه سناد:</span> ابتدا <span style="color: #ff0000;">مدرسه مقصد</span> می بایست در <a href="http://m2.snd.medu.ir/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>سامانه</strong> <strong>سناد </strong></span></a>از قسمت نقل و انتقال درخواست انتقال خود را ثبت نمایید و سپس نوبت <span style="color: #ff0000;">مدرسه مبدأ</span> است که درخواست تأیید نمایید. بعد از تأیید مدرسه مقصد دانش آموز را کلاس بندی نموده و در دانا دریافت می نمایید. </span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #ff9900;">سیستم دانا: </span>مدرسه مبدأ پس از تکمیل مراحل اعم از ثبت نمرات چاپ لیست ها و چاپ کارنامه تفکیکی و کل از قسمت نقل و انتقال سروری دانش آموز مربوطه را انتقال داده و گزارش انتقال را برای وی چاپ می نمایید. کلیه مدارک به مدرسه مقصد فرستاده می شود.</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #ff0000;">توجه:</span> <span style="text-decoration: underline;">این کد انتقال برای دانش آموزان میان پایه&nbsp; (یازده و داوزهم) لازم است.</span> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #ffff00;">اما در مدرسه مقصد:</span> الف) پس از کلاس بندی در سناد وارد دانا شده و از قسمت عملیات اولیه، سازماندهی و ثبت نام، <span style="color: #ff0000;">دریافت اطلاعات مشخصات دانش آموزان و ثبت نام از سناد</span> را لمس نموده و عملیات را تکمیل نمایید. </span></p> <p><span style="font-size: small;">ب) پس از دریافت مشخصات دانش آموز وارد قسمت ورود نمارات انفرادی شده و مطابق کارنامه ارسالی نمرات را دقیقاَ وارد نمایید.</span></p> <p><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000; font-size: small;"><strong>نکات ویژه و قابل توجه:</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;">1)</span> مدرسه مبدأ:</span> پس از انتقال دانش آموز برای این که اسم دانش آموز از لیست خارج شود باید وارد قسمت عملیات ضمن سال شده و از قسمت نقل و انتقال اطلاعات، اصلاح اتوماتیک را اجرا نماید.</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">2)</span> <span style="color: #ff0000;">مدرسه مقصد:</span> نمرات دوره ای که باز است را باید به صورت دستی وارد نمایند.</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">3)</span> برای دانش آموزان میان پایه علاوه بر درخواست از سناد حتما باید کد انتقال هم دریافت نمایند.</span></p>